Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ C: Toán tử và Biểu thức

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 4556 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 4

Toán tử và Biểu thức

Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:







Hiểu được Toán tử gán
Hiểu được biểu thức số học
Nắm được toán tử quan hệ (Relational Operators) và toán tử luận lý (Logical Operators)
Hiểu toán tử luận lý nhị phân (Bitwise Logical Operators) và biểu thức (Expressions)
Hiểu khái niệm ép kiểu
Hiểu độ ưu tiên của các toán tử.

Kết thúc bài học này, các học viên có thể:
 Nắm được Toán tử gán
 Hiểu được biểu thức số học
 Nắm được toán tử quan hệ (toán tử so sánh-Relational Operators) và toán tử luận lý (Logical
Operators)
 Hiểu toán tử luận lý nhị phân( toán tử luận lý nhị phân-Bitwise Logical Operators) và biểu thức
 Nắm được về ép kiểu qua Cast
 Hiểu về độ ưu tiên của các toán tử
Giới thiệu
C có một tập các toán tử phong phú. Toán tử là công cụ dùng để thao tác dữ liệu. Một toán tử là một
ký hiệu dùng để đại diện cho một thao tác cụ thể nào đó được thực hiện trên dữ liệu. C định nghĩa bốn
loại toán tử: toán tử số học (arithmetic), quan hệ (relational), luận lý (logical), và toán tử luận lý nhị
phân (bitwise). Bên cạnh đó, C còn có một số toán tử đặc biệt.
Toán tử thao tác trên hằng hoặc biến. Hằng hoặc biến này được gọi là toán hạng ( operands). Biến đã
được đề cập ở các chương trước. Hằng là những giá trị cố định mà chương trình không thể thay đổi.
Hằng trong C có thể là bất cứ kiểu dữ liệu cơ bản nào. Toán tử được phân loại: toán tử một ngôi, hai
ngôi hoặc ba ngôi. Toán tử một ngôi chỉ thao tác trên một phần tử dữ liệu, toán tử hai ngôi trên hai
phần tử dữ liệu và ba ngôi trên ba phần tử dữ liệu.
Ví dụ 4.1:
c = a + b;
Ở đây a, b, c là những toán hạng, dấu ‘=’ và dấu ‘+’ là những toán tử.
4.1

Biểu thức (Expressions)

Một biểu thức là tổ hợp các toán tử và toán hạng. Toán tử thực hiện các thao tác như cộng,
trừ, so sánh v.v... Toán hạng là những biến hay những giá trị mà các phép toán được thực hiện
trên nó. Trong ví dụ a + b, “a” và “b” là toán hạng và “+” là toán tử. Tất cả kết hợp lại là một
biểu thức.

Toán tử và Biểu thức

47

Trong quá trình thực thi chương trình, giá trị thực sự của biến (nếu có) sẽ được sử dụng cùng với các
hằng có mặt trong biểu thức. Việc đánh giá biểu thức được thực hiện nhờ các toán tử. Vì vậy, mọi biểu
thức trong C đều có một giá trị.
Các ví dụ về biểu thức là:
2
x
3+7
2×y+5
2 + 6 × (4 - 2)
z + 3 × (8 - z)

48

Lập trình cơ bản C

Ví dụ 4.2:
Roland nặng 70 kilograms, và Mark nặng k kilograms. Viết một biểu thức cho tổng cân nặng của họ.
Tổng cân nặng của hai người tính bằng kilograms...
Bài 4 Toán tử và Biểu thức
Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:
Hiểu được Toán tử gán
Hiểu được biểu thức số học
Nắm được toán tử quan hệ (Relational Operators) và toán tử luận lý (Logical Operators)
Hiểu toán tử luận lý nhị phân (Bitwise Logical Operators) và biểu thức (Expressions)
Hiểu khái niệm ép kiểu
Hiểu độ ưu tiên của các toán tử.
Kết thúc bài học này, các học viên có thể:
Nắm được Toán tử gán
Hiểu được biểu thức số học
Nắm được toán tử quan hệ (toán tử so sánh-Relational Operators) và toán tử luận lý (Logical
Operators)
Hiểu toán tử luận lý nhị phân( toán tử luận lý nhị phân-Bitwise Logical Operators) và biểu thức
Nắm được về ép kiểu qua Cast
Hiểu về độ ưu tiên của các toán tử
Giới thiệu
C có một tập các toán tử phong phú. Toán tử công cụ dùng để thao tác dữ liệu. Một toán tử một
ký hiệu dùng để đại diện cho một thao tác cụ thể nào đó được thực hiện trên dữ liệu. C định nghĩa bốn
loại toán tử: toán tử số học (arithmetic), quan hệ (relational), luận (logical), toán tử luận nhị
phân (bitwise). Bên cạnh đó, C còn có một số toán tử đặc biệt.
Toán tử thao tác trên hằng hoặc biến. Hằng hoặc biến này được gọi toán hạng ( operands). Biến đã
được đề cập các chương trước. Hằng những giá trị c định mà chương trình không thể thay đổi.
Hằng trong C thể bất cứ kiểu dữ liệu bản nào. Toán tử được phân loại: toán tử một ngôi, hai
ngôi hoặc ba ngôi. Toán tử một ngôi chỉ thao tác trên một phần tử dữ liệu, toán tử hai ngôi trên hai
phần tử dữ liệu và ba ngôi trên ba phần tử dữ liệu.
Ví dụ 4.1:
c = a + b;
Ở đây a, b, c là những toán hạng, dấu ‘=’ và dấu ‘+’ là những toán tử.
4.1 Biểu thức (Expressions)
Một biểu thức tổ hợp các toán tử toán hạng. Toán tử thực hiện các thao c như cộng,
trừ, so sánh v.v... Toán hạng là những biến hay những giá trị mà các phép toán được thực hiện
trên nó. Trong ví dụ a + b, “a” và “b” là toán hạng và “+” là toán tử. Tất cả kết hợp lại là một
biểu thức.
Toán tử và Biểu thức 47
Ngôn ngữ C: Toán tử và Biểu thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ C: Toán tử và Biểu thức - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Ngôn ngữ C: Toán tử và Biểu thức 9 10 641