Ktl-icon-tai-lieu

Nguồn gốc, sự ra đời của nhà nước. Phân tích những đặc trưng cơ bản của nhà nước? Theo em, đặc trưng nào quan trọng nhất? Tại sao? Dựa trên các đặc trưng, hãy phân biệt nhà nước với các tổ chức khác trong xã hội

Được đăng lên bởi marry-ryn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 14036 lần   |   Lượt tải: 26 lần
ĐẠI CƯƠNG PHÁP LUẬT
Đề bài: Nguồn gốc, sự ra đời của nhà nước. Phân tích những đặc trưng cơ bản của nhà
nước? Theo em, đặc trưng nào quan trọng nhất? Tại sao? Dựa trên các đặc trưng, hãy
phân biệt nhà nước với các tổ chức khác trong xã hội.
Bài làm:


Nguồn gốc, sự ra đời của nhà nước:
Nguồn gốc của nhà nước là một trong những vấn đề quan trọng những cũng rất

phức tạp và được quan tâm nghiên cứu từ rất sớm. Có rất nhiều học thuyết viết về vấn
đề này, trong đó có thể kể đến một số học thuyết, quan điểm cơ bản sau:
Thuyết thần học: thượng đế là người săp đặt ra trật tự xã hội, nhà nước là do
thượng đế sáng tạo ra để bảo vệ trật tự chung.
Thuyết gia trưởng: nhà nước là kết quả của gia đình, là hình thức tổ chức tự
nhiên của cuộc sống con người. Người gia trưởng là người đứng đầu nhà nước, nắm
trong tay quyền lực của vua.
Thuyết bạo lực: bạo lực là cơ sở của sự thống trị, là nguyên nhân sinh ra nhà
nước. Nhà nước là kết quả của việc sử dụng bạo lực giữa hai bộ tộc, trong đó, bộ tộc
thắng lập ra nhà nước để nô dịch kẻ chiến bại.
Các học thuyết này lý giải thiếu cơ sở khoa học và được lợi dụng để che đậy nguồn
gốc và bản chất của nhà nước.
Theo học thuyết Mác-Lenin về nguồn gốc của nhà nước:
Nhà nước là một phạm trù lịch sử, chỉ ra đời và tồn tại trong một giai đoạn phát triển
nhất định của xã hội và sẽ mất đi khi những cơ sở tồn tại của nó không còn nữa.
Trong xã hội nguyên thủy, do kinh tế còn thấp kém, chưa có điều kiện khách quan để
dẫn đến sự phân hóa giai cấp nên nhà nước chưa xuất hiện. Đứng đầu các thị tộc và
bộ lạc là những tộc trưởng do nhân dân bầu ra; việc điều chỉnh các quan hệ xã hội
1

được thực hiện bằng các quy tắc chung không cần đến các công cụ cưỡng bức đặc
biệt.
Sự phát triển của lực lượng sản xuất dẫn đến sự ra đời của chế độ tư hữu. Đó là cơ sở
kinh tế khách quan dẫn đến sự phân chia xã hội thành các giai cấp đối kháng và cuộc
đấu tranh giai cấp không thể điều hòa được xuất hiện. Để các giai cấp không tiêu diệt
lẫn nhau và tiêu diệt luôn cả xã hội thì một cơ quan quyền lực đặc biệt đã ra đời. Đó là
nhà nước do giai cấp nắm quyền thống trị về kinh tế lập ra. Nhà nước đầu tiên trong
lịch sử là nhà nước chiếm hữu nô lệ, sau đó là nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản.
Theo quan điểm của Lênin, nguyên nhân trực tiếp của sự xuất hiện nhà nước là
mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được; và ngược lại, sự tồn tại của nhà nước
chứng tỏ những mâu thuẫn giai cấp là không thể điều hòa được.



Đặc trưng của nhà nước:

- Nhà nước có một bộ máy qu...
ĐẠI CƯƠNG PHÁP LUẬT
Đề bài: Nguồn gốc, sự ra đời của nhà nước. Phân tích những đặc trưng cơ bản của nhà
nước? Theo em, đặc trưng nào quan trọng nhất? Tại sao? Dựa trên các đặc trưng, hãy
phân biệt nhà nước với các tổ chức khác trong xã hội.
Bài làm:
Nguồn gốc, sự ra đời của nhà nước:
Nguồn gốc của nhà nước là một trong những vấn đề quan trọng những cũng rất
phức tạp và được quan tâm nghiên cứu từ rất sớm. Có rất nhiều học thuyết viết về vấn
đề này, trong đó có thể kể đến một số học thuyết, quan điểm cơ bản sau:
Thuyết thần học: thượng đế là người săp đặt ra trật tự xã hội, nhà nước là do
thượng đế sáng tạo ra để bảo vệ trật tự chung.
Thuyết gia trưởng: nhà nước là kết quả của gia đình, là hình thức tổ chức tự
nhiên của cuộc sống con người. Người gia trưởng là người đứng đầu nhà nước, nắm
trong tay quyền lực của vua.
Thuyết bạo lực: bạo lực là cơ sở của sự thống trị, là nguyên nhân sinh ra nhà
nước. Nhà nước là kết quả của việc sử dụng bạo lực giữa hai bộ tộc, trong đó, bộ tộc
thắng lập ra nhà nước để nô dịch kẻ chiến bại.
Các học thuyết này lý giải thiếu cơ sở khoa học và được lợi dụng để che đậy nguồn
gốc và bản chất của nhà nước.
Theo học thuyết Mác-Lenin về nguồn gốc của nhà nước:
Nhà nước là một phạm trù lịch sử, chỉ ra đời và tồn tại trong một giai đoạn phát triển
nhất định của xã hội và sẽ mất đi khi những cơ sở tồn tại của nó không còn nữa.
Trong xã hội nguyên thủy, do kinh tế còn thấp kém, chưa có điều kiện khách quan để
dẫn đến sự phân hóa giai cấp nên nhà nước chưa xuất hiện. Đứng đầu các thị tộc và
bộ lạc là những tộc trưởng do nhân dân bầu ra; việc điều chỉnh các quan hệ xã hội
1
Nguồn gốc, sự ra đời của nhà nước. Phân tích những đặc trưng cơ bản của nhà nước? Theo em, đặc trưng nào quan trọng nhất? Tại sao? Dựa trên các đặc trưng, hãy phân biệt nhà nước với các tổ chức khác trong xã hội - Trang 2
Nguồn gốc, sự ra đời của nhà nước. Phân tích những đặc trưng cơ bản của nhà nước? Theo em, đặc trưng nào quan trọng nhất? Tại sao? Dựa trên các đặc trưng, hãy phân biệt nhà nước với các tổ chức khác trong xã hội - Người đăng: marry-ryn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nguồn gốc, sự ra đời của nhà nước. Phân tích những đặc trưng cơ bản của nhà nước? Theo em, đặc trưng nào quan trọng nhất? Tại sao? Dựa trên các đặc trưng, hãy phân biệt nhà nước với các tổ chức khác trong xã hội 9 10 760