Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu thực trạng chuyển giao công nghệ ở những nước đang phát triển

Được đăng lên bởi nguyenhanh95bn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1131 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay khoảng các giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển đang ngày
càng cách xa, sự cách biệt đó một phần do sự phát triển về khoa học công nghệ là khác
nhau, trình độ phát triển khoa học công nghệ ở các nước đang phát triển còn thấp và lạc
hậu so với các nước phát triển.Vì thế các nước đang phát triển muốn hội nhập vào nền
kinh tế thế giới và rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển thì phải đầu tư phát triển
nền khoa học công nghệ cho mình. Có như vậy kinh tế của các nước này mới đứng vững
được trong quá trình hội nhập, giúp cho các doanh nghiệp trong nước cạnh tranh được
với các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp của các nước có trình độ
công nghệ tiên tiến, đồng thời giúp phát triển mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội trong
nước.
Nước ta cũng là nước đang phát triển, nền sản xuất nhỏ, nông nghiệp là chủ yếu, tình
trạng công nghệ còn lạc hậu. Hơn 15 năm thực hiện đổi mới, nước ta đã đạt được những
thành tựu đáng kể, nhưng nhìn chung tình hình công nghệ còn kém phát triển, trong hoạt
động chuyển giao và đổi mới công nghệ ở nước ta nói chung và trong các doanh nghiệp
sản xuất nói riêng vẫn còn nhiều hạn chế.
Vì vậy với tính cần thiết phải xác định thực trạng hiện nay, nhóm em sẽ xin được làm
rõ đề tài “Nghiên cứu thực trạng chuyển giao công nghệ ở các nước đang phát triển. Lấy
ví dụ về một tổ chức cụ thể”.
I.Thực trạng chuyển giao công nghệ ở những nước đang phát triển.
1. Những vấn đề chung về chuyển giao công nghệ.
1.1.
Định nghĩa về chuyển giao công nghệ
- Theo Luật chuyển giao công nghệ: Chuyển giao công nghệ là chuyển giao quyền sở
hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có quyền chuyển giao
công nghệ sang bên nhận công nghệ.
Như vậy chuyển giao công nghệ là một quá trình bao gồm 2 bên: bên giao và bên nhận
công nghệ.
Bên giao công nghệ gồm một hoặc nhiều tổ chức kinh tế, khoa học, công nghệ và các
tổ chức khác có tư cách pháp nhân hoặc cá nhân có công nghệ.
Bên nhận gồm một hoặc nhiều tổ chức kinh tế khoa học, công nghệ và tổ chức khác có
tư cách pháp nhân hoặc cá nhân tiếp nhận công nghệ.
-

Chuyển giao công nghệ có thể diễn ra giữa 2 bên:

+Từ một ngành công nghiệp này sang một ngành công nghiệp khác.

+ Từ một tổ chức này sang một tổ chức khác ở quy mô quốc tế.
+ Giữa 2 nước phát triển.
+ Giữa 2 nước đang phát triển.
+ Giữa 1 nước phát triển và 1 nước đang phát triển.
1.2.

Đối tượng chuyển giao công nghệ.

Theo Luật chuyển giao công nghệ 2006 các đối tượng chuyển giao công ...
LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay khoảng các giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển đang ngày
càng cách xa, sự ch biệt đó một phần do sự phát triển về khoa học công nghệ khác
nhau, trình độ phát triển khoa học công nghệ các nước đang phát triển còn thấp lạc
hậu so với c ớc phát triển.Vì thế các nước đang phát triển muốn hội nhập o nền
kinh tế thế giới và rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển thì phải đầu tư phát triển
nền khoa học công nghệ cho mình. như vậy kinh tế của các nướcy mới đứng vững
được trong quá trình hội nhập, giúp cho các doanh nghiệp trong nước cạnh tranh được
với các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt các doanh nghiệp của các ớc trình độ
công nghệ tiên tiến, đồng thời giúp phát triển mọi mặt của đời sống kinh tế hội trong
nước.
Nước ta cũng là nước đang phát triển, nền sản xuất nhỏ, nông nghiệp là chủ yếu, tình
trạng công nghệ còn lạc hậu. Hơn 15 năm thực hiện đổi mới, nước ta đã đạt được những
thành tựu đáng kể, nhưng nhìn chung tình hình công nghệ còn kém phát triển, trong hoạt
động chuyển giao đổi mới công nghệ nước ta nói chung trong các doanh nghiệp
sản xuất nói riêng vẫn còn nhiều hạn chế.
vậy với tính cần thiết phải xác định thực trạng hiện nay, nhóm em sẽ xin được làm
đề tài “Nghiên cứu thực trạng chuyển giao công nghệ cácớc đang phát triển. Lấy
ví dụ về một tổ chức cụ thể”.
I.Thực trạng chuyển giao công nghệ ở những nước đang phát triển.
1. Những vấn đề chung về chuyển giao công nghệ.
1.1. Định nghĩa về chuyển giao công nghệ
- Theo Luật chuyển giao công nghệ: Chuyển giao công nghệ chuyển giao quyền sở
hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên quyền chuyển giao
công nghệ sang bên nhận công nghệ.
Như vậy chuyển giao công nghệ là một quá trình bao gồm 2 bên: bên giao và bên nhận
công nghệ.
Bên giao công nghệ gồm một hoặc nhiều tổ chức kinh tế, khoa học, công nghệ các
tổ chức khác có tư cách pháp nhân hoặc cá nhân có công nghệ.
Bên nhận gồm một hoặc nhiều tổ chức kinh tế khoa học, công nghệ và tổ chức khác có
tư cách pháp nhân hoặc cá nhân tiếp nhận công nghệ.
- Chuyển giao công nghệ có thể diễn ra giữa 2 bên:
+Từ một ngành công nghiệp này sang một ngành công nghiệp khác.
Nghiên cứu thực trạng chuyển giao công nghệ ở những nước đang phát triển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu thực trạng chuyển giao công nghệ ở những nước đang phát triển - Người đăng: nguyenhanh95bn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Nghiên cứu thực trạng chuyển giao công nghệ ở những nước đang phát triển 9 10 684