Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu đánh giá chất lượng và hiệu quả triển khai đại trà chương trình và sách giáo khoa mới bậc tiểu học và trung học cơ sở trong phạm vi cả nước

Được đăng lên bởi phuongdunglt
Số trang: 278 trang   |   Lượt xem: 413 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
ViÖn chiÕn lîc vµ ch¬ng tr×nh gi¸o dôc
B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi ®éc lËp cÊp nhµ níc
Nghiªn cøu ®¸nh gi¸ chÊt lîng vµ hiÖu qu¶
triÓn khai ®¹i trµ ch¬ng tr×nh
vµ s¸ch gi¸o khoa míi bËc tiÓu häc
vµ trung häc c¬ së trong ph¹m vi c¶ níc
m sè §t§L – 2004/23
Chñ nhiÖm ®Ò tµi: gs.tS. nguyÔn h÷u ch©u
6393
07/6/2007
Hµ Néi- 2006
Nghiên cứu đánh giá chất lượng và hiệu quả triển khai đại trà chương trình và sách giáo khoa mới bậc tiểu học và trung học cơ sở trong phạm vi cả nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu đánh giá chất lượng và hiệu quả triển khai đại trà chương trình và sách giáo khoa mới bậc tiểu học và trung học cơ sở trong phạm vi cả nước - Người đăng: phuongdunglt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
278 Vietnamese
Nghiên cứu đánh giá chất lượng và hiệu quả triển khai đại trà chương trình và sách giáo khoa mới bậc tiểu học và trung học cơ sở trong phạm vi cả nước 9 10 408