Ktl-icon-tai-lieu

Ngữ pháp cơ bản cho TOEFL

Được đăng lên bởi Hùm Thái
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 6313 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1. Chñ ng÷ (subject). 7
1.1 Danh tõ ® Õ m ® îc vµ kh«ng ® Õ m ® îc .
1.2 Qu¸n tõ a (an) vµ the
1.3 C¸ch söng Other vµ another.
1.4 C¸ch söng litter/ a litter, few/ a few
1.5 Sëu c¸ch
1.6 Some, any
2. §éng tõ ( verb)
2.1 HiÖ n t¹i (present)
2.1.1 HiÖ nt¹i ® ¬n gi¶n (simple present)
2.1.2 HiÖ n t¹i tiÕ p diÔ n (present progressive)
2.1.3 Present perfect ( hiÖ n t¹i hoµn thµ nh)
2.1.4 HiÖ n t¹i hoµn thµ nh tiÕ p diÔ n ( preset perfect progressive)
2.2 Qu¸ khø ( Past)
2.2.1 Qu¸ khø ® ¬n gi¶n (simple past)
2.2.2 Qu¸ khø tiÕ p diÔ n (Past progresive).
2.2.3 Qu¸ khø hoµn thµnh (past perfect).
For more material and information, please visit Tai Lieu Du Hoc at www.tailieuduhoc.org
Ngữ pháp cơ bản cho TOEFL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngữ pháp cơ bản cho TOEFL - Người đăng: Hùm Thái
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
Ngữ pháp cơ bản cho TOEFL 9 10 428