Ktl-icon-tai-lieu

NGƯỜI MỸ DẠY BÀI HỌC "CÔ BÉ LỌ LEM NHƯ THẾ NÀO"

Được đăng lên bởi Thuylinh Trieu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGƯỜI MỸ DẠY BÀI HỌC "CÔ BÉ LỌ LEM NHƯ THẾ NÀO"
=========================================
Giờ học văn bắt đầu. Hôm nay thầy giảng bài Chuyện Cô bé Lọ Lem.
Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện Cô bé Lọ lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi.
Thầy: Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi?
Học sinh (HS): Thích Cô bé Lọ Lem Cinderella ạ, và cả Hoàng tử nữa. Không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. 
Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella.
Thầy: Nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cỗ xe quả bí thì sẽ xảy ra chuyện gì?
HS: Thì Cinderella sẽ trở lại có hình dạng lọ lem bẩn thỉu như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách rưới tồi tàn. Leo 
ôi, trông kinh lắm !
Thầy: Bởi vậy, các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho mình. Ngoài ra, 
các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả. Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc luộm thuộm 
mà xuất hiện trước mặt người khác. Các em gái nghe đây: các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn. Sau này khi 
lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc luộm thuộm thì người ta có thể ngất lịm đấy (Thầy làm bộ ngất lịm, 
cả lớp cười ồ). Bây giờ thầy hỏi một câu khác. Nếu em là bà mẹ kế kia thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự 
vũ hội của hoàng tử hay không? Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy !
HS: (im lặng, lát sau có em giơ tay xin nói) Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội.
Thầy: Vì sao thế ?
HS: Vì … vì em yêu con gái mình hơn, em muốn con mình trở thành hoàng hậu.
Thầy: Đúng. Vì thế chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt. Thật ra họ chỉ 
không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con mình. Các em hiểu chưa? Họ không phải là người xấu đâu, chỉ 
có điều họ chưa thể yêu con người khác như con mình mà thôi.
Bây giờ thầy hỏi một câu khác: bà mẹ kế không cho Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử, thậm chí khóa cửa nhốt cô
bé trong nhà. Thế tại sao Cinderella vẫn có thể đi được và lại trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong vũ hội ?
HS: Vì có cô tiên giúp ạ, cô cho Cinderella mặc quần áo đẹp, lại còn biến quả bí thành cỗ xe ngựa, biến chó và chuột
thành người hầu của Cinderella.
Thầy: Đúng, các em nói rất đúng ! Các em thử nghĩ xem, nếu không có cô tiên đến giúp thì Cinderella không thể đi 
dự vũ hội được, phải không?
HS: Đúng ạ !
Thầy: Nếu chó và chuột không giúp thì cuối cùng ...
NG I M D Y BÀI H C "CÔ BÉ L LEM NH TH NÀO"ƯỜ Ư
=========================================
Gi h c văn b t đ u. Hôm nay th y gi ng bài Chuy n Cô bé L Lem.
Tr c tiên th y g i m t h c sinh lên k chuy n Cô bé L lem. Em h c sinh k xong, th y c m n r i b t đ u h i.ướ ơ
Th y: Các em thích và không thích nhân v t nào trong câu chuy n v a r i?
H c sinh (HS): Thích Cô bé L Lem Cinderella , và c Hoàng t n a. Không thích bà m k và ch con riêng bà y. ế
Cinderella t t b ng, đáng yêu, l i xinh đ p. Bà m k và cô ch kia đ i x t i v i Cinderella. ế ử ồ
Th y: N u vào đúng 12 gi đêm mà Cinderella ch a k p nh y lên c xe qu bí thì s x y ra chuy n gì? ế ư
HS: Thì Cinderella s tr l i có hình d ng l lem b n th u nh ban đ u, l i m c b qu n áo cũ rách r i t i tàn. Leo ư ướ
ôi, trông kinh l m !
Th y: B i v y, các em nh t thi t ph i là nh ng ng i đúng gi , n u không thì s t gây r c r i cho mình. Ngoài ra, ế ườ ế ẽ ự
các em t nhìn l i mình mà xem, em nào cũng m c qu n áo đ p c . Hãy nh r ng ch bao gi ăn m c lu m thu m ớ ằ
mà xu t hi n tr c m t ng i khác. Các em gái nghe đây: các em l i càng ph i chú ý chuy n này h n. Sau này khi ướ ư ơ
l n lên, m i l n h n g p b n trai mà em l i m c lu m thu m thì ng i ta có th ng t l m đ y (Th y làm b ng t l m, ườ
c l p c i ). Bây gi th y h i m t câu khác. N u em là bà m k kia thì em có tìm cách ngăn c n Cinderella đi d ư ế ế
vũ h i c a hoàng t hay không? Các em ph i tr l i hoàn toàn th t lòng đ y !
HS: (im l ng, lát sau có em gi tay xin nói) N u là bà m k y, em cũng s ngăn c n Cinderella đi d vũ h i. ơ ế ế
Th y: Vì sao th ? ế
HS: Vì … vì em yêu con gái mình h n, em mu n con mình tr thành hoàng h u.ơ
Th y: Đúng. Vì th chúng ta th ng cho r ng các bà m k d ng nh đ u ch ng ph i là ng i t t. Th t ra h ch ế ườ ế ườ ư ườ
không t t v i ng i khác thôi, ch l i r t t t v i con mình. Các em hi u ch a? H không ph i là ng i x u đâu, ch ườ ư ườ
có đi u h ch a th yêu con ng i khác nh con mình mà thôi. ư ườ ư
Bây gi th y h i m t câu khác: bà m k không cho Cinderella đi d vũ h i c a hoàng t , th m chí khóa c a nh t cô ế
bé trong nhà. Th t i sao Cinderella v n có th đi đ c và l i tr thành cô gái xinh đ p nh t trong vũ h i ?ế ạ ượ
HS: Vì có cô tiên giúp , cô cho Cinderella m c qu n áo đ p, l i còn bi n qu bí thành c xe ng a, bi n chó và chu t ế ế
thành ng i h u c a Cinderella.ườ
Th y: Đúng, các em nói r t đúng ! Các em th nghĩ xem, n u không có cô tiên đ n giúp thì Cinderella không th đi ế ế
d vũ h i đ c, ph i không? ượ
HS: Đúng !
Th y: N u chó và chu t không giúp thì cu i cùng Cinderella có th v nhà đ c không? ế ượ
HS: Không
Th y: Ch có cô tiên giúp thôi thì ch a đ . Cho nên các em c n chú ý: Dù b t c hoàn c nh nào, chúng ta đ u c n ư
có s giúp đ c a b n bè. B n c a ta không nh t đ nh là tiên là b t, nh ng ta v n c n đ n h . Th y mong các em có ư ế
càng nhi u b n càng t t.
NGƯỜI MỸ DẠY BÀI HỌC "CÔ BÉ LỌ LEM NHƯ THẾ NÀO" - Trang 2
NGƯỜI MỸ DẠY BÀI HỌC "CÔ BÉ LỌ LEM NHƯ THẾ NÀO" - Người đăng: Thuylinh Trieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
NGƯỜI MỸ DẠY BÀI HỌC "CÔ BÉ LỌ LEM NHƯ THẾ NÀO" 9 10 740