Ktl-icon-tai-lieu

ngữ pháp tiếng anh lớp 9

Được đăng lên bởi myhuyen150599
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1471 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ngöõ phaùp tieáng anh lôùp 9 HKI

I/ TENSES:
1. Present Simple tense.( Thì hieän taïi ñôn)
- Use : Ta duøng thì naøy ñeå noùi ñeán mot söï vieäc naøo ñoù xaûy ra lieân tuïc ,laëp ñi laëp laïi nhieàu laàn , hay moât ñieàu gì
ñoù luoân luoân ñuùng.
- Form: + S + V/Vs / es + ….
Ex
-The earth goes around the sun.
- S + don’t/doesn’t + V+ … on Sunday.
-We don’t have classes
? Do/Does + S + V + ….?
- Does Lan speak French?
2. Past Simple Tense (Thì quaù khöù ñôn)
- Use : Dieãn taû haønh ñoäng xaûy ra vaø keát thuùc taïi moät thôøi ñieåm xaùc ñònh ôû quaù qkhöù
- Form: + S + V-ed(regular) / V2 ( column irregular) + …… Ex : - He arrived here yesterday.
- S + didn’t + V + …………………
- She didn’t go to school yesterday.
? Did + S + V + ……………… ?
- Did you clean this table?
- Note: Thì quaù khöù ñôn thöôøng ñöôïc duøng vôùi caùc cum töø chæ thôøi gian xaùc ñònh ôû quaù khöù : last week / month /
year . . ., a week / 3 days / 5 months . . . , yesterday, yesterday morning / evening, In+ naêm, from 2000 to2005
- Caùch ñoïc caùc ñoâng töø ôû quaù khöù ñôn vôùi “ ED”:
+ “ ED”: ñöôïc ñoïc laø /t/ khi nhöõng ñoäng töø nguyeân maãu coù aâm taän cuøng laø /f/, /k/, /p/, /s/,/t/, //.
Ex : laughed , asked , helped , watch , pushed , dressed , ……………
+ “ ED”: ñöôcï ñoïc laø /id/ khi nhöõng ñoäng töø nguyeân maãu coù aâm taän cuøng laø /d/ vaø /t/ .Ex : needed , wanted ,
waited , ……..
+ “ ED”: ñöôcï ñoïc laø /d/ khi nhöõng ñoäng töø nguyeân maãu coù aâm taän cuøng laø caùc aâm coøn laïi Ex : enjoyed , saved
, filled ,……….
3. Present perfect tense( Thì hieän taïi hoaøn thaønh )
- Use :- Duøng ñeå mieâu taû moät haønh ñoäng xaûy ra trong quaù khöù nhöng keát quaû coøn löu ñeán hieän taïi
- Duøng ñeå mieâu taû moät haønh ñoäng vöøa môùi xaûy ra ( ta duøng vôùi JUST) Ex: I have just bought a new pen.
- Duøng ñeå mieâu taû moät haønh ñoäng ñöôïc hoaøn taát sôùm hôn söï mong ñôïi (ta duøng vôùi ALREADY) Ex: I have
already finished this work.
- Duøng ñeå mieâu taû moät haønh ñoäng töø tröôùc ñeán giôø chöa heà hoaëc khoâng heà xaûy ra ( ta duøng vôùi EVER –
NEVER) . Ex: Have you ever been to Hue? I have never gone.
- Duøng ñeå mieâu taû moät haønh ñoäng ñaõ xaûy ratrong quaù khöù tính ñeán nay ñaõ xaûy ra ñöôïc bao laâu (FOR) hoaëc ñaõ
xaûy ra töø luùc naøo (Since)
* For : Chæ thôøi gian keùo daøi bao laâu Ex: You have studied English for 4 years.
* Since: thôøi gian baét ñaàu töø luùc naøo Ex: She has studied English since 2003.
4. Future simple Tense ( Thì töông lai ñôn)
- Use : Dieãn ta...
Ngöõ phaùp tieáng anh lôùp 9 HKI
I/ TENSES:
1. Present Simple tense.( Thì hieän taïi ñôn)
- Use : Ta duøng thì naøy ñeå noùi ñeán mot söï vieäc naøo ñoù xaûy ra lieân tuïc ,laëp ñi laëp laïi nhieàu laàn , hay moât ñieàu gì
ñoù luoân luoân ñuùng.
- Form: + S + V/V
s / es
+ …. Ex -The earth goes around the sun.
