Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý thông tin quang

Được đăng lên bởi Nguyen Le
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KYÕ THUAÄT THOÂNG TIN QUANG
Baøi 1:

GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAÙT

LÒCH SÖÛ PHAÙT TRIEÅN




1790: Claude Chappe (Phaùp)


Ñieän baùo quang



200km trong voøng 15 phuùt

1870: John Tyndall (Anh)






Chöùng minh aùnh saùng coù theå daãn theo voøi nöôùc bò uoán
cong
Ñònh luaät phaûn xaï toaøn phaàn

1880: Alexander Graham Bell (Myõ)
- Photophone: khoâng thaønh coâng
 Caàn phaûi coù moät moâi tröôøng daãn aùnh saùng thích hôïp

LÒCH SÖÛ PHAÙT TRIEÅN


1934: Norman R.French (Myõ)
Nhaän baèng saùng cheá veà heä thoáng thoâng tin quang
 Duøng thanh thuûy tinh ñeå truyeàn aùnh saùng
 Moâi tröôøng truyeàn aùnh saùng thích hôïp




1958: A. Schawlow vaø Charles H.Townes (Myõ)






Xaây döïng vaø phaùt trieån laser
ÖÙng duïng trong nhieàu lónh vöïc: y hoïc, quaân söï …
Nguoàn quang duøng trong thoâng tin quang

1966: Charles H.Kao vaø George A. Hockham (Myõ)



Duøng sôïi thuûy tinh ñeå truyeàn daãn aùnh saùng
Suy hao lôùn ( > 1000dB/km)

LÒCH SÖÛ PHAÙT TRIEÅN


1970: Haõng Corning Glass Work (Myõ)
Cheá taïo sôïi SI coù suy hao < 20dB/km, taïi =633nm
 Thoâng tin quang ra ñôøi





1972: Sôïi GI ñöôïc cheá taïo coù suy hao 4 dB/km
1983: Sôïi ñôn mode (SM) ñöôïc cheá taïo
 Sôïi quang SM ñöôïc söû duïng phoå bieán ngaøy nay coù suy
hao 0.2 dB/km taïi =1550nm

ÖU ÑIEÅM CUÛA THOÂNG TIN QUANG









Suy hao thaáp
Daûi thoâng roäng
Troïng löôïng nheï, kích thöôùc nhoû
Hoaøn toaøn caùch ñieän
Khoâng bò can nhieãu cuûa tröôøng ñieän töø
Xuyeân aâm giöõa caùc sôïi quang khoâng ñaùng keå
Tính baûo maät cao
Vaät lieäu cheá taïo coù nhieàu trong töï nhieân

NHÖÔÏC ÑIEÅM CUÛA THOÂNG TIN QUANG





Vaán ñeà bieán ñoåi quang ñieän
Haøn noái, ño thöû sôïi quang ñoøi hoûi thieát bò chuyeân
duïng ñaét tieàn
An toaøn lao ñoäng

CAÙC THAØNH PHAÀN CUÛA MOÄT TUYEÁN
TRUYEÀN DAÃN SÔÏI QUANG

Tín hieäu quang
Tín hieäu
ñieän

Maïch
kích thích

Nguoàn
quang

THIEÁT BÒ PHAÙT

Sôïi quang

Linh kieän
thu quang

KÑ

THIEÁT BÒ THU

Phuïc hoài
tín hieäu

Tín hieäu
ñieän

CAÙC THAØNH PHAÀN CUÛA MOÄT TUYEÁN
TRUYEÀN DAÃN SÔÏI QUANG


Nguoàn quang (Light Source):






Maïch kích thích:





Bieán ñoåi tín hieäu ñieän sang tín hieäu quang
LED (Light Emitting Diode)
LASER (Light Amplification by Stimulated Emission
of Radiation)
Maïch ñieän töû
Ñieàu khieån quaù trình bieán ñoåi quang ñieän

Sôïi quang (Optical fiber): moâi tröôøng daãn tín hieäu
quang

CAÙC THAØNH PHAÀN CUÛA MOÄT TUYEÁN
TRUYEÀN DAÃN SÔÏI QUANG


Linh kieän thu quang (photodiode):
...
KYÕ THUAÄT THOÂNG TIN QUANG
Baøi 1:
GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAÙT
Nguyên lý thông tin quang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý thông tin quang - Người đăng: Nguyen Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Nguyên lý thông tin quang 9 10 668