Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý tác dụng tối thiểu

Được đăng lên bởi lichking295
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1332 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp này, em đã nhận được
nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của các thầy cô và các bạn sinh viên. Em xin chân
thành cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa Vật Lý – trường Đại học Sư phạm
Hà Nội 2, các thầy cô đã dạy em trong suốt 4 năm học và qua đó đã giúp em
hoàn thành khóa luận này.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình tới PGS.TS Lưu Thị Kim
Thanh, người đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo em trong suốt quá trình thực
hiện khóa luận này.
Do còn nhiều hạn chế về kiến thức và thời gian nên khóa luận vẫn còn
nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được sự giúp đỡ, góp ý, nhận xét của các
thầy cô và của các bạn để khóa luận này được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày … tháng … năm
Sinh viên

Đỗ Thị Quỳnh Trang

1

LỜI CAM ĐOAN

Sau một thời gian nghiên cứu, được sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tình của
PGS.TS Lưu Thị Kim Thanh , em đã hoàn thành đề tài khóa luận tốt nghiệp
đúng thời hạn. Đề tài có sự kế thừa những kết quả nghiên cứu trước đó. Em
xin cam đoan đây là những kết quả nghiên cứu của mình, kh ông trùng với các
kết quả của tác giả khác. Nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Hà Nội, ngày … tháng … năm
Sinh viên

Đỗ Thị Quỳnh Trang

2

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Đối tượng nghiên cứu
3. Mục đích nghiên cứu
4. Phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
NỘI DUNG
Chương I : Cơ sở toán học
1.1 Bài toán cổ điển về thời gian ngắn nhất.
1.2 Phiếm hàm và biến cấp một của phiếm hàm.
1.3 Một số tính chất của phiếm hàm.
1.4 Mở rộng.
Chương II: Nguyên lý tác dụng tối thiểu trong cơ học cổ điển.
2.1 Đặt vấn đề.
2.2 Nguyên lý tác dụng tối thiểu và các định luật Newton.
Chương III : Nguyên lý tác dụng tối thiểu trong cơ học giải tích
3.1 Nguyên lý tác dụng tối thiểu đối với hệ Holonom lý tưởng.
3.1.1 Nội dung nguyên lý.
3.1.2 Ứng dụng của nguyên lý tác dụng tối thiểu.
3.2 Mở rộng nguyên lý tác dụng tối thiểu đối với hệ Holonom không bảo
toàn.
Chương IV : Nguyên lý tác dụng tối thiểu trong lý thuyết trường.
4.1 Hàm trường, hàm lagranger.
4.2 Hàm tác dụ ng S.
4.3 Từ nguyên lý tác dụng tối thiểu đến phương trình Euler - Lagranger
4.4 Ứng dụng nguyên lý tác dụng tối thiểu tìm ra định lý Noether

3

4.5 Hệ quả định lý Noether

KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

4

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Vật lý học là môn khoa học nghiên cứu những quy luật đơn giản nhất,
tổng quát nhất của tự nhiên. Nó nghiên cứu cấu tạo và các quy luật vận động
của vật chất.
Trong thực tế đời sống, ta thấy hình nh ư vật chỉ đi t...
1
LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp này, em đã nhận được
nhi
ều sự quan tâm, giúp đỡ của các thầy cô và các bạn sinh viên. Em xin chân
thành c
ảm ơn các thầy giáo trong khoa Vật
trư
ờng Đại học phạm
N
ội 2, các thầy đã
d
ạy em trong suốt 4 năm học qua đó đã giúp em
hoàn thành khóa lu
ận này.
Em xin bày t
lòng
bi
ết ơn sâu sắc của mình tới PGS.TS
Lưu Th
Kim
Thanh, người đã trực tiếp ng dẫn, ch bảo em trong suốt quá trình thực
hi
ện khóa luận này.
Do còn nhi
ều hạn chế
v
kiến thức và thời gian nên khóa luận vẫn còn
nhi
ều thiếu sót. Em rất mong nhận được sự giúp đỡ, góp ý, nhận xét ca các
th
ầy cô và ca các bạn để khóa luận này được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành c
ảm ơn!
Hà N
ội, ngày … tháng … năm
Sinh viên
Đ
ỗ Thị
Qu
ỳnh Trang
Nguyên lý tác dụng tối thiểu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý tác dụng tối thiểu - Người đăng: lichking295
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Nguyên lý tác dụng tối thiểu 9 10 543