Ktl-icon-tai-lieu

ngữ pháp tiếng anh

Được đăng lên bởi lena204
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 5240 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Toefl
grammar
review

i

TOEFL Grammar Review - Version Mar-2001

Mục lục
Grammar Review .......................................................................................................1
Quán từ không xác định "a" và "an" .........................................................................2
Quán từ xác định "The" ............................................................................................3
Cách sử dụng "another" và "other". .......................................................................6
Cách sử dụng "little, a little, few, a few" .................................................................7
Sở hữu cách ..............................................................................................................8
Verb ............................................................................................................................9
1.

Present ..................................................................................................................................... 9
1) Simple Present .......................................................................................................................... 9
2) Present Progressive (be + V-ing) .............................................................................................. 9
3) Present Perfect : Have + PII ...................................................................................................... 9
4) Present Perfect Progressive : Have been V-ing ..................................................................... 10

2.

Past ......................................................................................................................................... 10
1) Simple Past: V-ed .................................................................................................................... 10
2) Past Progresseive: Was/Were + V-ing .................................................................................... 11
3) Past Perfect: Had + PII ............................................................................................................. 11
4) Past Perfect Progressive: Had + Been + V-ing ...................................................................... 11

3.

Future ..................................................................................................................................... 12
1) Simple Future: Will/Shall/Can/May + Verb in simple form....................................
i
Toefl
grammar
review
ngữ pháp tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ngữ pháp tiếng anh - Người đăng: lena204
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
ngữ pháp tiếng anh 9 10 979