Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Được đăng lên bởi Thích Học Hóa
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1958 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

LỜI NÓI ĐẦU
* * * *
Khoa học được coi là sản phẩm của nhận thức. Nó là môt hệ thống các quan
điểm, tri thức, đáp ứng nhu cầu nhận thức và cải tạo thế giới. Vì vậy, nghiên cứu khoa
học là hoạt động trí tuệ phức tạp, có tính sáng tạo cao. Muốn nghiên cứu khoa học có
hiệu quả phải có phương pháp.
Nhằm đáp ứng nhu cầu về việc học tập môn phương pháp nghiên cứu khoa học đối
với sinh viên ngành sư phạm Giáo dục công dân, chúng tôi mạnh dạn biên soạn tài
liệu này. Công trình ra đời là kết quả của việc nghiên cứu, tập hợp rất nhiều tư liệu
khác nhau. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng chắc không tránh khỏi thiếu sót. Rất
mong được sự đóng góp của bạn đọc.

Cần Thơ, ngày 12 tháng 11 năm 2009
Người biên soạn

Ts.TRẦN VĂN HIẾU

2

MỤC LỤC
* * * *

Trang

Chương 1:Khoa học và nghiên cứu khoa học………………………………………..03
Chương 2: Các phương pháp nghiên cưú khoa học giáo dục………………………..11
Chương3:Các hình thức nghiên cứu khoa học……………………………………….29
Chương 4: Cách thức tiến hành một luận văn, một đề tài nghiên cứu khoa học…….37
Tài liệu tham khảo……………………………..……………………………………49
Phụ lục……………………………………………………………………………….50

3

Chương 1

KHÁI NIỆM KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1.1.KHOA HỌC
1.1.1 Khái niệm khoa học:
Khoa học là một khái niệm có nội hàm phức tạp và tùy góc độ khác nhau
có quan niệm khác nhau. Khoa học bắt nguồn từ thực tiễn lao động sản xuất của con
người, do con người tạo ra và phục vụ cho cuộc sống của con người.
Theo Từ điển tiếng Việt của Viện ngôn ngữ học Việt Nam:“Khoa học là những
điều hiểu biết có phương pháp, có hệ thống và được thực nghiệm”.
Theo Từ điển Triết học của Nhà xuất bản Tiến bộ Mátxcơva: “Khoa học là lĩnh
vực nghiên cứu nhằm mục đích sản xuất ra những tri thức mới về tự nhiên, xã hội và
tư duy và bao gồm tất cả những điều kiện và những yếu tố của sự sản xuất nầy.
Còn theo quan điểm của CULILLIER: Khoa học là hệ thống những nhận thức
và nghiên cứu có phương pháp, nhằm mục đích khám phá ra những định luật tổng quát
và hệ thống.
Từ những quan niệm trên, ta có thể rút ra định nghĩa khái quát: “Khoa học
(KH) là hệ thống những trị thức về tự nhiên, xã hội và tư duy, về quy luật phát triển
của tự nhiên, xã hội và tư duy. Hệ thống tri thức này được hình thành trong lịch sử và
không ngừng phát triển trên cơ sở thực tiễn xã hội”.
Xuất phát từ những sự kiện của hiện thực, khoa học giải thích một cách đúng
đắn nguồn gốc của sự phát triển của những sự kiện ấy, phát hiện những mối liên hệ
bản chất của các hiện tượng, trang bị cho con người những tri thức về q...
1
LỜI NÓI ĐẦU
* * * *
Khoa học được coi sản phẩm của nhận thức. môt hệ thống các quan
điểm, tri thức, đáp ứng nhu cầu nhận thức cải tạo thế giới. Vì vậy, nghiên cứu khoa
học là hoạt động trí tuệ phức tạp, tính sáng tạo cao. Muốn nghiên cứu khoa học có
hiệu quả phải có phương pháp.
Nhằm đáp ứng nhu cầu về việc học tập môn phương pháp nghiên cứu khoa học đối
với sinh viên ngành sư phạm Giáo dục công dân, chúng tôi mạnh dạn biên soạn tài
liệu này. Công trình ra đời kết quả của việc nghiên cứu, tập hợp rất nhiều liệu
khác nhau. Mặc đã nhiều cgắng, nhưng chắc không tránh khỏi thiếu sót. Rất
mong được sự đóng góp của bạn đọc.
Cần Thơ, ngày 12 tháng 11 năm 2009
Người biên soạn
Ts.TRẦN VĂN HIẾU
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - Người đăng: Thích Học Hóa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 9 10 265