Ktl-icon-tai-lieu

nguyên lý chủ nghĩa mác lênin

Được đăng lên bởi Truc Le
Số trang: 243 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§Ò c¬ng bµi gi¶ng
nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n
cña chñ nghÜa M¸c - lªnin
GV: Th.S §ç ThÞ Trang
HÖ: §¹i häc chÝnh quy
Sè tÝn chØ: 05
Sè tiÕt lý thuyÕt: 53
sè tiÕt th¶o luËn: 22

häc phÇn: nh÷ng nguyªn lý
c¬ b¶n cña chñ nghÜa
M¸c - lªnin
PhÇn thø nhÊt: ThÕ giíi quan vµ ph¬ng ph¸p
luËn triÕt häc cña chñ nghÜa m¸c - Lªnin
phÇn thø hai: häc thuyÕt kinh tÕ cña chñ
nghÜa m¸c – lªnin vÒ ph¬ng thøc s¶n xuÊt t
b¶n chñ nghÜa
phÇn thø ba: lý luËn cña chñ nghÜa m¸c –
lªnin vÒ chñ nghÜa x· héi

tµi liÖu tham kh¶o
1. Gi¸o tr×nh Nh÷ng Nguyªn lý c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c Lªnin - Bé Gi¸o Dôc vµ §µo t¹o - Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia Hµ Néi - 2009
2. Gi¸o tr×nh TriÕt häc M¸c - Lªnin - Bé Gi¸o Dôc vµ §µo t¹o Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia - Hµ Néi - 2006
3. Gi¸o tr×nh Kinh tÕ chÝnh trÞ häc M¸c - Lªnin - Bé Gi¸o Dôc
vµ §µo t¹o - Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia - Hµ Néi - 2006
4. Gi¸o tr×nh Chñ nghÜa x· héi khoa häc - Bé Gi¸o Dôc vµ §µo
t¹o - Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia - Hµ Néi - 2006.

PhÇn thø nhÊt
ThÕ giíi quan vµ ph¬ng ph¸p luËn
triÕt häc cña chñ nghÜa m¸c - Lªnin
Ch¬ng

më ®Çu: NhËp m«n nh÷ng nguyªn lý c¬
b¶n cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin
ch¬ng

i: chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng

Ch¬ng

ii: phÐp biÖn chøng duy vËt

Ch¬ng

iii: chñ nghÜa duy vËt lÞch sö

Ch¬ng më ®Çu

NhËp m«n nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n
cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin
I. Kh¸i lîc vÒ chñ nghÜa M¸c - Lªnin
1. Chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ ba bé phËn cÊu thµnh
Chñ nghÜa M¸c - Lªnin lµ hÖ thèng quan ®iÓm, häc
thuyÕt khoa häc cña C.M¸c, Ph.¡nghen vµ V.I.Lªnin; lµ sù
kÕ thõa vµ ph¸t triÓn nh÷ng gi¸ trÞ lÞch sö t tëng nh©n lo¹i,
trªn c¬ sö thùc tiÔn cña thêi ®¹i; lµ khoa häc vÒ sù nghiÖp
gi¶i phãng giai cÊp v« s¶n, gi¶i phãng nh©n d©n lao ®éng vµ
gi¶i phãng con ngêi; lµ thÕ giíi quan vµ ph¬ng ph¸p luËn
phæ biÕn cña nhËn thøc khoa häc.
Ba bé phËn lý luËn cÊu thµnh chñ nghÜa M¸c - Lªnin
- TriÕt häc M¸c - Lªnin
- Kinh tÕ chÝnh trÞ häc M¸c - Lªnin
- Chñ nghÜa x· héi khoa häc

2. Kh¸i lîc qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn chñ nghÜa M¸c - Lªnin
a. Nh÷ng ®iÒu kiÖn, tiÒn ®Ò cña sù ra ®êi chñ nghÜa M¸c
* §iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi
- Nh÷ng n¨m 40 cña thÕ kû XIX, cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp lµm
cho PTXS TBCN ®îc cñng cè v÷ng ch¾c.
- Nh÷ng m©u thuÉn x· héi cµng thªm gay g¾t vµ béc lé ngµy cµng râ
rÖt: m©u thuÉn gi÷a giai cÊp t s¶n vµ giai cÊp v« s¶n.
- Thùc tiÔn c¸ch m¹ng cña giai cÊp v« s¶n n¶y sinh yªu cÇu kh¸ch
quan lµ ph¶i ®îc soi s¸ng b»ng lý luËn khoa häc.
* TiÒn ®Ò lý luËn
- TriÕt häc cæ ®iÓn §øc (Hªghen, Phoi ¬ b¸ch...)
- Kinh tÕ chÝnh trÞ häc (A. Xmit, §. Ricac®...
§Ò c ¬ng bµi gi¶ng
§Ò c ¬ng bµi gi¶ng
nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n
nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n
cña chñ nghÜa M¸c - lªnin
cña chñ nghÜa M¸c - lªnin
GV: Th.S §ç ThÞ Trang
GV: Th.S §ç ThÞ Trang
HÖ: §¹i häc chÝnh quy
HÖ: §¹i häc chÝnh quy
Sè tÝn chØ: 05
Sè tÝn chØ: 05
Sè tiÕt lý thuyÕt: 53
Sè tiÕt lý thuyÕt: 53
sè tiÕt th¶o luËn: 22
sè tiÕt th¶o luËn: 22
nguyên lý chủ nghĩa mác lênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nguyên lý chủ nghĩa mác lênin - Người đăng: Truc Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
243 Vietnamese
nguyên lý chủ nghĩa mác lênin 9 10 1