Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên Cứu Sự Hài Lòng Của Học Viên

Được đăng lên bởi a29psx
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1794 lần   |   Lượt tải: 4 lần
M CL C
CH

NG 1: Đ T V N Đ ............................................................................... 1

1.1 Lý do chọn đề tài .......................................................................................... 1
1.2 M c đích, m c tiêu nghiên c u c a đề tài .................................................... 1
1.3 Phạm vi và đối tượng nghiên c u ................................................................. 2
CH

NG 2: T NG QUAN ............................................................................... 3

2.1 Lý thuy t về sự hài lòng c a khách hàng ..................................................... 3
2.1.1 Khái niệm sự hài lòng c a khách hàng .................................................. 3
2.1.2 Phân loại sự hài lòng c a khách hàng .................................................... 4
2.1.3 Tại sao phải làm hài lòng khách hàng .................................................... 5
2.1.4 Các nhân tố quy t định đ n sự hài lòng c a khách hàng ....................... 6
2.2 Lý thuy t về chất lượng dịch v ................................................................... 9
2.2.1 Khái niệm dịch v và chất lượng dịch v .............................................. 9
2.2.2 Tại sao phải nâng cao chất lượng dịch v ............................................ 10
2.2.3 Mô hình các nhân tố quy t định đ n chất lượng dịch v ..................... 11
2.3 Mối quan hệ giữa chất lượng dịch v và sự hài lòng c a khách hàng........ 13
2.4 Một số khái niệm ........................................................................................ 14
CH

NG 3: PH

NG PHÁP NGHIÊN C U ............................................. 20

3.1 Ti n trình nghiên c u.................................................................................. 20
3.2 Mô hình nghiên c u và giả thi t ................................................................. 22
CH

NG 4: ĐO L

NG CÁC NHÂN T

NH H

NG Đ N S

HÀI

LÒNG C A H C VIÊN ................................................................................... 29
4.1 Phân tích thống kê mô tả ............................................................................ 29

4.1.1 Đặc điểm c a mẫu khảo sát .................................................................. 29
4.1.2 Phân tích các nhân tố ảnh hư ng đ n chất lượng đào tạo .................... 31
4.2 Phân tích nhân tố (EFA – Exploratory Factor Analysis) ............................ 40
4.2.1 K t quả phân tích nhân tố lần 1 ..........................................
MC LC
CHNG 1: ĐT VN Đ ............................................................................... 1
1.1 Lý do chọn đề tài .......................................................................................... 1
1.2 Mc đích, mc tiêu nghiên cu ca đề tài .................................................... 1
1.3 Phạm vi và đối tượng nghiên cu ................................................................. 2
CHNG 2: TNG QUAN ............................................................................... 3
2.1 Lý thuyt v s hài lòng ca khách hàng ..................................................... 3
2.1.1 Khái nim s hài lòng ca khách hàng .................................................. 3
2.1.2 Phân loi s hài lòng ca khách hàng .................................................... 4
2.1.3 Ti sao phi làm hài lòng khách hàng .................................................... 5
2.1.4 Các nhân t quyt định đn s hài lòng ca khách hàng ....................... 6
2.2 Lý thuyt v chất lượng dch v ................................................................... 9
2.2.1 Khái nim dch v và chất lượng dch v .............................................. 9
2.2.2 Ti sao phi nâng cao chất lượng dch v ............................................ 10
2.2.3 Mô hình các nhân t quyt định đn chất lượng dch v ..................... 11
2.3 Mi quan h gia chất lượng dch v và s hài lòng ca khách hàng ........ 13
2.4 Mt s khái nim ........................................................................................ 14
CHNG 3: PHNG PHÁP NGHIÊN CU ............................................. 20
3.1 Tin trình nghiên cu .................................................................................. 20
3.2 Mô hình nghiên cu và gi thit ................................................................. 22
CHNG 4: ĐO LNG CÁC NHÂN T NH HNG ĐN S HÀI
LÒNG CA HC VIÊN ................................................................................... 29
4.1 Phân tích thng kê mô t ............................................................................ 29
Nghiên Cứu Sự Hài Lòng Của Học Viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên Cứu Sự Hài Lòng Của Học Viên - Người đăng: a29psx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Nghiên Cứu Sự Hài Lòng Của Học Viên 9 10 811