Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên tắc mácxít về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và sự vận dụng nó trong hoạt động lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi Ru Bi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2636 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Nguyên tắc mácxít về sự thống nhất giữa
lý luận và thực tiễn và sự vận dụng nó trong
hoạt động lý luận của Đảng Cộng sản Việt
Nam hiện nay : Luận văn ThS / Nguyễn
Hoàng Việt ; Nghd. : TS. Phạm Văn Chung . H. : ĐHKHXH & NV, 2004 . - 76 tr. + Đĩa
mềm
1. Tính cấp thiết của đề tài
Tính cấp thiết của việc nghiên cứu để tài được đặt ra xét trên ba
nguyên nhân sau:
Thứ nhất, thế giới hiện nay đang có những thay đổi mạnh mẽ, trên tất
cả các lĩnh vực như kinh tế, chính trị, văn hoá, khoa học-kỹ thuật. Đặc điểm
chung là các quá trình diễn ra trên thế giới có sự liên kết chặt chẽ, vận động
với sự tham dự của nhiều chủ thể, với sự tác động của nhiều yếu tố. những
sự thay đổi đó đã chứng thực nhiều luận điểm quan trọng của chủ nghĩa
Mác-Lênin, như luận điểm cho rằng: Khoa học kỹ thuật ngày càng trở thành
lực lượng sản xuất trực tiếp. Từ đó việc nhận thức về mối quan hệ giữa lý
luận và thực tiễn theo quan điểm của chủ nghĩa Mác, mà ở đây là nguyên tắc
mácxít về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn có vai trò vô cùng quan
trọng trong hoạt động nhận thức của giai cấp công nhân trên toàn thế giới.

Thứ hai, những năm cuối của thế kỷ XX chứng kiến sự sụp đổ của chủ
nghĩa xã hội hiện thực ở Liên xô và các nước Đông Âu, cũng như quá trình
tìm tòi con đường đi phù hợp với điều kiện của đất nước mình và sự thay đổi
của điều kiện thế giới tại các nước lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã
hội như Việt nam và Trung Quốc. Những động thái trên chính là những kinh
nghiệm quý báu cho kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin. Quá trình
rút ra những kết luận có ý nghĩa quan trọng cho tiền đồ của giai cấp công
nhân cũng như tương lai của chủ nghĩa cộng sản không thể thiếu sự tham dự
của nguyên tắc mácxít về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn.
Thứ ba, trong khi lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Đảng
Cộng sản Việt Nam luôn vận dụng trung thành nguyên tắc mácxít về sự
thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Điều đó đã mang lại những thành công
vang dội, đưa đến thắng lợi hoàn toàn của cuộc đấu tranh giành độc lập cho
đất nước. Bước vào sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, tính từ năm 1986,
Đảng ta đã có những tìm tòi, đổi mới trên mọi mặt của sự nghiệp cách mạng
của đất nước, thể hiện sự nắm bắt bản chất nguyên tắc mácxít về sự thống
nhất giữa lý luận và thực tiễn. Sự nghiệp cách mạng của chúng ta đã thu
được những kết quả bước đầu đáng khích lệ.
Vì những lý do trên mà việc nghiên cứu nguyên tắc mácxít về sự
thống nhất giữa lý luận và thực tiễn vẫn có ý nghĩa thời sự, do đ...
Nguyên tắc mácxít về sự thống nhất giữa
luận thực tiễn sự vận dụng trong
hoạt động luận của Đảng Cộng sản Việt
Nam hiện nay : Luận văn ThS / Nguyễn
Hoàng Việt ; Nghd. : TS. Phạm Văn Chung . -
H. : ĐHKHXH & NV, 2004 . - 76 tr. + Đĩa
mềm
1. Tính cấp thiết của đề tài
Tính cấp thiết của việc nghiên cứu để tài được đặt ra xét trên ba
nguyên nhân sau:
Thứ nhất, thế giới hiện nay đang những thay đổi mạnh mẽ, trên tất
cả c lĩnh vực như kinh tế, chính trị, văn hoá, khoa học-kỹ thuật. Đặc điểm
chung các quá trình diễn ra trên thế giới sliên kết chặt chẽ, vận động
với sự tham dự của nhiều chủ thể, với sự tác động của nhiều yếu tố. những
sự thay đổi đó đã chứng thực nhiều luận điểm quan trọng của chủ nghĩa
Mác-Lênin, như luận điểm cho rằng: Khoa học kỹ thuật ngày càng trở thành
lực lượng sản xuất trực tiếp. Từ đó việc nhận thức về mối quan hệ giữa
luận và thực tiễn theo quan điểm của chủ nghĩa Mác, mà ở đây là nguyên tắc
mácxít về sự thống nhất giữa luận và thực tiễn vai trò cùng quan
trọng trong hoạt động nhận thức của giai cấp công nhân trên toàn thế giới.
Nguyên tắc mácxít về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và sự vận dụng nó trong hoạt động lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên tắc mácxít về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và sự vận dụng nó trong hoạt động lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay - Người đăng: Ru Bi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Nguyên tắc mácxít về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và sự vận dụng nó trong hoạt động lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay 9 10 351