Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ C: Biến, Toán tử và Kiểu dữ liệu

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 3

Biến, Toán tử và Kiểu dữ liệu

Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:
 Sử dụng biến, kiểu dữ liệu và biểu thức số học.
Phần I – Trong thời gian 1 giờ 30 phút đầu:
3.1

Biến
Như chúng ta đã biết, Biến là tên đặt cho vị trí bộ nhớ máy tính, có thể dùng để lưu trữ các giá
trị khác nhau tại những thời điểm khác nhau. Trong chương này, chủ yếu chúng ta sẽ học cách
tạo và sử dụng biến.

3.1.1

Tạo biến
Tạo biến bao gồm việc tạo kiểu dữ liệu và tên hợp lý cho biến, ví dụ:
int currentVal;
Trong ví dụ trên, tên biến là “currentVal” có kiểu dữ liệu là số nguyên (integer).

3.2

Kiểu dữ liệu
Kiểu dữ liệu định nghĩa loại giá trị mà sẽ được lưu trong một biến nào đó, ví dụ:
int currentVal;
Trong ví dụ trên “int” chỉ rằng biến currentVal sẽ lưu giá trị kiểu số nguyên (integer).

3.3

Biểu thức số học
Một biểu thức số học trong C bao gồm một tên biến nằm phía bên trái của dấu “=”, tên biến
hoặc hằng nằm bên phải dấu “=”. Biến và hằng nằm bên phải của dấu “=” được nối với nhau
bởi những toán tử số học như +, -, *, và /. Thí dụ,
delta = alpha * beta / gamma + 3.2 * 2 / 5;
Bây giờ chúng ta xét một chương trình tính tiền lãi đơn giản như sau
Ví dụ 1:
1. Gọi trình soạn thảo để nhập những câu lệnh cho chương trình C.
2. Tạo ra một tập tin mới.
3. Nhập vào đoạn mã sau:
#include <stdio.h>
void main()

Biến,Toán tử và Kiểu dữ liệu

41

{

int principal, period;
float rate, si;
principal = 1000;
period = 3;
rate = 8.5;
si = principal * period * rate / 100;

}

printf(“%f”, si);

Ðể thấy kết quả ở đầu ra, thực hiện tiếp các bước sau:
4. Lưu tập tin với tên myprogramI.C.
5. Biên dịch tập tin myprogramI.C.
6. Thực thi chương trình myprogramI.C.
7. Trở về trình soạn thảo.
Mẫu kết xuất cho chương trình trên như hình sau:

Hình 3.1: Kết quả của myprogramI.C

Ví dụ 2:
1. Tạo một tập tin mới.
2. Gõ vào mã sau:
#include <stdio.h>
void main()
{
int a, b, c, sum;
printf(“\nEnter any three numbers: ”);
scanf(“%d %d %d”, &a, &b, &c);
sum = a + b + c;

42

Lập trình cơ bản C

}

printf(“\n Sum = %d”, sum);

3. Lưu tập tin với tên myprogramII.C.
4. Biên dịch tập tin myprogramII.C.
5. Thực thi chương trình myprogramII.C.
6. Trở về trình soạn thảo.
Mẫu kết quả ở đầu ra của chương trình trên như hình sau:

Hình 3.2: Kết quả của myprogramII.C

Biến,Toán tử và Kiểu dữ liệu

43

Phần II – Trong thời gian 30 phút kế tiếp:
1. Viết một chương trình nhập vào một số và tính bình phương của số đó.
Hướng dẫn: Thực hiện theo các bước sau:
a. Nhập vào một số.
b. Nhân số đó với chính nó và hiển ...
Bài 3 Biến, Toán tử và Kiểu dữ liệu
Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:
Sử dụng biến, kiểu dữ liệu và biểu thức số học.
Phần I – Trong thời gian 1 giờ 30 phút đầu:
3.1 Biến
Như chúng ta đã biết, Biến là tên đặt cho vị trí bộ nhớ máy tính, có thể dùng để lưu trữ các giá
trị khác nhau tại những thời điểm khác nhau. Trong chương này, chủ yếu chúng ta sẽ học cách
tạo và sử dụng biến.
3.1.1 Tạo biến
Tạo biến bao gồm việc tạo kiểu dữ liệu và tên hợp lý cho biến, ví dụ:
int currentVal;
Trong ví dụ trên, tên biến là “currentVal” có kiểu dữ liệu là số nguyên (integer).
3.2 Kiểu dữ liệu
Kiểu dữ liệu định nghĩa loại giá trị mà sẽ được lưu trong một biến nào đó, ví dụ:
int currentVal;
Trong ví dụ trên “int” chỉ rằng biến currentVal sẽ lưu giá trị kiểu số nguyên (integer).
3.3 Biểu thức số học
Một biểu thức số học trong C bao gồm một tên biến nằm phía bên trái của dấu “=”, tên biến
hoặc hằng nằm bên phải dấu “=”. Biến hằng nằm bên phải của dấu “=” được nối với nhau
bởi những toán tử số học như +, -, *, và /. Thí dụ,
delta = alpha * beta / gamma + 3.2 * 2 / 5;
Bây giờ chúng ta xét một chương trình tính tiền lãi đơn giản như sau
Ví dụ 1:
1. Gọi trình soạn thảo để nhập những câu lệnh cho chương trình C.
2. Tạo ra một tập tin mới.
3. Nhập vào đoạn mã sau:
#include <stdio.h>
void main()
Biến,Toán tử và Kiểu dữ liệu 41
Ngôn ngữ C: Biến, Toán tử và Kiểu dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ C: Biến, Toán tử và Kiểu dữ liệu - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Ngôn ngữ C: Biến, Toán tử và Kiểu dữ liệu 9 10 13