- S + don’t/doesn’t + V+ … on Sunday. -We don’t have classes
? Do/Does + S + V + ….? - Does Lan speak French?
2. Past Simple Tense (Thì quaù khöù ñôn)
- Use : Dieãn taû haønh ñoäng xaûy ra vaø keát thuùc taïi moät thôøi ñieåm xaùc ñònh ôû quaù qkhöù
- Form: + S + V
-ed(regular)
/ V
2 ( column irregular)
+ …… Ex : - He arrived here yesterday.
- S + didn’t + V + ………………… - She didn’t go to school yesterday.
? Did + S + V + ……………… ? - Did you clean this table?
- Note: Thì quaù khöù ñôn thöôøng ñöôïc duøng vôùi caùc cum töø chæ thôøi gian xaùc ñònh ôû quaù khöù : last week / month /
year . . ., a week / 3 days / 5 months . . . , yesterday, yesterday morning / evening, In+ naêm, from 2000 to2005
- Caùch ñoïc caùc ñoâng töø ôû quaù khöù ñôn vôùi “ ED”:
+ “ ED”: ñöôïc ñoïc laø /t/ khi nhöõng ñoäng töø nguyeân maãu coù aâm taän cuøng laø /f/, /k/, /p/, /s/,/t/, //.
Ex : laughed , asked , helped , watch , pushed , dressed , ……………
+ “ ED”: ñöôcï ñoïc laø /id/ khi nhöõng ñoäng töø nguyeân maãu coù aâm taän cuøng laø /d/ vaø /t/ .Ex : needed , wanted ,
waited , ……..
+ “ ED”: ñöôcï ñoïc laø /d/ khi nhöõng ñoäng töø nguyeân maãu coù aâm taän cuøng laø caùc aâm coøn laïi Ex : enjoyed , saved
, filled ,……….
3. Present perfect tense( Thì hieän taïi hoaøn thaønh )
- Use :- Duøng ñeå mieâu taû moät haønh ñoäng xaûy ra trong quaù khöù nhöng keát quaû coøn löu ñeán hieän taïi
- Duøng ñeå mieâu taû moät haønh ñoäng vöøa môùi xaûy ra ( ta duøng vôùi JUST) Ex: I have just bought a new pen.
- Duøng ñeå mieâu taû moät haønh ñoäng ñöôïc hoaøn taát sôùm hôn söï mong ñôïi (ta duøng vôùi ALREADY) Ex: I have
already finished this work.
- Duøng ñeå mieâu taû moät haønh ñoäng töø tröôùc ñeán giôø chöa heà hoaëc khoâng heà xaûy ra ( ta duøng vôùi EVER –
NEVER) . Ex: Have you ever been to Hue? I have never gone.
- Duøng ñeå mieâu taû moät haønh ñoäng ñaõ xaûy ratrong quaù khöù tính ñeán nay ñaõ xaûy ra ñöôïc bao laâu (FOR) hoaëc ñaõ
xaûy ra töø luùc naøo (Since)
* For : Chæ thôøi gian keùo daøi bao laâu Ex: You have studied English for 4 years.
* Since: thôøi gian baét ñaàu töø luùc naøo Ex: She has studied English since 2003.
4. Future simple Tense ( Thì töông lai ñôn)
- Use : Dieãn taû moät haønh ñoäng seõ xaûy ra taïi moät thôøi ñieåm naøo ñoù trong töông lai.
- Form : + S + will / shall + V + …… Ex: He will finish his homework tomorrow .
- S+ won’t / shan’t + V + … Lan won’t go to the zoo next week.
? Will / Shall + S + V + …… ? Will you do this exercise ?
5. Present progressive Tense ( Thì hieän taïi tieáp dieãn )
- Use : Dieãn taû moät haønh ñoäng xaûy ra vaøo ñuùng thôøi ñieåm noùi.
-Form : + S + is / am/ are + V
-ing
+ … Ex : I’m learning English now.
- S + is / am/ are + not + V
-ing
+ … He isn’t learning English now.
? Is / Am / Are + S + V
-ing
+ ………? Is he reading books now?
ngữ pháp tiếng anh lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ngữ pháp tiếng anh lớp 9 - Người đăng: myhuyen150599
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
ngữ pháp tiếng anh lớp 9 9 10 458