Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng Chương 4 p2

Được đăng lên bởi Trần Sáng
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 835 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3/3/2014

Chương 4

KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC

Khái niệm kiến trúc gắn liền với không gian. Nghệ thuật kiến trúc thực
chất là sự sắp xếp các không gian chức năng, không gian chính là
ngôn ngữ của nghệ thuật kiến trúc.
- Có các loại không gian chức năng sau:
1 – Không gian đơn thuần
2 – Không gian có chức năng riêng
3 – Không gian đặc thù
4 – Không gian có chức năng đặc biệt
5 – Không gian chức năng hỗn hợp

1

3/3/2014

1/
KHÔNG GIAN CÔNG NĂNG

Khái niệm kiến trúc gắn liền với không gian. Nghệ thuật kiến trúc thực
chất là sự sắp xếp các không gian chức năng, không gian chính là
ngôn ngữ của nghệ thuật kiến trúc.
- Có các loại không gian chức năng sau:
1 – Không gian đơn thuần
2 – Không gian có chức năng riêng
3 – Không gian đặc thù
4 – Không gian có chức năng đặc biệt
5 – Không gian chức năng hỗn hợp

2

3/3/2014

1.1/ Không gian đơn thuần
- Là loại không gian đơn giản nhất, nhiều khi không xác định rõ, hoặc thể
hiện một cách cụ thể : Một chòi nghỉ chân trong công viên, chỗ chờ xe
bus, ban công, logia,...hoặc các phần nhô ra của các mái hắt, che mưa
nắng, ...
- không gian đơn thuần thường có chức năng sử dụng cụ thể, xong đôi
khi cũng không có chức năng rõ ràng, việc tạo dựng các không gian này
thường sinh động, phong phú về hình thức .

VÒNG TRÒN ĐÁ CROMLECH TẠI STONEHENGE, SALISBURY, ANH.

3

3/3/2014

FRANK LLOYD WRIGHT – GUGGENHEIM, NEW YORK

TADAO ANDO– AWAJI YUMEBUTAI, NHẬT

4

3/3/2014

HÀNH LANG

TRUNG TÂM FPT

5

3/3/2014

1.2/ Không gian chức năng riêng
- Laø loaïi khoâng gian ñôn thuaàn, ñôn giaûn, nhöng coù chöùc naêng söû duïng raát roõ
raøng: Khoâng gian lôùp hoïc, khoâng gian phoøng nguû, phoøng khaùch, phoøng laøm
vieäc, phoøng khaùm beänh, phoøng thí nghieäm….
- Loaïi khoâng gian naøy khi caàn coù theå thay ñoåi chöùc naêng söû duïng nhöng khoâng
phuø hôïp laém vì caùc thoâng soá kyõ thuaät cuûa moãi khoâng gian thieát keá coù khaùc
nhau nhö : ñoà ñaïc vaø trang thieát bò söû duïng cuûa moãi loaïi khoâng gian chöùc naêng
rieâng coù kích thöôùc hoaøn toaøn khaùc nhau, kích thöôùc cuûa khoâng gian: chieàu daøi,
roäng, cao, cöûa soå, cöûa ñi, raát khaùc nhau .

6

3/3/2014

NỘI THẤT LÀM ViỆC

NỘI THẤT PHÒNG NGỦ

7

3/3/2014

SẢNH ĐÓN

PHÒNG HỌP

8

3/3/2014

PHÒNG LÀM ViỆC

THƯ VIỆN ĐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG – TP.HCM

9

3/3/2014

1.3/ Không gian đặc thù
- Trong caùc coâng trình kieán truùc thöôøng coù caùc khoâng gian raát ñaëc thuø caû veà
kích thöôùc, kieåu daùng, vaø caùch boá trí nhö : Beáp, khu veä sinh, caàu thang,…
- Caùc loaïi khoâng g...
3/3/2014
1
KHÔNG GIAN KIN TRÚCKHÔNG GIAN KIN TRÚC
ChươngChương44
Khái nim kiến trúc gn lin vi không gian. Ngh thut kiến trúc thc
cht s sp xếp các không gian chc năng, không gian chính
ngôn ng ca ngh thut kiến trúc.
-Có các loi không gian chc năng sau:
1 1 –Không gian đơn thunKhông gian đơn thun
2 2 –Không gian có chc năng riêngKhông gian có chc năng riêng
3 3 –Không gian đặc thùKhông gian đặc thù
4 4 –Không gian có chc năng đặc bitKhông gian có chc năng đặc bit
5 5 –Không gian chc năng hn hpKhông gian chc năng hn hp
Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng Chương 4 p2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng Chương 4 p2 - Người đăng: Trần Sáng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng Chương 4 p2 9 10 418