Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ C: Con trỏ P2

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2419 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 14

Con trỏ

Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:
 Sử dụng con trỏ
 Sử dụng con trỏ với mảng.
Các bước trong bài học này được trình bày chi tiết, rõ ràng và cẩn thận. Điều này giúp ta hiểu rõ về
công cụ lập trình. Thực hiện theo các bước sau thật cẩn thận.
Phần I – Trong thời gian 1 giờ 30 phút đầu:
14.1

Con trỏ
Các biến con trỏ trong C chứa địa chỉ của một biến có bất kỳ kiểu nào. Nghĩa là, các con trỏ
có thể là kiểu dữ liệu số nguyên hoặc ký tự. Một biến con trỏ số nguyên sẽ chưa địa chỉ của
một biến số nguyên. Một con trỏ ký tự sẽ chứa địa chỉ của một biến kiểu ký tự.

14.1.1 Đếm số nguyên âm trong một chuỗi sử dụng con trỏ
Các con trỏ có thể được sử dụng thay cho các chỉ số duyệt các phần tử trong một mảng. Ví dụ,
một con trỏ kiểu chuỗi có thể được dùng để trỏ đến địa chỉ bắt đầu của một từ. Vì vậy một con
trỏ được sử dụng để đọc các ký tự trong từ đó. Để minh họa điều này, chúng ta viết một
chương trình C để đếm số nguyên âm trong một từ bằng cách sử dụng con trỏ. Các bước được
liệt kê như sau:
1.

Khai báo một biến con trỏ kiểu ký tự. Mã lệnh như sau,
char *ptr;

2.

Khai báo một mảng ký tự và nhập vào cùng giá trị. Mã lệnh như sau,
char word[10];
printf(“\n Enter a word : “);
scanf(“%s”, word);

3.

Gán con trỏ ký tự tới chuỗi. Mã lệnh như sau,
ptr = &word[0];
Địa chỉ của ký tự đầu tiên của mảng ký tự, word, sẽ được lưu trong biến con trỏ, ptr. Nói
cách khác, con trỏ ptr sẽ trỏ tới ký tự đầu tiên trong mảng ký tự word.

4.

Lần lượt duyệt các ký tự trong từ để xác định đó là nguyên âm hay không. Trong
trường hợp một nguyên âm được tìm thấy, tăng giá trị biến đếm nguyên âm. Đoạn mã lệnh
như sau,
int i, vowcnt;
for(i = 0; i < strlen(word); i++)
{

Con trỏ

201

}
5.

if((*ptr==‘a’) || (*ptr==‘e’) || (*ptr==‘i’) || (*ptr
==‘o’) || (*ptr==‘u’) || (*ptr==‘A’) || (*ptr==‘E’) ||
(*ptr ==‘I’) || (*ptr==‘O’) || (*ptr==‘U’))
vowcnt++;
ptr++;
Hiển thị từ và số lượng nguyên âm trong từ. Đoạn mã lệnh sẽ như sau,
printf(“\n The word is : %s \n The number of
in the word is: %d “, word,vowcnt);

vowels

Dưới đây là chương trình hoàn chỉnh.
1. Gọi trình soạn thảo chương trình C.
2. Tạo tập tin mới.
3. Đưa vào đoạn mã lệnh sau:
void main()
{
char *ptr;
char word[10];
int i, vowcnt=0;
printf(“\n Enter a word: “);
scanf(“%s”, word);
ptr = &word[0];
for(i = 0; i < strlen(word); i++)
{
if((*ptr==‘a’) || (*ptr==‘e’) || (*ptr==‘i’) ||
(*ptr==‘o’) || (*ptr==‘u’) || (*ptr==‘A’) ||
(*ptr==‘E’) || (*ptr==‘I’) || (*ptr==‘O’) ||
(*ptr==‘U’))
vowcnt++;
ptr++;
}
pri...
Bài 14 Con trỏ
Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:
Sử dụng con trỏ
Sử dụng con trỏ với mảng.
Các bước trong bài học này được trình bày chi tiết, ràng cẩn thận. Điều này giúp ta hiểu về
công cụ lập trình. Thực hiện theo các bước sau thật cẩn thận.
Phần I – Trong thời gian 1 giờ 30 phút đầu:
14.1 Con trỏ
Các biến con trỏ trong C chứa địa chỉ của một biến bất kỳ kiểu nào. Nghĩa là, các con trỏ
thể kiểu dữ liệu số nguyên hoặc tự. Một biến con trỏ số nguyên sẽ chưa địa chỉ của
một biến số nguyên. Một con trỏ ký tự sẽ chứa địa chỉ của một biến kiểu ký tự.
14.1.1 Đếm số nguyên âm trong một chuỗi sử dụng con trỏ
Các con trỏ có thể được sử dụng thay cho các chỉ số duyệt các phần tử trong một mảng. Ví dụ,
một con trỏ kiểu chuỗi có thể được dùng để trỏ đến địa chỉ bắt đầu của một từ. Vì vậy một con
trỏ được sử dụng để đọc các tự trong từ đó. Để minh họa điều này, chúng ta viết một
chương trình C để đếm số nguyên âm trong một từ bằng cách sử dụng con trỏ. Các bước được
liệt kê như sau:
1. Khai báo một biến con trỏ kiểu ký tự. Mã lệnh như sau,
char *ptr;
2. Khai báo một mảng ký tự và nhập vào cùng giá trị. Mã lệnh như sau,
char word[10];
printf(\n Enter a word : );
scanf(%s, word);
3. Gán con trỏ ký tự tới chuỗi. Mã lệnh như sau,
ptr = &word[0];
Địa chỉ của tự đầu tiên của mảng tự, word, sẽ được lưu trong biến con trỏ, ptr. Nói
cách khác, con trỏ ptr sẽ trỏ tới ký tự đầu tiên trong mảng ký tự word.
4. Lần lượt duyệt các tự trong từ để xác định đó nguyên âm hay không. Trong
trường hợp một nguyên âm được tìm thấy, tăng giá trị biến đếm nguyên âm. Đoạn mã lệnh
như sau,
int i, vowcnt;
for(i = 0; i < strlen(word); i++)
{
Con trỏ 201
Ngôn ngữ C: Con trỏ P2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ C: Con trỏ P2 - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Ngôn ngữ C: Con trỏ P2 9 10 146