Ktl-icon-tai-lieu

nguyên lý máy

Được đăng lên bởi nicecowboy
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 3407 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM
KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ

GIÁO TRÌNH

NGUYÊN LÝ MÁY
Phần 2: Phụ lục – Nội dung tham khảo của Phần 1 (bài giảng)
VƯƠNG THÀNH TIÊN - TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Tp. HCM 2012

MỤC LỤC
Phụ lục 1: Phần đọc thêm của chương 1 (Cấu taọ & phân loại cơ cấu)............... 3
Phụ lục 2: Phần đọc thêm của chương 2 (Phân tích động học)............................ 5
Phụ lục 3: Phần đọc thêm của chương 3 (Phân tích lực) ................................... 16
Phụ lục 4: Phần đọc thêm của chương 4 (Ma sát trong khớp động) .................. 21
Phụ lục 5: Phần đọc thêm của chương 5 (Động lực học máy)........................... 31
Phụ lục 6: Phần đọc thêm của chương 6 (Các chỉ tiêu chất lượng của Máy) .... 38
Phụ lục 8: Phần đọc thêm của chương 8 (Cơ cấu cam) ..................................... 41
Phụ lục 9: Phần đọc thêm của chương 9 (Cơ cấu bánh răng) ............................ 58
Phụ lục 10: Phần đọc thêm của chương 10 (Một số cơ cấu khác) ..................... 62

2

Phụ lục 1: Phần đọc thêm của chương 1 (Cấu taọ & phân loại cơ
cấu)
Thay thế khớp cao bằng khớp thấp
Trong quaù trình xeùt caùc nhoùm AÙt-xua treân ñaây, ta chæ xeùt ñeán caùc cô caáu chöùa
toaøn khôùp thaáp vì khi gaëp cô caáu coù khôùp cao ta coù theå thay theá baèng khôùp
thaáp.
Xeùt cô caáu coù khôùp cao treân hình 1-16a
3

r1

r2

C

1

A
1

2

3

B

O1
O
2

2

a.
b.
Hình 1-16: Cô caáu coù khôùp cao
Cô caáu goàm ñóa troøn 1, baøn kính r1 tieáp xuùc ngoaøi vôùi ñóa troøn 2 baùn kính
r2. Ñóa 1 quay quanh khôùp O1 đNy ñóa 2 quay quanh khôùp O2 nhôø söï tieáp xuùc ôû
khôùp cao C. Vì A vaø B laø taâm 2 ñóa troøn neân trong quaù trình hai ñóa chuyeån
ñoäng, hai ñieåm A vaø B coù tính chaát sau:
- A vaø B luoân caùch nhau moät khoaûng l = r1 + r2
- Chuyeån ñoäng töông ñoái cuûa A so vôùi B laø chuyeån ñoäng quay quanh B
vaø ngöôïc laïi.
- A vaø B naèm treân phöông phaùp tuyeán chung cuûa bieân daïng 2 ñóa taïi
ñieåm tieáp xuùc C.
Neáu ta duøng moät khaâu 3 coù kích thöôùc ñoäng l = r1 + r2 noái hai ñóa baèng
hai khôùp baûn leà taïi A vaø B thì chuyeån ñoäng cuûa cô caáu khoâng thay ñoåi. Tuy
nhieân ñaõ taêng moät raøng buoäc thöøa. Ñeå baäc töï do cuûa cô caáu khoâng thay ñoåi, sau
khi theâm khaâu 3 vaø hai khôùp thaáp A, B, ta phaûi boû ñi khôùp C. Khi ñoù ta nhaän
ñöôïc moät cô caáu 4 khaâu baûn leà O1ABO2 (H.1-16b) chöùa toaøn khôùp thaáp maø tính
chaát chuyeån ñoäng cuõng nhö baäc töï do khoâng thay ñoåi so vôùi cô caáu hai ñóa ban
ñaàu.
Tröôøng hôïp toång quaùt, neáu ñóa 1 vaø 2 khoân...
ĐẠI HC NÔNG LÂM TP. HCM
KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGH
GIÁO TRÌNH
NGUYÊN LÝ MÁY
Phn 2: Ph lc – Ni dung tham kho ca Phn 1 (bài ging)
VƯƠNG THÀNH TIÊN - TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG
Tp. HCM 2012
nguyên lý máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nguyên lý máy - Người đăng: nicecowboy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
nguyên lý máy 9 10 942