Ktl-icon-tai-lieu

NGỮ PHÁP THẦY MẠNH

Được đăng lên bởi anonyvietnam
Số trang: 125 trang   |   Lượt xem: 3781 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGỮ PHÁP THẦY MẠNH

+1.

Chñ ng÷ (subject). 7

β 1.1 Danh tõ ®Õm ®ưîc vµ kh«ng ®Õm ®ưîc. β
1.2 Qu¸n tõ a (an) vµ the

β 1.3 C¸ch sö dông Other vµ another.
β 1.4 C¸ch sö dông litter/ a litter, few/ a few β
1.5 Së h÷u c¸ch

β 1.6 Some, any

+2.

§éng tõ ( verb)

β 2.1 HiÖn t¹i (present)
2.1.1

HiÖn t¹i ®¬n gi¶n (simple present)

2.1.2

HiÖn t¹i tiÕp diÔn (present progressive)

2.1.3

Present perfect ( hiÖn t¹i hoµn thµnh)

2.1.4

HiÖn t¹i hoµn thµnh tiÕp diÔn ( preset perfect progressive)

β 2.2 Qu¸ khø ( Past)
2.2.1

Qu¸ khø ®¬n gi¶n (simple past)

2.2.2

Qu¸ khø tiÕp diÔn (Past progresive).

2.2.3

Qu¸ khø hoµn thµnh (past perfect).

2.2.4

Qu¸ khø hoµn thµnh tiÕp diÔn (past perfect progressive).

β 2.3 Tư¬ng lai
2.3.1
2.3.2

2

Tư¬ng lai ®¬n gi¶n (simple future)
Tư¬ng lai tiÕp diÔn ( future progressive)

Try and acquire


2.3.3

+3.

Tư¬ng lai hoµn thµnh (future perfect)

Sù hoµ hîp gi÷a chñ ng÷ vµ ®éng tõ.

β 3.1 Chñ ng÷ ®øng t¸ch khái ®éng tõ.
β 3.2 C¸c danh tõ lu«n ®ßi hái ®éng tõ vµ ®¹i tõ sè it. β
3.3 C¸ch sö dông none, no

β 3.4 C¸ch sö dông cÊu tróc either ... or vµ neither ... nor. β
3.5 C¸c danh tõ tËp thÓ

β 3.6 C¸ch sö dông A number of/ the number of
β 3.7 C¸c danh tõ lu«n dïng ë sè nhiÒu.
β 3.8 C¸ch dïng c¸c thµnh ng÷ There is, there are

+4.

§¹i tõ

β 4.1 §¹i tõ nh©n xưng chñ ng÷ (Subject pronoun) β
4.2 §¹i tõ nh©n xưng t©n ng÷

β 4.3 TÝnh tõ së h÷u
β 4.4 §¹i tõ së h÷u
β 4.5 §¹i tõ ph¶n th©n (reflexive pronoun) +5.
§éng tõ dïng lµm t©n ng÷

β 5.1 §éng tõ nguyªn thÓ lµm t©n ng÷ β
5.2 Ving dïng lµm t©n ng÷

β 5.3 3 ®éng tõ ®Æc biÖt
β 5.4 C¸c ®éng tõ ®øng ®»ng sau giíi tõ
β 5.5 VÊn ®Ò ®¹i tõ ®i trưíc ®éng tõ nguyªn thÓ hoÆc Ving lµm t©n ng÷. +6.
C¸ch sö dông ®éng tõ b¸n khiÕm khuyÕt need vµ dare

β 6.1 need

Try ….and …..Acquire

3



β 6.2 Dare

+7.
+8.

C¸ch dïng ®éng tõ to be + infinitive
C©u hái

β 8.1 C©u hái yes vµ no
β 8.2 C©u hái th«ng b¸o
8.2.1

who vµ what lµm chñ ng÷.

8.2.2

Whom vµ what lµ t©n ng÷ cña c©u hái

8.2.3

C©u hái dµnh cho c¸c bæ ng÷ (when, where, why, how)

β 8.3 C©u hái gi¸n tiÕp (embedded questions) β
8.4 C©u hái cã ®u«i

+9.

Lèi nãi phô ho¹ kh¼ng ®Þnh vµ phñ ®Þnh. β

9.1 Lèi nãi phô ho¹ kh¼ng ®Þnh.

β 9.2 Lèi nãi phô ho¹ phñ ®Þnh

+10. C©u phñ ®Þnh

+11. MÖnh lÖnh thøc
β 11.1

MÖnh lÖnh thøc trùc tiÕp.

β 11.2

MÖnh lÖnh thøc gi¸n tiÕp.

+12. §éng tõ khiÕm khuyÕt.
β 12.1

DiÔn ®¹t thêi tư¬ng lai.

β 12.2

DiÔn ®¹t c©u ®iÒu kiÖn.

12.2.1
12.2.2

§iÒ...
http://hoangtoeic.tk/
+39. MÖnh ®Ò nhưîng bé
β
39.1
Despite / in spite of (c dï)
β
39.2
although, even though, though
+40. Nh÷ng ®éng tõ dÔ g©y nhÇm lÉn
+41. Mét sè ®éng ®Æc biÖt kh¸c.
PhÇn II
TiÕng Anh viÕt
I. C¸c lçi th
ư
êng gÆp trong tiÕng anh viÕt
+42. hoµ hîp cña thêi ®éng
+43. ch ng to say, to tell
+44. Tõ ®i trưíc ®Ó gi thiÖu
+45. §¹i tõ nn xưng one you
+46. ch ng ph©n tõ ®Çu cho mÖnh ®Ò p
β
46.1
V+ing më ®Çu nh ®Ò p
β
46.2
Ph©n 2 më ®Çu mÖnh ®Ò p ®Ó chØ bÞ ®éng
β
46.3
§éng tõ nguyªn thÓ chØ môc ®Ých më ®Çu cho mÖnh ®Ò phô
β
46.4
Ng÷ danh hoÆc ng÷ giíi tõ më ®Çu mÖnh ®Ò p chØ sù tư¬ng øng
+47. Ph©n dïng lµm tÝnh tõ
β
47.1
ng ph©n tõ 1 m tÝnh
β
47.2
ng ph©n tõ 2 m tÝnh
+
48. Thõa (redundancy)
+49. CÊu tróc c©u song song
+50. Th«ng tin trùc tiÕp vµ th«ng tin gi¸n tiÕp
8 Try and acquire
NGỮ PHÁP THẦY MẠNH - Trang 8
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGỮ PHÁP THẦY MẠNH - Người đăng: anonyvietnam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
125 Vietnamese
NGỮ PHÁP THẦY MẠNH 9 10 233