Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng Chương 9

Được đăng lên bởi Trần Sáng
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 284 lần   |   Lượt tải: 0 lần
6/6/2014

CHÖÔNG VI

NGUYEÂN TAÉC THIEÁT KEÁ NEÀN DOÁC CHO CAÙC KHAÙN PHOØNG
VAØ CAÙC KHAÙN ÑAØI
I – THUÏ CAÛM THÒ GIAÙC VAØ ÑOÄ NHÌN ROÕ .
1 – KHAÙI NIEÄM CHUNG :
- Khi thieát keá caùc coâng trình kieán truùc trong ñoù coù caùc khoâng gian phuïc vuï cho vòeâc
xem bieåu dieãn, theå thao,.. Coù ñoâng ngöôøi döï, ta phaûi giaûi quyeát moät trong nhöõng nhòeâm vuï
quan troïng nhaát laø ñaûm baûo nhöõng ñieàu kòeân toái öu cho ngöôøi xem vaø ñoä nhìn roõ .
- Ñoä nhìn roõ laø khaû naêng maét quan saùt ñöôïc ñoái töôïng caàn quan saùt .
- Ñieàu kieän ñeå nhìn roõ ñöôïc xaùc ñònh bôûi caùc tham soá hình hoïc (chieàu daøi, chieàu roäng
chieàu cao) vaø hình daùng cuûa khoâng gian ñeå boá trí ngöôøi ngoài xem, vaø ngöôøi trình dieãn .
- Thuï caûm thò giaùc laø söï nhaän bieát cuûa maét ngöôøi ñoái vôùi ñoái töôïng quan saùt .Noù phuï
thuoäc vaøo caùc yeáu toá : - Khoaûng caùch töø ngöôøi ngoài nhìn ñeán ñoái töôïng quan saùt .
- Ñoä lôùn chi tieát cuûa ñoái töôïng quan saùt .
- Maøu saéc vaø aùnh saùng ñöôïc chieáu cuûa ñoái töôïng quan saùt .
- Thuï caûm thò giaùc vaø ñoä nhìn roõ ñöôïc xaùc ñònh bôûi nhöõng ñaëc ñieåm sinh lyù cuûa maét.
- Ñeå giaûi quyeát caùc nhieäm vuï cuûa kieán truùc, chuùng ta chæ tìm hieåu ñieàu kòeân hình hoïc
cho maét laøm vòeâc, chöù khoâng nghieân cöùu caùc vaán ñeà sinh lyù vaø theå löïc .
- Trong nhöõng tham soá hình hoïc cuûa söï laøm vieäc cuûa cô quan thò giaùc quan troïng
nhaát laø khaû naêng coù theå nhìn thaáy 2 ñieåm ôû gaàn nhau .
Ví duï :

1

6/6/2014

- Khi khoaûng caùch AB bò ruùt ngaén, hoaëc ñöa AB ra xa maét cho ñeán moät vò trí naøo ñoù
ta seõ nhaän thaáy A truøng B thaønh moät ñieåm, khoâng coøn phaân bieät ñöôïc khoaûng caùch .
- Goùc töông öùng vôùi traïng thaùi giôùi haïn ñoù goïi laø goùc phaân giaûi ( W ) .
* Ñaây chính laø giôùi haïn duøng ñeå xaùc ñònh khoaûng caùch toái ña töø khaùn giaû ñeán ñoái
töôïng caàn quan saùt .
2 – Nhöõng ñieàu kòeân hình hoïc cuûa söï thuï caûm thò giaùc .
- Khoaûng caùch töø ngöôøi nhìn ñeán ñoái töôïng quan saùt phaûi naèm trong giôùi haïn maét coù
theå phaân bieät roõ caùc chi tieát caàn thieát ñeå caûm thuï saéc neùt ñoái töôïng quan saùt, hình thuø,
maøu saéc, chaát lieäu, keå caû khi vaät theå di chuyeån .
- Möùc ñoä phaân bieät caùc chi tieát maø yeâu caàu ñoøi hoûi phuï thuoäc vaøo nhöõng ñaëc ñieåm
cuûa quang caûnh dieãn vaø tính chaát cuûa ñoái töôïng quan saùt .
Ví duï :
- Nhaø haùt kòch ; Khaùn giaû phaûi thaáy roõ söï cöû ñoäng dieãn xuaát treân tay, söï dieãn caûm
treâ...
6/6/2014
1
CHÖÔNG VI
NGUYN TAÉC THIEÁT K NN DOÁC CHO CAÙC KHAÙN PHOØNG
VAØ CAÙC KHAÙN ÑAØI
I THUÏ CAÛM THÒ GIAÙC VAØ Ñ NHÌN R .
1 KHAÙI NIEÄM CHUNG :
-Khi thieát keá caùc coâng tnh kieán trc trong ñoù ccaùc khoâng gian phuïc v cho vòeâc
xem bieåu dieãn, theå thao,.. Coù ñoâng ngöôøi döï, ta phaûi giaûi quyeát moät trong nhöõng nhòeâm v
quan troïng nhaát laø ñaûm baûo nhöõng ñieàu kòeân toái öu cho ngöôøi xem vaø ñoä nhìn roõ .
-Ñ nhìn r laø khaû naêng maét quan saùt ñöôïc ñoái töôïng caàn quan saùt .
-Ñieàu kieän ñeå nhìn r ñöôïc xaùc ñònh bôûi caùc tham s hình hoïc (chieàu daøi, chieàu roäng
chieàu cao) vaø hình daùng ca khoâng gian ñeå boá t ngöôøi ngoài xem, vaø ngöôøi tnh dieãn .
-Thuï caûm thò giaùc laø ï nhaän bieát ca maét ngöôøi ñoái vôùi ñoái töôïng quan saùt .N phuï
thuoäc vaøo caùc yeáu toá : -Khoaûng caùch töø ngöôøi ngoài nhìn ñeán ñoái töôïng quan saùt .
-Ñùn chi tieát ca ñoái töôïng quan saùt .
-Maøu saéc vaø aùnh saùng ñöôïc chieáu ca ñoái töôïng quan saùt .
-Thuï caûm thò giaùc vaø ñoä nhìn roõ ñöôïc xaùc ñònh bôûi nhöõng ñaëc ñieåm sinh lyù ca maét.
-Ñeå giaûi quyeát caùc nhieäm v ca kieán trc, chuùng ta chæ tìm hieåu ñieàu kòeân hình hoïc
cho maét laøm vòeâc, chöù khoâng nghieân ùu caùc vaán ñeà sinh lyù vaø theåïc .
-Trong nhöõng tham s hình hoïc ca söï laøm vieäc ca cô quan thò giaùc quan troïng
nhaát laø khaû naêng coù theå nhìn thaáy 2 ñieåm ôû gaàn nhau .
Ví duï :
Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng Chương 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng Chương 9 - Người đăng: Trần Sáng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng Chương 9 9 10 572