Ktl-icon-tai-lieu

Ngữ pháp luyện thi Toefl, Toeic toàn tập

Được đăng lên bởi mrhuan2003
Số trang: 124 trang   |   Lượt xem: 1917 lần   |   Lượt tải: 1 lần
luyÖn thi ToEFL

FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT
Nghiemanh@hotmail.com

1.

Chñ ng÷ (subject). 7

 1.1
 1.2
 1.3
 1.4
 1.5
 1.6

Danh tõ ®Õm ®îc vµ kh«ng ®Õm ®îc.

2.

Qu¸n tõ a (an) vµ the
C¸ch sö dông Other vµ another.
C¸ch sö dông litter/ a litter, few/ a few
Së h÷u c¸ch

Some, any
§éng tõ ( verb)

 2.1 HiÖn t¹i (present)
2.1.1
HiÖnt¹i ®¬n gi¶n (simple present)
2.1.2
HiÖn t¹i tiÕp diÔn (present progressive)
2.1.3
Present perfect ( hiÖn t¹i hoµn thµnh)
2.1.4
HiÖn t¹i hoµn thµnh tiÕp diÔn ( preset perfect progressive)
 2.2 Qu¸ khø ( Past)
2.2.1
Qu¸ khø ®¬n gi¶n (simple past)
2.2.2
Qu¸ khø tiÕp diÔn (Past progresive).
2.2.3
Qu¸ khø hoµn thµnh (past perfect).
2.2.4
Qu¸ khø hoµn thµnh tiÕp diÔn (past perfect progressive).
 2.3 T¬ng lai

häc - häc n÷a -häc m·i

2

luyÖn thi ToEFL

2.3.1
2.3.2
2.3.3

3.

T¬ng lai ®¬n gi¶n (simple future)
T¬ng lai tiÕp diÔn ( future progressive)
T¬ng lai hoµn thµnh (future perfect)

Sù hoµ hîp gi÷a chñ ng÷ vµ ®éng tõ.

 3.1 Chñ ng÷ ®øng t¸ch khái ®éng tõ.
 3.2 C¸c danh tõ lu«n ®ßi hái ®éng tõ vµ ®¹i tõ sè it.
 3.3 C¸ch sö dông none, no
 3.4 C¸ch sö dông cÊu tróc either ... or vµ neither ... nor.
 3.5 C¸c danh tõ tËp thÓ
 3.6 C¸ch sö dông A number of/ the number of
 3.7 C¸c danh tõ lu«n dïng ë sè nhiÒu.
 3.8 C¸ch dïng c¸c thµnh ng÷ There is, there are

4.

§¹i tõ

 4.1 §¹i tõ nh©n xng chñ ng÷ (Subject pronoun)
 4.2 §¹i tõ nh©n xng t©n ng÷
 4.3 TÝnh tõ së h÷u
 4.4 §¹i tõ së h÷u
 4.5 §¹i tõ ph¶n th©n (reflexive pronoun)

5.

§éng tõ dïng lµm t©n ng÷

 5.1 §éng tõ nguyªn thÓ lµm t©n ng÷
 5.2 Ving dïng lµm t©n ng÷
 5.3 3 ®éng tõ ®Æc biÖt
 5.4 C¸c ®éng tõ ®øng ®»ng sau giíi tõ
 5.5 VÊn ®Ò ®¹i tõ ®i tríc ®éng tõ nguyªn thÓ hoÆc Ving lµm t©n ng÷.

6.

C¸ch sö dông ®éng tõ b¸n khiÕm khuyÕt need vµ dare

 6.1 need
 6.2 Dare

7.
3

C¸ch dïng ®éng tõ to be + infinitive

häc - häc n÷a -häc m·i

TiÕng Anh c¬ b¶n

8.

C©u hái

 8.1 C©u hái yes vµ no
 8.2 C©u hái th«ng b¸o
8.2.1
who vµ what lµm chñ ng÷.
8.2.2
Whom vµ what lµ t©n ng÷ cña c©u hái
8.2.3
C©u hái dµnh cho c¸c bæ ng÷ (when, where, why, how)
 8.3 C©u hái gi¸n tiÕp (embedded questions)
 8.4 C©u hái cã ®u«i

9.

Lèi nãi phô ho¹ kh¼ng ®Þnh vµ phñ ®Þnh.

 9.1 Lèi nãi phô ho¹ kh¼ng ®Þnh.
 9.2 Lèi nãi phô ho¹ phñ ®Þnh

10.

C©u phñ ®Þnh

11.

MÖnh lÖnh thøc

 11.1
 11.2

MÖnh lÖnh thøc trùc tiÕp.

12.

§éng tõ khiÕm khuyÕt.

 12.1
 12.2
12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4

DiÔn ®¹t thêi t¬ng lai.

MÖnh lÖnh thøc gi¸n tiÕp....
lun thi ToEFL
FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT
Nghiemanh@hotmail.com
1. Chñ ng÷ (subject). 7
1.1 Danh tõ ®Õm ® îc vµ kh«ng ®Õm ® îc.
1.2 Qn tõ a (an) the
1.3 C¸ch sö dông Other vµ another.
1.4 C¸ch sö dông litter/ a litter, few/ a few
1.5 Së h÷u c¸ch
1.6 Some, any
2. §éng tõ ( verb)
2.1 HiÖn t¹i (present)
2.1.1 HiÖnt¹i ®¬n gi¶n (simple present)
2.1.2 HiÖn t¹i tiÕp diÔn (present progressive)
2.1.3 Present perfect ( hiÖn t¹i hoµn thµnh)
2.1.4 HiÖn t¹i hoµn thµnh tiÕp diÔn ( preset perfect progressive)
2.2 Qu¸ khø ( Past)
2.2.1 Qu¸ khø ®¬n gi¶n (simple past)
2.2.2 Qu¸ khø tiÕp diÔn (Past progresive).
2.2.3 Qu¸ khø hoµn thµnh (past perfect).
2.2.4 Qu¸ khø hoµn thµnh tiÕp diÔn (past perfect progressive).
2.3 T ¬ng lai
häc - häc n÷a -häc m·i
2
Ngữ pháp luyện thi Toefl, Toeic toàn tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngữ pháp luyện thi Toefl, Toeic toàn tập - Người đăng: mrhuan2003
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
124 Vietnamese
Ngữ pháp luyện thi Toefl, Toeic toàn tập 9 10 431