Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng Chương 10

Được đăng lên bởi Trần Sáng
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 679 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông VI:

KIEÁN TRUÙC NHAØ ÔÛ SINH THAÙI VAØ NHAØ ÔÛ BEÀN VÖÕNG.

1

MOÄT SOÁ BIEÅU HIEÄN CUÛA VAÁN ÑEÀ KHUÛNG HOAÛNG MOÂI TRÖÔØNG:
Baûng 2.1.2.1: Möùc ñoä oâ nhieãm toaøn caàu
Ñaïi löôïng

Tæ leä coù lieân quan ñeán coâng trình

Chaát löôïng khoâng khí (ñoâ thò)

24%

Khí nhaø kính

50%

OÂ nhieãm nguoàn nöôùc ngoït

40%

Chaát thaûi raén

20%

Chaát CFCs/HCFCs

50%

Baûng 2.1.2.1: Möùc ñoä söû duïng caùc nguoàn taøi nguyeân treân traùi ñaát
Nguoàn taøi nguyeân

Caùc coâng trình kieán truùc söû duïng

Naêng löôïng

50%

Nöôùc

42%

Vaät lieäu thoâ

50%

Ñaát noâng nghieäp bò maát ñi

48%

Söï phaù hoaïi caùc raëng san hoâ ngaàm

50% (Khoâng tröïc tieáp)

Caùc loaïi chaát thaûi gaây oâ nhieãm moâi tröôøng:

2

Bieåu ñoà 2.1.2.2: Caùc ñòa phöông coù löôïng chaát thaûi nguy haïi nhieàu nhaát.
TÆNH/THAØNH

TAÁN/NAÊM

Thaønh Phoá Hoà Chí Minh

46.172

Ñoàng Nai

34.884

Haø Noäi

18.108

Haûi Phoøng

4.657

Ñaø Naüng

1.933

Baø Ròa – Vuõng Taøu

1.830

Quaûng Nam

1.783

- Chaát thaûi raén goàm: raùc thaûi coâng nghieäp (pheá phaåm, nguyeân vaät lieäu thöøa, hoùa chaát dö thöøa, taøi saûn coá ñònh, coâng cuï lao ñoäng nhoû ñaõ heát thôøi gian
söû duïng; caùc bao goùi, ñoà chöùa coù dính ñoäc toá…), raùc thaûi sinh hoaït töø caùc hoä gia ñình.
- Chaát thaûi loûng goàm: caùc loaïi nöôùc thaûi töø caùc cô sôû coâng nghieäp, cô sôû saûn xuaát kinh doanh vaø nöôùc thaûi sinh hoaït coù chöùa caùc loaïi chaát gaây oâ
nhieãm moâi tröôøng, gaây ñoäc haïi cho con ngöôøi.
- Chaát thaûi khí goàm: Caùc loaïi khí thaûi nhö CO2, SO2, oxit nitô, caùc bua hydro,… ñöôïc thaûi töø caùc nhaø maùy, caùc phöông tieän giao thoâng vaän taûi, sinh
hoaït daân cö keát hôïp vôùi caùc chaát buïi trong saûn xuaát, sinh hoaït chöùa caùc ñoäc toá laøm baàu khoâng khí trôû neân ngoät ngaït, oâ nhieãm, möa a xít,…
-

Tieáng oàn: Tieáng oàn phaùt ra töø caùc nhaø maùy, cô sôû saûn x kinh doanh, phöông tieän giao thoâng vaän taûi (ñöôøng boä, ñöøông thuûy, haøng khoâng…)

-

Buïi: Goàm caùc loaïi buïi thaûi ra töø caùc hoaït ñoäng saûn xuaát coâng nghieäp, töø sinh hoaït, buïi trong caùc laøng ngheà thuû coâng…

3

QUÙA TRÌNH NHAÄN THÖÙC VAÁN ÑEÀ OÂ NHIEÃM MOÂI TRÖÔØNG::
- Ngay töø theá kyû 19. John Ruskin, William Morris vaø Richard Lethaby ñaõ ñaët ra nhieàu caâu hoûi nghi vaán veà vieäc coâng
nghieäp hoùa seõ thoaû maõn caùc nhu caàu vaên hoùa vaø tinh thaàn cuûa con ngöôøi hay khoâng.
- Töø naêm 1948, James Marston Fitch trong moät baøi baùo ñaõ theå hieän moái quan taâm kieán truùc tr...
1
Chöông VI:
KIEÁN TRUÙC NHAØ ÔÛ SINH THAÙI VAØ NHAØ ÔÛ BEÀN VÖÕNG.
Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng Chương 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng Chương 10 - Người đăng: Trần Sáng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng Chương 10 9 10 610