Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ C: Vòng lặp P2

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2871 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 10

Vòng lặp

Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:
 Sử dụng cấu trúc vòng lặp
 Viết một vài chương trình:

Sử dụng vòng lặp ‘for’

Sử dụng vòng lặp ‘while’

Sử dụng vòng lặp ‘do...while’.
Các bước trong bài học này được trình bày chi tiết, rõ ràng và cẩn thận. Điều này giúp ta hiểu rõ về
công cụ lập trình. Thực hiện theo các bước sau thật cẩn thận.
Phần I - Trong thời gian 1 giờ 30 phút đầu:
10.1 Sử dụng vòng lặp ‘for’:
Trong phần này chúng ta sẽ viết một chương trình sử dụng vòng lặp ‘for’. Chương trình hiển thị các số
chẳn từ 1 đến 30.
Trong chương trình, một biến ‘số nguyên’, num, được khai báo. Vòng lặp ‘for’ được sử dụng để hiển
thị các số chẳn đến 30. Đối số đầu tiên của vòng lặp ‘for’, khởi tạo biến num là 2. Đối số thứ hai của
vòng lặp ‘for’, kiểm tra giá trị của biến có nhỏ hơn hoặc bằng 30 không. Nếu điều kiện này thỏa, lệnh
trong vòng lặp được thực hiện. Lệnh ‘printf()’ được sử dụng để hiển thị giá trị của biến num.
Trong đối số thứ ba, giá trị của biến num được tăng lên 2. Trong C, num +=2 giống như num = num +
2. Lệnh ‘printf’ được thực thi khi đối số thứ hai vẫn thỏa. Một khi giá trị của biến trở nên lớn hơn 30,
điều kiện không thỏa nữa và vì vậy vòng lặp không được thực thi. Dấu ngoặc nhọn {} không cần thiết
khi chỉ có một câu lệnh hiện diện trong vòng lặp, nhưng việc sử dụng cặp dấu ngoặc {} là một thói
quen lập trình tốt.
1. Tạo một tập tin mới.
2. Nhập vào đoạn mã lệnh sau đây trong của sổ ‘Edit Window’:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main()
{
int num;
clrscr();
printf(“The even Numbers from 1 to 30 are \n “);
for (num = 2; num <= 30; num +=2)
printf(“%d\n”, num);
}
3. Lưu tập tin với tên for.C.
4. Biên dịch tập tin for.C.
5. Thực thi chương trinh for.C .
6. Trở về cửa sổ ‘Edit Window’.
KẾT QUẢ:

Vòng lặp

1

The even Numbers from 1 to 30 are
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
10.2 Sử dụng vòng lặp ‘while’:
Trong phần này chúng ta sẽ viết một chương trình sử dụng vòng lặp ‘while’. Chương trình hiển thị các
số từ 10 đến 0 theo thứ tự đảo ngược.
Trong chương trình có một biến số nguyên num. Biến được khởi tạo.
Xét dòng mã lệnh sau:
while (num >= 0)
{
printf(“\n%d”, num);
num--;
}
Lệnh ‘while’ kiểm tra, giá trị của biến num có lớn hơn 0 hay không. Nếu điều kiện thỏa lệnh ‘printf()’
được thực thi và giá trị của biến num giảm 1. Trong C, num--làm việc giống nhu num = num –1. Vòng
lặp ‘while’ vẫn tiếp tục khi giá trị của biến lớn hơn 1 hoặc bằng 0.
1. Tạo một tập tin mới.
2. Nhập vào đoạn mã lệnh sau đây trong...
Bài 10 Vòng lặp
Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:
Sử dụng cấu trúc vòng lặp
Viết một vài chương trình:
Sử dụng vòng lặp ‘for’
Sử dụng vòng lặp ‘while’
Sử dụng vòng lặp ‘do...while’.
Các bước trong bài học này được trình bày chi tiết, ràng cẩn thận. Điều này giúp ta hiểu về
công cụ lập trình. Thực hiện theo các bước sau thật cẩn thận.
Phần I - Trong thời gian 1 giờ 30 phút đầu:
10.1 Sử dụng vòng lặp ‘for’:
Trong phần này chúng ta sẽ viết một chương trình sử dụng vòng lặp ‘for’. Chương trình hiển thị các số
chẳn từ 1 đến 30.
Trong chương trình, một biến ‘số nguyên’, num, được khai báo. Vòng lặp ‘for’ được sử dụng để hiển
thị các số chẳn đến 30. Đối số đầu tiên của vòng lặp ‘for’, khởi tạo biến num 2. Đối số thứ hai của
vòng lặp ‘for’, kiểm tra giá trị của biến nhỏ hơn hoặc bằng 30 không. Nếu điều kiện này thỏa, lệnh
trong vòng lặp được thực hiện. Lệnh ‘printf()’ được sử dụng để hiển thị giá trị của biến num.
Trong đối số thứ ba, giá trị của biến num được tăng lên 2. Trong C, num +=2 giống như num = num +
2. Lệnh ‘printf’ được thực thi khi đối số thứ hai vẫn thỏa. Một khi giá trị của biến trở nên lớn hơn 30,
điều kiện không thỏa nữa và vì vậy vòng lặp không được thực thi. Dấu ngoặc nhọn {} không cần thiết
khi chỉ một câu lệnh hiện diện trong vòng lặp, nhưng việc sử dụng cặp dấu ngoặc {} một thói
quen lập trình tốt.
1. Tạo một tập tin mới.
2. Nhập vào đoạn mã lệnh sau đây trong của sổ ‘Edit Window’:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main()
{
int num;
clrscr();
printf(The even Numbers from 1 to 30 are \n );
for (num = 2; num <= 30; num +=2)
printf(%d\n, num);
}
3. Lưu tập tin với tên for.C.
4. Biên dịch tập tin for.C.
5. Thực thi chương trinh for.C .
6. Trở về cửa sổ ‘Edit Window’.
KẾT QUẢ:
Vòng lặp 1
Ngôn ngữ C: Vòng lặp P2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ C: Vòng lặp P2 - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Ngôn ngữ C: Vòng lặp P2 9 10 761