Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng Chương 5

Được đăng lên bởi Trần Sáng
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 506 lần   |   Lượt tải: 0 lần
6/6/2014

CHÖÔNG V

NGUYEÂN TAÉC TOÅ HÔÏP KHOÂNG GIAN
VAØ BOÁ CUÏC MAËT BAÈNG COÂNG TRÌNH KIEÁN TRUÙC
I – YÙ NGHÓA CUÛA BOÁ CUÏC MAËT BAÈNG .
Taùc phaåm kieán truùc laø keát quaû nghieân cöùu toång hôïp cuûa nhieàu yeáu toá, trong ñoù toå
hôïp khoâng gian vaø boá cuïc maët baèng kieán truùc laø yeáu toá quan troïng haøng ñaàu, noù ñoùng
vai troø quyeát ñònh hoaëc coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán chaát löôïng, söû duïng cuûa coâng trình
Taùc phaåm kieán truùc raát ña daïng veà theå loaïi, trong moãi theå loaïi laïi raát phong phuù veà
chöùc naêng söû duïng. Caùc boä phaän chöùc naêng coù moái quan heä vôùi nhau theo moät traät töï
nguyeân taéc nhaát ñònh .
Moät coâng trình coù boá cuïc maët baèng toát seõ :
1- Thuaän lôïi cho hoaït ñoäng cuûa caùc khoái chöùc naêng ; giao thoâng ngaén goïn,
khoâng choàng cheùo, hieäu quaû söû duïng cao, giaûm nheï söùc lao ñoäng, tieát kieäm thôøi gian..
2- Taïo ñöôïc thoùi quen, neàn neáp hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi theo phong caùch
khoa hoïc, vaên minh .
3- Deã daøng quaûn lyù vaø baûo quaûn coâng trình .
4- Deã löïa choïn vieäc toå hôïp saép xeáp caùc loaïi khoâng gian, heä keát caáu, heä moâñun
boá trí caùc heä thoáng kyõ thuaät, deã bieåu ñaït hình khoái, maët ñöùng coâng trình kieán truùc .

1

6/6/2014

II – CAÙC CÔ SÔÛ ÑEÅ LAÄP BOÁ CUÏC MAËT BAÈNG .
Muoán taïo ñöôïc boá cuïc maët baèng hôïp lyù phaûi döïa vaøo caùc cô sôû sau :
1- Tính chaát söû duïng, quy luaät vaø trình töï hoaït ñoäng cuûa coâng trình .
2- Tieâu chuaån dieän tích, theå tích, chieàu cao cuûa caùc khoâng gian söû duïng .
3- Yeâu caàu phaân caáp söû duïng cuûa coâng trình .
4- Hình daïng kích thöôùc, höôùng cuûa khu ñaát xaây döïng vaø caùc cô sôû haï taàng ;
ñöôøng giao thoâng, caùc heä thoáng kyõ thuaät ñoâ thò ; ñieän, caáp thoaùt nöôùc, thoâng tin.
5- Caùc quy ñònh veà veä sinh moâi tröôøng,
6- Phong tuïc taäp quaùn cuûa daân toäc, cuûa ñòa phöông nôi xaây döïng coâng trình .
III – CAÙC NGUYEÂN TAÉC TOÅ HÔÏP KHOÂNG GIAN VAØ BOÁ CUÏC MAËT BAÈNG .
1- Nhoùm caùc khoâng gian chöùc naêng .
Baát cöù coâng trình kieán truùc naøo, duø nhoû hay lôùn, duø ñôn giaûn hay phöùc taïp, cuõng goàm
nhieàu khoâng gian söû duïng vôùi caùc chöùc naêng khaùc nhau . Tính chaát söû duïng cuûa moãi
khoâng gian laïi coù nhöõng ñoøi hoûi rieâng khaù phöùc taïp bôûi nhieàu yeùu toá, vaø luoân coù moái
quan heä maät thieát khi söû duïng ; moái quan heä naøy ñöôïc dieãn ra thöôøng xuyeân hoaëc coù
tính ñoäc laäp töông ñoái vôùi nhau. Vì vaäy ñeå deã toå hôïp khoâng gian ca...
6/6/2014
1
CÔNG V
NGUYN TAÉC TOÅ HÔÏP KHOÂNG GIAN
VAØ BOÁ CUÏC MAËT BAÈNG COÂNG TRÌNH KIN TRUÙC
I IYÙNGHÓANGHÓACUÛACUÛABOÁBOÁCUÏCCUÏCMAËTMAËTBAÈNGBAÈNG..
Taùcphaåmkieántruùclaøkeátquaûnghieânùutoånghôïpcuûanhieàuyeáutoá, trongñoùtoå
hôïpkhoânggianvaøboácuïcmaëtbaèngkieántruùclaøyeáutoáquantroïnghaøngñaàu, noùñoùng
vaitroøquyeátñònhhoaëccoùaûnhhöôûngtïctieápñeánchaátlöôïng, ûduïngcuûacoângtnh
Taùcphaåmkieántruùcraátñadaïngveàtheåloaïi, trongmoãitheåloaïilaïiraátphongphuùveà
chöùcnaêngûduïng. Caùcboäphaänchöùcnaêngcoùmoáiquanheäùinhautheomoättraättöï
nguyeântaécnhaátñònh.
Moätcoângtnhcoùboácuïcmaëtbaèngtoátseõ:
1-Thuaänïichohoaïtñoängcuûacaùckhoáichöùcnaêng; giaothoângngaéngoïn,
khoângchoàngcheùo, hieäuquaûûduïngcao, giaûmnheïùclaoñoäng, tieátkieämthôøigian..
2-Taïoñöôïcthoùiquen, neànneáphoaïtñoängcuûacon ngöôøitheophongcaùch
khoahoïc, vaênminh .
3-Deãdaøngquaûnlyùvaøbaûoquaûncoângtnh.
4-Deãïachoïnvieäctoåhôïpsaépxeápcaùcloaïikhoânggian, heäkeátcaáu, heämoâñun
boátrícaùcheäthoángkyõthuaät, deãbieåuñaïthìnhkhoái, maëtñöùngcoângtnhkieántruùc.
Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng Chương 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng Chương 5 - Người đăng: Trần Sáng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng Chương 5 9 10 371