Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng Chương 4

Được đăng lên bởi Trần Sáng
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1385 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3/3/2014

Chương 4

KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC
(tt)

2/
QUAN HỆ CON NGƯỜI VÀ
KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC

1

3/3/2014

vHai nhân tố chính hình thành không gian công năng
• Nhân tố con người
• Nhân tố trang thiết bị
- Nhân tố con người: kích thước con người theo nhân trắc học
(hình thái học về con người)
Việt Nam:
Nam: 1,65m
Phương Tây: Nam:1,75m (Neuffert) – Vai: 625mm
Khi thiết kế không gian kiến trúc cần quan tâm đến kích thước
tối đa của con người khi thực hiện các hoạt động trong không
gian đó, hay nói cách khác đó là kích thước thao tác con
người sử dụng trang thiết bị

CHỈ SỐ HÌNH HỌC CỦA CON NGƯỜI

2

3/3/2014

CHỈ SỐ HÌNH HỌC CỦA CON NGƯỜI

CHỈ SỐ HÌNH HỌC CỦA CON NGƯỜI

3

3/3/2014

CHỈ SỐ HÌNH HỌC CỦA CON NGƯỜI

- Nhân tố trang thiết bị: kích thước trang thiết bị phải được xác
định dựa trên cơ sở người sử dụng nó: độ tuổi, phương thức
và tư thế làm việc,…

4

3/3/2014

Kích thước thao tác con người sử dụng trang thiết bị

Kích thước thao tác con người sử dụng trang thiết bị

5

3/3/2014

vKích thước không gian kiến trúc (kích thước phòng): được xác
định dựa theo điều kiện bố trí người và trang thiết bị. Khi tính
toán kích thước phòng cần xác định:
§ Quá trình chức năng diễn ra trong phòng và tất cả các khả
năng khai thác của nó.
§ Kích thước và số lượng trang thiết bị cho người sử dụng và
cách tổ hợp trang thiết bị.
§ Không gian diện tích họat động cần thiết cho một người và
trang thiết bị phục vụ cho một người.
§ Tổ hợp tòan bộ trang thiết bị một cách hợp lý có tính đến diện
tích cần thiết cho nhóm làm việc và chổ đến làm việc.

Không Gian Lớp học

6

3/3/2014

Các giải pháp biến đổi kích thước sân khấu theo

3/

KHÔNG GIAN GIAO THÔNG

7

3/3/2014

Không gian giao thông hay còn gọi là không gian đi lại, là không gian
phụ nhưng có vai trò quan trọng trong việc kết nối các không gian chức
năng khác nhau tạo nên công trình kiến trúc.
Không gian giao thông càng ngắn gọn, mạch lạc thì hiệu quả sử dụng
công trình càng cao, thời gian đi lại ngắn, tiết kiệm chi phí đầu tư công
trình

3.1

Các loại không gian giao thông
Coù theå chia laøm 3 loaïi theo chöùc naêng sau
1- Giao thoâng theo höôùng ngang
2- Giao thoâng theo höôùng ñöùng
3- Caùc ñaàu moái, nuùt giao thoâng

8

3/3/2014

3.1.1/ Giao thông theo h
hướng
ướng ngang
Dùng liên hệ giữa các phòng, các bộ phận trongcùng một khu
chức năng, hoặc để liên hệ các khu chức năng với nhau
a/ Giao thông kiểu hành lang
-Kiểu hành lang bên : Không gian sử dụng được bố trí về một
bên của hành lang
(Trường học, bệnh việ...
3/3/2014
1
KHÔNG GIAN KIN TRÚCKHÔNG GIAN KIN TRÚC
(tt)(tt)
ChươngChương44
22//
QUAN H CON NGƯỜIQUAN H CON NGƯỜI
KHÔNG GIAN KIN TRÚCKHÔNG GIAN KIN TRÚC
Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng Chương 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng Chương 4 - Người đăng: Trần Sáng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng Chương 4 9 10 806