Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý laser Chương 3

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 270 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3
KĨ THUẬT AN TOÀN KHI SỬ DỤNG
NGUỒN SÁNG LASER
3.1 Các chi tiết đặc biệt dùng trong kĩ thuật laser.
Các laser công suất cao có thể tự bị phá hủy, các tinh
thể, các gương và các chi tiết quang chịu bức xạ laser có
mật độ công suất cao dễ bị hỏng.
Vì tuổi thọ các laser có ý nghĩa kinh tế lớn nên cần chú ý
cách vận hành và bảo dưỡng.

• Xung laser công suất cao của laser gây nên hỏng hóc thanh
hoạt chất, gương và các chi tiết quang nhất Khi bức xạ
xung dài ít bị phá hủy hơn..
• Sự phá hủy các vật liệu quang xảy ra với các giá trị
ngưỡng công suất. Khi lớn hơn ngưỡng ,phá hủy do sự
đốt nóng làm chảy và cháy bay hơi
. Ví dụ: Laser CO2 với mật độ công suất lớn hơn 108W/cm2 phá hủy
tinh thể clo rua Kali làm hỏng thấu kính.
• Ngưỡng phá hủy phu thuộc vào bản chất vật liệu, khuyết
tật, tạp chất và trạng thái bề mặt sau khi gia công lần
cuối

Các nguyên nhân gây nên sự phá hỏng vật liệu:
•
•
•
•

Sự không đồng nhất của các xung laser.
Sự tồn tại các phần tử hấp thụ trong vật liệu.
Hiện tượng tự tiêu tụ.
Sự tự tiêu tụ: sóng laser làm thay đổi chiết suất vật liệu các chùm
tia laser tự thu hẹp đường kính.

• Sự đánh thủng vật liệu:
-do điện tử của vật liệu bị sóng điện từ trường cuả laser kích thích
chuyển lên mức năng lượng cao và gây lên sự đánh thủng.
- Ngưỡng đánh thủng do khuyết tật, vết xước bề mặt thấp hơn
trong lòng vật liệu do nó nảy sinh sự tập trung sóng điện từ trường
tại các điểm đó.

• Gương laser
• + Gương kim loại: dùng bạc, vàng,gốm đánh
bóng… có hệ số phản xạ không quá 90 ÷ 95%
thường chỉ với laser rắn, bán dẫn và laser khí có
bước sóng dài.
• + Gương điện môi nhiều lớp: có tính chất chọn
lọc và hệ số phản xạ cao, bảo đảm hệ số phẩm
chất của buông cộng hưởng cao và chịu được mật
độ năng lượng bức xạ lớn thời gian làm việc dài:

• Nguyên lý hoạt động dựa trên hiệu ứng giao thoa.
• Cấu tạo: Gồm rất nhiều lớp điện môi trong suốt
có hệ số khúc xạ n1 và n2 với chiều dày quang học
bằng một phần tư bước sóng bức xạ:

n1
λ/4

n2

Hình 3.1 Gương nhiều lớp điện môi

§o kiÓm tra vïng Laser
CÊp 3b:
-D¸n c¶nh b¸o nguy hiÓm t¹i n¬i vµo vµ vïng ®iÒu khiÓn
-H¹n chÕ ra vµo
-Nh©n viªn ph¶i cã hiÓu biÕt vÒ an toµn laser
-H¹n chÕ ng­êi nhìn trùc tiÕp
CÊp 4:
-c¸c nut c¶nh b¸o râ rµng
-Kho¸ kh«ng trÔ

§o kiÓm tra- d¸n nh·n thiÕt bÞ
TÊt c¶ c¸c lo¹i laser trõ Class 1 cÇn ®­îc d¸n
nh·n riªng
Vá b¶o vÖ kh«ng ®­îc më khi bá kho¸, cÇn
chØ thÞ nguy c¬t¸c h¹i cña laser

...
Ch ng 3 ươ
KĨ THU T AN TOÀN KHI S D NG
NGU N SÁNG LASER
3.1 Các chi ti t đ c bi t dùng trong kĩ thu t laser.ế
Các laser công su t cao có th t b phá h y, các tinh
th , các g ng và các chi ti t quang ch u b c x laser có ươ ế
m t đ công su t cao d b h ng.
tu i th các laser có ý nghĩa kinh t l n nên c n chú ý ế
cách v n hành và b o d ng ưỡ .
Nguyên lý laser Chương 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý laser Chương 3 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nguyên lý laser Chương 3 9 10 59