Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu khoa học giáo dục

Được đăng lên bởi GAu NinGa
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 335 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-

NGAYNAY
ISSN 1859 - 2694

TAI' CHi CÛA 1 RU

T

DONG H()I KHUYÉN

}-rqc VItr NAl'vl

11 - 2013
;)

A

,

'"

KI mCM 31 NAM MGAY NNA GIAO VitI NAM 20-11
11..0 D\) . cu

u

€ sV

I~U"

SÙI HONG V~N

~

6. VÔI

1H61 BÜC THI€T

GUi

T

Y CI 0
DÀO NGQC Dé

-1

OC
NGUVËN XUAN ~c
fJ !(-lll

1:1/\ II- J~'j IIAIIG JOIIG JOJ GJAr) 0 1)C 1 HA J Il!' f

.

LÊ HÀI V€N

NHl1TH N Of
IRAN THANH AI

DaUVàHQc
:.JNGAy

Hoc
•

TAP CHI CÙA TRUNG UdNG HOI KHUYÉN HOC VIÊT NAM

Hoeniia

•
Hoemm!

•

Mue
lue

•
•
KYNltMNGÀYNHÀGIAOVItTNAM20-11
• 	 BùI Hông V~: Vài nél vhtlU'àng giâod\lccùa
"V\UI the'S1tbi&" (ElU'c Kh&g Tù')
• 	 DàoNgQCDt:BadOjbôjbûcùli~ld6i
v& ngu'~i!Mygiâo~/lnay

~
Sô Ihâng 11-2013

T6ng~nl$p

GU S. NGUYÊN NHU

NAY

y

Ph6 'R/lg biên l$p 


NB. NGÔ VAN HIÊN 

H()i dâng biên tOP
as.VS. NGUYÊN cÀNH TOÀN
(Chûtich)

PGS.TS. E>,6.NG QU6c BÀO 

PGS. ~ lCHÂNH BÀNO 

as.TIl. NGUYÊN l'Hl MY L()c 

PGSTS. NGUYÈN TRI 

os.TS. PHAM T AT DONO 

as.NGNO. PHANTRONG LUÀN 


NOlff. TRÂN CHÛT 

OS. TRÀN PHU'dNG 

PGS.TS. TRÂN VAN ~O 

PGS.TS. VUONG DUdNG MINH 

PGS.TS. DO v$;T HÙNG 

Trb'lh blIy 

VÀN sÂNG 


MANH HÙNG

• 	 Ph\UTl Dfmg Khoo: NgIü vê dia vi ngutfi!My
lrong xà hQi hi n nay
• 	 ~ ThanhPhong: Mài mâi nM on!My
qua bài Ihd "VW!g ph!n bay" rua Phi Thyêl Ba

• 	 Lê 1bj H6ngNg!,lC: ClIfta IÔi sai lrOng gi~
hQC tiê'ng Anh

4

6

• 	 Ngoyèn ru'IOng: Xây dl,l'ng ~ công CV dé
dânh giâ kM nang thich U'ng cùa sinb viên dôÎ vélj
hùth thûc
~ theo tin chi 49

8

• 	 Hu}nh VAn Minh: Dé toon dânh giâ d6ng

13

VÂN DÉ VÀ SV Kl~N
• 	 N~Xuân4c:CÀn~Oram91 CU9c
ci h~gvêllJduygiaod\lcvàhànhd9ng
giâo dl,le IrOllg loàn xà hQi
14
• 	 Bfcb Thanh- Minh LuAn: Mô hlnh cM! 1U'Ç1ng cao
b6pméotnAAlgcông - Ky 2: OU mâi cao dich vu 13

DIlN DÀN D~Y V À HOC
• 	 Lê HAl Yê'n: Ki nâng m~ và Id nàng sông
15
véli giâo d\lc ngày nay
• 	Mn Thanh Ai: Hçx: d(li h(,1CnluJtM !làO?
17
• 	 Luctng Vlut Oà: ~y hQC Vàn phài ury nguti hQC
IAm lnlIIg lâm
20
• 	 HàThanhHai: Nghiên ciruquy trlnhh(,1Cnh6m
cùa sinh viên trong die trutfllg d;li hçx: hiçn nay
21
• 	 Lê Vlut Thitn: Giài phâp d6ng b{l cho d~i l11Ôi
phU<1ng phâpd;lyhÇlC
23
• 	 Pb\UTl Yrm Công: Ph.o\t trién nâng IVe hQC Toân
cho hÇlC sinh lâp 4, 5 thông qua vi~ pMt hi~n
cicsail!m tronggiàiToân
r
25
• 	 D~gMinhSIf,f)Ôi m(:/ihOiiI(1Qng giâod\lc
ngoài gib lên It'lp {ffnJt1ng trung hçc sb sb
28
• 	 Nguy~n Thj Hà: Dôi diêu suy ngAm
v~ chiêu sâu triêt U"U:Ip dm tich" cùa bài thd
"Anh trling~ (Nguy~n Duy)- NgiMn9
30

• 	Hi>Un Nguytn MInh: TIm mÇt.luiblg di ml1cho...
-
NGAYNAY
ISSN 1859 - 2694
TAI'
CHi
CÛA
1
RU
T
DONG
H()I
KHUYÉN
}-rqc
VItr
NAl'vl
11
- 2013
,
'"
;)
A
KI
mCM
31
NAM
MGAY
NNA
GIAO
VitI
NAM
20-11
11..0
D\) .
cu
u
sV
I~U"
SÙI HONG
V~N
~
1
H61
BÜC
THI€T
6.
VÔI
GUi
T Y CI 0
DÀO
NGQC
-1
OC
NGUVËN
XUAN
~c
fJ
!(-lll
1:1/\
II-
J~'j
IIAIIG
JOIIG
JOJ
GJAr)
0
1
)C
1
HA
J
Il!'
f
HÀI
V€N
.
NHl1TH N Of
IRAN
THANH
AI
Nghiên cứu khoa học giáo dục - Trang 2
Nghiên cứu khoa học giáo dục - Người đăng: GAu NinGa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nghiên cứu khoa học giáo dục 9 10 1