Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng Chương 7

Được đăng lên bởi Trần Sáng
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 717 lần   |   Lượt tải: 0 lần
6/6/2014

Chöông 7

1

HEÄ THOÁNG KYÕ THUAÄT
TRONG NHAØ COÂNG COÄNG

CAÙC DAÏNG KEÁT CAÁU PHOÅ BIEÁN
a/TƯỜNG CHỊU LỰC
- Đây là dạng kết cấu đơn giản nhất và cổ điển nhất ,
vật liệu chủ yếu là gạch, đá
- Khẩu độ và không gian nhỏ, thường không quá 4 m .
- Thi công bằng phương pháp thủ công , tốc độ xây
dựng chậm .
- Không xây dựng được các công trình cao tầng ,
thường < 5 tầng

1

6/6/2014

VILLA CAPRA (LA ROTONDA) (1569).VICENZA.KTS PALLADIO

VILLA CAPRA (LA ROTONDA) (1569).VICENZA.KTS PALLADIO

2

6/6/2014

NHÀ Ở ÍT TẦNG SỬ DUNG TƯỜNG CHỊU LỰC

1

CAÙC DAÏNG KEÁT CAÁU PHOÅ BIEÁN
B/ HỆ KẾT CẤU KHUNG CHỊU LỰC
Loại kết cấu khung : là hệ gồm có cột , đà , sườn , bản
sàn chịu lực .
§ Hệ kết cấu khung cũng được phân loại theo vật liệu
- Khung bê tông cốt thép .
- Khung thép . ( thép hình , hoặc tuýp ống hợp kim ) ,
- Khung hỗn hợp .
§ Phân loại theo dạng cấu trúc :
- Khung phẳng: cột , đà , dàn , chịu lực trong mặt phẳng
được giữ bằng các liên kết ngang (sơ đồ làm việc theo
1 phương ) .
- Khung không gian: Chịu lực theo 2 hoặc nhiều phương
khác nhau . Độ ổn định, chịu lực vững bền hơn, vượt
khẩu độ và không gian lớn, số tầng nhiều hơn .

3

6/6/2014

KHUNG CHỊU LỰC

1

CAÙC DAÏNG KEÁT CAÁU PHOÅ BIEÁN
C/ HỆ KẾT CẤU VÒM VỎ
- Voøm voû loaïi baùn caàu: Maët baèng hình troøn hoaëc ña giaùc
ñeàu
- Voøm voû loaïi truï: Che phuû maët baèng hình chöõ nhaät, hình
vuoâng , coøn goïi laø voøm moät chieàu, hoaëc voøm hai chieàu .
- Voû coù muùi: che phuû maët baèng troøn, hoaëc ña giaùc ñeàu .
- Voû hình neâm, voû yeân ngöïa, voû muùi ba chieàu: che phuû
cho caùc loaïi maët baèng hình neâm, hình vuoâng, hình thoi,
hình tam giaùc ..
- Caùc loaïi voû coù gaân (söôøn): hoaëc caùc loaïi voøm voû hoãn hôïp
raát phong phuù ñeå che phuû caùc loaïi maët baèng, khoâng gian
phöùc taïp. Chuùng taïo ra raát nhieàu kieåu daùng kieán truùc môùi,
ña daïng.

4

6/6/2014

CÁC DẠNG VÒM VỎ

1

CAÙC DAÏNG KEÁT CAÁU PHOÅ BIEÁN
D/ HỆ KẾT CẤU DÂY CĂNG
Đó là sự kết hợp giữa các hệ kết cấu gồm : Cột hoặc đai
chịu lực chính với hệ dây dùng để treo các hệ kết cấu
khác như mái, đà sàn, cầu nối
Hệ kết cấu dây treo hiện nay cũng rất phát triển và được
sử dụng nhiều cho các công trình có khẩu độ không gian
lớn : công trình thể thao, nhà ga, sân bay, hangar.
Phân loại các hệ kết cấu dây treo :
- Hệ dây đơn (một hệ dây) : Khẩu độ nhỏ
- Hệ dây kép (hệ dàn dây) : Dùng cho công trình phức
tạp, khẩu độ lớn .
- Hệ dàn dây không gian : Rất phức tap, khẩu độ rất lớn,
độ ổn định cao .
- Hệ dây hội tụ : Các hệ ...
6/6/2014
1
H THOÁNG K THUAÄT
TRONG NH COÂNG COÄNG
ChöôngChöông77
CAÙC DAÏNG KEÁT CAÁU PHOÅ BIEÁNCAÙC DAÏNG KEÁT CAÁU PHOÅ BIEÁN
11
a/TƯỜNGCHULC
- Đâylàdngkếtcuđơnginnhtvàcổđinnht,
vtliuch yếulàgch, đá
-Khu độ vàkhônggiannh,thườngkhôngquá4m.
-Thicôngbngphươngphápth công,tcđộ xây
dngchm.
-Khôngydng đượcccôngtrìnhcaotng,
thường<5tng
Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng Chương 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng Chương 7 - Người đăng: Trần Sáng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng Chương 7 9 10 554