Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng Chương 8

Được đăng lên bởi Trần Sáng
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 278 lần   |   Lượt tải: 0 lần
6/6/2014

CHÖÔNG …

NGUYEÂN TAÉC THIEÁT KEÁ AN TOAØN THOAÙT NGÖÔØI
CHO COÂNG TRÌNH KIEÁN TRUÙC
I – VAÁN ÑEÀ AN TOAØN THOAÙT NGÖÔØI .
* Vieäc thieát keá kieán truùc, ngoaøi nhöõng yeâu caàu chung veà quy hoaïch, veà caùc giaûi phaùp
kieán truùc coâng trình, caùc giaûi phaùp kyõ thuaät coâng trình ..Moät vaán ñeà raát quan troïng ñaët
ra cho ngöôøi thieát keá laø phaûi ñaûm baûo an toaøn thoaùt ngöôøi ra khoûi coâng trình kieán truùc
khi coù söï coá xaûy ra, hoaëc khi keát thuùc caùc buoåi trình dieãn, heát giôø laøm vieäc cuûa caùc
coâng sôû, tröôøng hoïc, ..
* ÔÛ caùc coâng trình kieán truùc coâng coäng thöôøng coù ñoâng ngöôøi söû duïng, khi keát thuùc
hoaït ñoäng thöôøng gaây ra hieän töôïng roái loaïn hoaëc uøn taéc giao thoâng, nhaát laø khi xaûy ra
söï coá nhö chaùy noå, ..
* Do ñoù caàn phaûi tính toaùn khaû naêng thoaùt ngöôøi ra khoûi coâng trình moät caùch deã
daøng vaø an toaøn trong caùc tröôøng hôïp sau :
- Thoaùt ngöôøi bình thöôøng .
- Thoaùt ngöôøi khi coù söï coá .
* Khi thieát keá an toaøn thoaùt ngöôøi ra khoûi coâng trình coâng coäng, ta phaân ra thaønh hai
giai ñoaïn :
1 – Thoaùt ngöôøi ra khoûi phoøng .
2 – Thoaùt ngöôøi ra khoûi coâng trình .

