Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ C: Con trỏ

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 4473 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 13

Con trỏ

Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:
 Hiểu con trỏ là gì, và con trỏ được sử dụng ở đâu
 Biết cách sử dụng biến con trỏ và các toán tử con trỏ
 Gán giá trị cho con trỏ
 Hiểu các phép toán số học con trỏ
 Hiểu các phép toán so sánh con trỏ
 Biết cách truyền tham số con trỏ cho hàm
 Hiểu cách sử dụng con trỏ kết hợp với mảng một chiều
 Hiểu cách sử dụng con trỏ kết hợp với mảng đa chiều
 Hiểu cách cấp phát bộ nhớ được thực hiện như thế nào
Giới thiệu
Con trỏ cung cấp một cách thức truy xuất biến mà không tham chiếu trực tiếp đến biến. Nó cung cấp
cách thức sử dụng địa chỉ. Bài này sẽ đề cập đến các khái niệm về con trỏ và cách sử dụng chúng trong
C.
13.1 Con trỏ là gì?
Một con trỏ là một biến, nó chứa địa chỉ vùng nhớ của một biến khác, chứ không lưu trữ giá trị của
biến đó. Nếu một biến chứa địa chỉ của một biến khác, thì biến này được gọi là con trỏ đến biến thứ
hai kia. Một con trỏ cung cấp phương thức gián tiếp để truy xuất giá trị của các phần tử dữ liệu. Xét
hai biến var1 và var2, var1 có giá trị 500 và được lưu tại địa chỉ 1000 trong bộ nhớ. Nếu var2 được
khai báo như là một con trỏ tới biến var1, sự biểu diễn sẽ như sau:
Vị trí
Bộ nhớ
1000
1001
1002
.
.
1108

Giá trị
lưu trữ
500

Tên
biến
var1

1000

var2

Ở đây, var2 chứa giá trị 1000, đó là địa chỉ của biến var1.
Các con trỏ có thể trỏ đến các biến của các kiểu dữ liệu cơ sở như int, char, hay double hoặc dữ liệu
có cấu trúc như mảng.

Con trỏ

181

13.1.2 Tại sao con trỏ được dùng?
Con trỏ có thể được sử dụng trong một số trường hợp sau:
 Để trả về nhiều hơn một giá trị từ một hàm
 Thuận tiện hơn trong việc truyền các mảng và chuỗi từ một hàm đến một hàm khác
 Sử dụng con trỏ để làm việc với các phần tử của mảng thay vì truy xuất trực tiếp vào các phần tử
này
 Để cấp phát bộ nhớ động và truy xuất vào vùng nhớ được cấp phát này (dynamic memory
allocation)
13.2 Các biến con trỏ
Nếu một biến được sử dụng như một con trỏ, nó phải được khai báo trước. Câu lệnh khai báo con trỏ
bao gồm một kiểu dữ liệu cơ bản, một dấu *, và một tên biến. Cú pháp tổng quát để khai báo một biến
con trỏ như sau:
type *name;
Ở đó type là một kiểu dữ liệu hợp lệ bất kỳ, và name là tên của biến con trỏ. Câu lệnh khai báo trên
nói với trình biên dịch là name được sử dụng để lưu địa chỉ của một biến có kiểu dữ liệu type. Trong
câu lệnh khai báo, * xác định rằng một biến con trỏ đang được khai báo.
Trong ví dụ của var1 và var2 ỏ trên, vì var2 là một con trỏ giữ địa chỉ của biến var1 có kiểu ...
Bài 13 Con trỏ
Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:
Hiểu con trỏ là gì, và con trỏ được sử dụng ở đâu
Biết cách sử dụng biến con trỏ và các toán tử con trỏ
Gán giá trị cho con trỏ
Hiểu các phép toán số học con tr
Hiểu các phép toán so sánh con trỏ
Biết cách truyền tham số con trỏ cho hàm
Hiểu cách sử dụng con trỏ kết hợp với mảng một chiều
Hiểu cách sử dụng con trỏ kết hợp với mảng đa chiều
Hiểu cách cấp phát bộ nhớ được thực hiện như thế nào
Giới thiệu
Con trỏ cung cấp một cách thức truy xuất biến không tham chiếu trực tiếp đến biến. cung cấp
cách thức sử dụng địa chỉ. Bài này sẽ đề cập đến các khái niệm về con trỏ và cách sử dụng chúng trong
C.
13.1 Con trỏ là gì?
Một con trỏ một biến, chứa địa chỉ vùng nhớ của một biến khác, chứ không lưu trữ giá trị của
biến đó. Nếu một biến chứa địa chỉ của một biến khác, thì biến này được gọi con trỏ đến biến thứ
hai kia. Một con trỏ cung cấp phương thức gián tiếp để truy xuất giá trị của các phần tử dữ liệu. Xét
hai biến var1 var2, var1 giá trị 500 được lưu tại địa chỉ 1000 trong bộ nhớ. Nếu var2 được
khai báo như là một con trỏ tới biến var1, sự biểu diễn sẽ như sau:
Vị trí Giá trị Tên
Bộ nhớ lưu trữ biến
1000 500 var1
1001
1002
.
.
1108 1000 var2
Ở đây, var2 chứa giá trị 1000, đó là địa chỉ của biến var1.
Các con trỏ thể trỏ đếnc biến của các kiểu dữ liệu cơ sở như int, char, hay double hoặc dữ liệu
có cấu trúc như mảng.
Con trỏ 181
Ngôn ngữ C: Con trỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ C: Con trỏ - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Ngôn ngữ C: Con trỏ 9 10 511