Ktl-icon-tai-lieu

Người công dân số 1

Được đăng lên bởi Ngo Thị Thuy Tien
Số trang: 261 trang   |   Lượt xem: 3845 lần   |   Lượt tải: 0 lần
T uÇn19: Thø 2 ngµy 4 th¸ng 1 n¨m 2010
TËp ®äc: Ngêi c«ng d©n sè Mét
I. Môc tiªu: -BiÕt ®äc ®óng ng÷ ®iÖu v¨nn kÞch , ph©n biÖt ®îc lêi t¸c g víi lêi nh©nt ( anh
Thµnh , anh Lª ) .
- HiÓu ®îc t©m tr¹nh day døt , tr¨n trë t×m ®êng cøu níc cña NguyÔn T©t Thµnh . Tr¶ lêi ®óng c¸c
c©u hái 3 ( kh«ng cÇn gi¶i thÝch lÝ do ).
-HS kh¸ giái ph©n vai ®äc diÔn c¶m vë kÞch ,thÓ hiÖn ®îc tÝnh c¸ch nh©n vËt(C©u hái 4).
II. §å dïng: Tranh SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
A. Më ®Çu: Gv giíi thiÖu chñ ®iÓm
B. Bµi míi:
1. Giíi thiÖu bµi .
2.HDHSL§ vµ t×m hiÓu bµi.
a. L§: - 1 Hs ®äc lêi giíi thiÖu nh©n vËt, c¶nh trÝ.
- Gv ®äc mÉu ®o¹n kÞch giäng râ rµng, m¹ch l¹c thay ®æi linh ho¹t
+ Giäng anh Thµnh: ChËm r·i, trÇm tÜnh, s©u l¾ng, thÓ hiÖn sù tr¨n trë.
+ Giäng anh Lª: Hå hëi, nhiÖt t×nh thÓ hiÖn t×nh c¶m cña mét ngêi cã tinh thÇn yªu níc.
Hs ®äc nèi tiÕp ®o¹n 3 lÇn, kÕt hîp
c¸c tõ: Ph¾c-tuya, Xa-x¬-lu-l«-ba, Phó
L¨ng Sa vµ gi¶i nghÜa mét ë phÇn
chó gi¶i.
- 1 hs kh¸ ®äc toµn bµi.
- Mçi hs ®äc 1 ®o¹n
§o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn lµm g×?
§o¹n 2: TiÕp ®Õn nµy n÷a.
§o¹n 3: PhÇn cßn l¹i
- C¶ líp theo dâi
b. T×m hiÓu bµi:
- Y/c hs ®äc thÇm ®o¹n 1 vµ tr¶ lêi:
-Anh Lª gióp anh Thµnh viÖc g×?
-ThÕ anh gióp ®îc anh Thµnh
kh«ng?§¹t ®îc kÕt qu¶ nh thÕ nµo?
-Anh Thµnh ®· th¸i ®é nh thÕ nµo khi
nghe anh Lª nãi vÒ viÖc lµm?
-Theo em sao anh Thµnh l¹i nãi nh
vËy?
- Nh÷ng c©u nãi nµo a anh Thµnh cho
thÊy anh lu«n nghÜ tíi d©n, tíi níc?
-Em nhËn t vÒ c©u chuyÖn gi÷a
anh Lª vµ anh Thµnh?
-H·y t×m nh÷ng chi tiÕt thÓ hiÖn ®iÒu ®ã?
- ...t×m viÖc lµm ë Sµi Gßn
-Kh«ng nh÷ng t×m ®îc viÖc lµm cho anh
Thµnh mµ anh cßn ®ßi thªm ®îc cho anh
Thµnh mçi n¨m 2 quÇn ¸o mçi
th¸ng thªm 5 hµo.
-Anh Thµnh kh«ng ®Ó ý tíi c«ng viÖcvµ
mãn l¬ng mµ anh Lª t×m cho.Anh
nãi:"NÕu chØ...còng ®ñ sèng".
-V× anh kh«ng nghØ ®Õn miÕng c¬m
,manh ¸o cña c¸ nh©n m×nh ng ®Õn
d©n ,®Õn níc.
- Chóng ta lµ ®ång o. Cïng m¸u ®á da
vµng víi nhau. Nhng anh cã khi nµo nghÜ
®Õn ®ång bµo kh«ng? anh víi t«i
c«ng d©n níc ViÖt.
-C©u chuyÖn gi÷a hä kh«ng cïng mét
néi dung,mçi ngêi nãi mét chuyÖn
kh¸c,nhiÒu lóc kh«ng ¨n nhËp víi nhau.
-Anh hái:"VËy anh o Sµi Gßn nµy
lµm g×?Anh Thµnh ®¸p:Anh häc tr-
1
Người công dân số 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Người công dân số 1 - Người đăng: Ngo Thị Thuy Tien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
261 Vietnamese
Người công dân số 1 9 10 878