Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi Hải Ninh Lê Viết
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1089 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC



PHẦN 1:

PHẦN 4:

1

Nghiên cứu khoa học là quá trình tìm
kiếm, khám phá bản chất, quy luật của
các sự vật, hiện tượng và phát hiện ra
những giải pháp ưu việt để giải quyết
vấn đề đang tồn tại, nhằm mục đích
giúp con người nhận thức đúng đắn và
cải tạo thế giới hiện thực, đáp ứng nhu
cầu cuộc sống của con người.

2

Đề tài khoa học là một vấn
đề khoa học mà nội dung
thông tin chưa được làm rõ,
cần phải tiến hành nghiên
cứu, do một người hoặc một
nhóm người cùng thực hiện
nhiệm vụ nghiên cứu.

Cải

cách kinh tế đối ngoại ở Việt
Nam từ 2000 đến 2012
Khu vực mậu dịch tự do ASEANTrung Quốc và tác động của khu
vực này đối với thương mại hàng
hoá Việt Nam
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của giá
trị thương hiệu đến hành vi lựa
chọn nhà cung cấp dịch vụ thông
tin di động

Tên của một đề tài khoa học
chỉ được mang một nghĩa,
tức có tính đơn nghĩa.
-> không được phép hàm
nghĩa, khiến có thể hiểu
theo nhiều nghĩa khác nhau.

Tên đề tài không nên chứa những từ
hoặc cụm từ có độ bất định cao về
thông tin.
 Tên đề tài không nên chứa những từ
hoặc cụm từ nhạy cảm, tế nhị, hoặc còn
chưa rõ nghĩa, còn gây tranh cãi.
 Không nên đặt tên đề tài mà tên đó thể
hiện tính dễ dãi, thiếu hoặc không có tư
duy sâu sắc.


Đối

tượng nghiên cứu
Khách thể nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu
Nhiệm vụ nghiên cứu
Mẫu khảo sát
Phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

Khách thể

Mẫu khảo sát

Hình thành kỹ năng giao Sinh viên ĐHNT

Sinh viên một số khoa

tiếp của sv ĐHNT trong

quan trọng: KT&KDQT,

môi trường sư phạm

QTKD, TCNH, …

Nâng cao công tác trách Công tác trách nhiệm xã Một số công ty tư nhân
nhiệm

xã

hội

doanh hội doanh nghiệp của các

nghiệp của các công ty tư công ty tư nhân
nhân

Hạn chế rủi ro tín dụng ở Hoạt động tín dụng ở các Một số ngân hàng thương
các ngân hàng thương mại ngân hàng thương mại

mại ở Tp. Hồ Chí Minh

Phạm vi

Phạm vi quy mô Phạm vi không Phạm vị thời Phạm vi nội dung

Đề tài
Tác

của mẫu khảo sát gian của sự vật gian của sự vật nghiên cứu
động

của Một

số

doanh Tp. Hà Nội và Giai

khu vực có vốn nghiệp cụ thể ở Tp.

đầu

tư

ngoài
doanh

nước Việt Nam

đến

Hồ

đoạn - Kinh tế

Chí 2010 – 2012

Minh

các

nghiệp

trong nước
Tăng

cường

ý 500

sinh

viên 5 khoa chuyên Giai đoạn từ - Môi trường giáo dục

thức kỷ luật cho trường ĐHNT

ngành

sinh viên Trường

của ĐHNT

Đại học Ngoại
thương

chính năm 2012

2.4. Xây dựng đề cương nghiên cứu sơ bộ
cho đề tài khoa học

Một số
yêu cầu
trong quá
trìn...
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu khoa học - Người đăng: Hải Ninh Lê Viết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Nghiên cứu khoa học 9 10 375