1 – Thoaùt ngöôøi ra khoûi phoøng .
- Trong caùc coâng trình kieán truùc coâng coäng, do chöùc naêng söû duïng maø coù nhöõng
khoâng gian, nhöõng phoøng taäp trung ñoâng ngöôøi .Nhöõng khoâng gian, phoøng naøy caàn
phaûi tính toaùn, boá trí heä thoáng cöûa thoaùt hieåm .
a * Caùc nguyeân taéc thoaùt ngöôøi ra khoûi phoøng :
1 – Caùc phoøng coù soá löôïng ngöôøi > 100 ngöôøi, phaûi coù ít nhaát 2 cöûa thoaùt ra, vaø
caùc cöûa phaûi coù caùnh môû ra phía ngoaøi .
2 – Ngöôøi ôû vò trí xa nhaát ñeán cöûa thoaùt phaûi < 25 m .
3 – Neáu laø caùc khaùn phoøng, phaûi ñaûm baûo khoaûng caùch giöõa caùc daõy gheá > 0.9 m
4 – Caùc loái thoaùt veà phía cöûa, caàu thang, haønh lang phaûi roõ raøng, khoâng choàng
cheùo ; phaûi coù tín hòeâu, ñeøn baùo, chi tieát kyù hòeâu baèng maøu chæ höôùng .
5 – Haønh lang thoaùt phaûi ñaûm baûo ñuû roäng (theo tính toaùn) .
6 – Khoaûng caùch giöõa caùc caàu thang phaûi < 50 m.
7 – Neáu laø caùc khaùn phoøng, hoaëc caùc khaùn ñaøi TDTT phaûi phaân chia thaønh caùc loâ:
- Moãi loâ khaùn phoøng : < 200 choã .
- Moãi loâ khaùn ñaøi :
< 300 choã .
8 – Caùc haønh lang, caàu thang, phaûi coù keát caáu vaät lieäu beàn chaéc, coù ñoä choáng
chaùy cao hôn caùc khu vöïc khaùc .
9 – Trong caùc coâng trình hieän ñaïi ngaøy nay, thöôøng thieát keá, boá trí caùc heä thoáng
baùo ñoäng t...
6/6/2014
1
CÔNG
NGUYEÂN TAÉC THIEÁT KEÁ AN TOAØN THOAÙT NGÖÔØI
CHO COÂNG TRÌNH KIEÁN TRUÙC
I VAÁN ÑEÀ AN TOAØN THOAÙT NGÖÔØI .
* Vieäc thieát keá kieán truùc, ngoaøi nhöõng yeâu caàu chung veà quy hoaïch, veà caùc giaûi phaùp
kieán truùc coâng trình, caùc giaûi phaùp kyõ thuaät coâng trình ..Moät vaán ñeà raát quan troïng ñaët
ra cho ngöôøi thieát keá laø phaûi ñaûm baûo an toaøn thoaùt ngöôøi ra khoûi coâng trình kieán truùc
khi coù söï coá xaûy ra, hoaëc khi keát thuùc caùc buoåi trình dieãn, heát giôø laøm vieäc cuûa caùc
coâng sôû, tröôøng hoïc, ..
* ÔÛ caùc coâng trình kieán truùc coâng coäng thöôøng coù ñoâng ngöôøi söû duïng, khi keát thuùc
hoaït ñoäng thöôøng gaây ra hieän töôïng roái loaïn hoaëc uøn taéc giao thoâng, nhaát laø khi xaûy ra
söï coá nhö chaùy noå, ..
* Do ñoù caàn phaûi tính toaùn khaû naêng thoaùt ngöôøi ra khoûi coâng trình moät caùch deã
daøng vaø an toaøn trong caùc tröôøng hôïp sau :
-Thoaùt ngöôøi bình thöôøng .
-Thoaùt ngöôøi khi coù söï coá .
* Khi thieát keá an toaøn thoaùt ngöôøi ra khoûi coâng trình coâng coäng, ta phaân ra thaønh hai
giai ñoaïn :
1 Thoaùt ngöôøi ra khoûi phoøng .
2 Thoaùt ngöôøi ra khoûi coâng trình .
1Thoaùt ngöôøi ra khoûi phoøng .
-Trong caùc coâng trình kieán truùc coâng coäng, do chöùc naêng söû duïng maø coù nhöõng
khoâng gian, nhöõng phoøng taäp trung ñoâng ngöôøi .Nhöõng khoâng gian, phoøng naøy caàn
phaûi tính toaùn, boá trí heä thoáng cöûa thoaùt hieåm .
a * Caùc nguyeân taéc thoaùt ngöôøi ra khoûi phoøng :
1 Caùc phoøng coù soá löôïng ngöôøi > 100 ngöôøi, phaûi coù ít nhaát 2 cöûa thoaùt ra, vaø
caùc cöûa phaûi coù caùnh môû ra phía ngoaøi .
2 Ngöôøi ôû vò trí xa nhaát ñeán cöûa thoaùt phaûi < 25 m .
3 Neáu laø caùc khaùn phoøng, phaûi ñaûm baûo khoaûng caùch giöõa caùc daõy gheá > 0.9 m
4 Caùc loái thoaùt veà phía cöûa, caàu thang, haønh lang phaûi roõ raøng, khoâng choàng
cheùo ; phaûi coù tín hòeâu, ñeøn baùo, chi tieát kyù hòeâu baèng maøu chæ höôùng .
5 Haønh lang thoaùt phaûi ñaûm baûo ñuû roäng (theo tính toaùn) .
6 Khoaûng caùch giöõa caùc caàu thang phaûi < 50 m.
7 Neáu laø caùc khaùn phoøng, hoaëc caùc khaùn ñaøi TDTT phaûi phaân chia thaønh caùc loâ:
-Moãi loâ khaùn phoøng : < 200 choã .
-Moãi loâ khaùn ñaøi : < 300 choã .
8 Caùc haønh lang, caàu thang, phaûi coù keát caáu vaät lieäu beàn chaéc, coù ñoä choáng
chaùy cao hôn caùc khu vöïc khaùc .
9 Trong caùc coâng trình hieän ñaïi ngaøy nay, thöôøng thieát keá, boá trí caùc heä thoáng
baùo ñoäng töï ñoäng, hoaëc heä thoáng töï ñoäng chöõa chaùy .
Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng Chương 8 - Trang 2
Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng Chương 8 - Người đăng: Trần Sáng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng Chương 8 9 10 987