Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ C: Vòng lặp

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 5731 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Bài 9

Vòng lặp

Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:







Hiểu được vòng lặp ‘for’ trong C
Làm việc với toán tử ‘phẩy’
Hiểu các vòng lặp lồng nhau
Hiểu vòng lặp ‘while’ và vòng lặp ‘do-while’
Làm việc với lệnh ‘break’ và lệnh ‘continue’
Hiểu hàm ‘exit()’.

Giới thiệu:
Một trong những điểm mạnh lớn nhất của máy tính là khả năng thực hiện một chuỗi các lệnh lặp đi lặp
lại. Điều đó có được là do sử dụng các cấu trúc lặp trong ngôn ngữ lập trình. Trong bài này bạn sẽ tìm
hiểu các loại vòng lặp khác nhau trong C.
Một trong những ưu điểm lớn nhất của máy tính là khả năng thực thi một chuỗi các chỉ thị lặp di lặp
lại. Điều này có được là nhờ vào các cấu trúc lặp trong ngôn ngữ lập trình. Trong bài này chúng ta sẽ
tìm hiểu các cấu trúc vòng lặp khác nhau trong C.
9.1 Cấu trúc lặpVòng lặp:
Vòng lặp là một đoạn mã lệnh trong chương trình được thực hiện lặp đi lặp lại cho đến khi thỏa mãn
một điều kiện nào đó. Vòng lặp là một khái niệm cơ bản trong lập trình cấu trúc.
Một vòng lặp là phần mã lệnh trong một chương trình được thực hiện lặp đi lặp lại mãi cho đến khi
một điều kiện xác định được thỏa. Khái niệm vòng lặp là nền tản của lặp trình cấu trúc.
Trong C có các loại vòng lặp sau:
Vòng lặp for
Vòng lặp while
Vòng lặp do…while
Ta sử dụng các toán tử quan hệ và toán tử logic trong các biểu thức điều kiện để điều khiển sự thực
hiện của vòng lặp.
Các cấu trúc lặp sẵn có trong C là:
Lặp for.
Lặp while.
Lặp do …while
Trong C, điều kiện điều khiển sự thực thi của vòng lặp được tạo ra bằng việc sử dụng các toán tử
Quan hệ và Logic.
9.2 Vòng lặp ‘for’:
Cú pháp tổng quát của vòng lặp for như sau:
for(khởi tạo giá trị cho biến điều khiển; biểu
kiện;biểu thức thay đổi giá trị của biến điều khiển)
{
Câu lệnh (các câu lệnh);
}

Vòng lặp

thức

điều

1

Khởi tạo giá trị cho biến điều khiển là một câu lệnh gán giá trị ban đầu cho biến điều khiển trước khi
thực hiện vòng lặp. Lệnh này chỉ được thực hiện duy nhất một lần. Biểu thức điều kiện là một biểu
thức quan hệ, xác định điều kiện thoát cho vòng lặp. Biểu thức thay đổi giá trị của biến điều khiển xác
định biến điều khiển sẽ bị thay đổi như thế nào sau mỗi lần vòng lặp được lặp lại (thường là tăng hoặc
giảm giá trị của biến điều khiển). Ba phần trên được phân cách bởi dấu chấm phẩy. Câu lệnh trong
thân vòng lặp có thể là một lệnh duy nhất (lệnh đơn) hoặc lệnh phức (nhiều lệnh).
Vòng lặp for sẽ tiếp tục được thực hiện chừng nào mà biểu thức điều kiện còn đúng (true). Khi biểu
thức điều kiện là sai (false), chươn...
Bài 9 Vòng lặp
Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:
Hiểu được vòng lặp ‘for’ trong C
Làm việc với toán tử ‘phẩy’
Hiểu các vòng lặp lồng nhau
Hiểu vòng lặp ‘while’ và vòng lặp ‘do-while
Làm việc với lệnh ‘break’ và lệnh ‘continue’
Hiểu hàm ‘exit()’.
Giới thiệu:
Một trong những điểm mạnh lớn nhất của máy tính là khả năng thực hiện một chuỗi các lệnh lặp đi lặp
lại. Điều đó có được là do sử dụng các cấu trúc lặp trong ngôn ngữ lập trình. Trong bài này bạn sẽ tìm
hiểu các loại vòng lặp khác nhau trong C.
Một trong những ưu điểm lớn nhất của máy tính khả ng thực thi một chuỗi các chỉ thị lặp di lặp
lại. Điều này được nhờ vào các cấu trúc lặp trong ngôn ngữ lập trình. Trong bài này chúng ta sẽ
tìm hiểu các cấu trúc vòng lặp khác nhau trong C.
9.1 Cấu trúc lặpVòng lặp:
Vòng lặp là một đoạn mã lệnh trong chương trình được thực hiện lặp đi lặp lại cho đến khi thỏa mãn
một điều kiện nào đó. Vòng lặp là một khái niệm cơ bản trong lập trình cấu trúc.
Một vòng lặp phần lệnh trong một chương trình được thực hiện lặp đi lặp lại mãi cho đến khi
một điều kiện xác định được thỏa. Khái niệm vòng lặp là nền tản của lặp trình cấu trúc.
Trong C có các loại vòng lặp sau:
Vòng lặp for
Vòng lặp while
Vòng lặp do…while
Ta sử dụng các toán tử quan hệtoán tử logic trong các biểu thức điều kiện để điều khiển sự thực
hiện của vòng lặp.
Các cấu trúc lặp sẵn có trong C là:
Lặp for.
Lặp while.
Lặp do …while
Trong C, điều kiện điều khiển sự thực thi của vòng lặp được tạo ra bằng việc sử dụng các toán tử
Quan hệ Logic.
9.2 Vòng lặp ‘for’:
Cú pháp tổng quát của vòng lặp for như sau:
for(khi to giá tr cho biến điu khin; biu thc điều
kin;biu thc thay đi giá tr của biến điu khiển)
{
Câu lnh (các câu lnh);
}
Vòng lặp 1
Ngôn ngữ C: Vòng lặp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ C: Vòng lặp - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Ngôn ngữ C: Vòng lặp 9 10 52