Ktl-icon-tai-lieu

Nhận biết 50 ion vô cơ

Được đăng lên bởi Pham Thi Thuy Nhai
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1175 lần   |   Lượt tải: 1 lần
                 NHẬN BIẾT 50 ION VÔ CƠ
          A. CÁC ION DƯƠNG (Cations)
     1.

Ion Li+

­ Cách 1 : Tẩm thuốc thử lên một dây platin sạch, 
đem đi đốt trên đèn khí : ngọn lửa màu đỏ tía 
­ Cách 2 : Quan sát màu quang phổ, cho quang phổ 
vạch màu đỏ 671 nm
   2. Ion Na+ 
­ Cách 1 : Tẩm thuốc thử lên một dây platin sạch, 
đem đi đốt trên đèn khí : ngọn lửa màu vàng 
­ Cách 2 : phản ứng với uranyl kẽm acetat, cho kết 
tủa vàng nhạt : 
3UO2(CH3COO)2.Zn(CH3COO)2.NaCH3COO.6H2
O 
­ MT không nên cho có độ acid quá cao 
­Các ion khác như Ba2+,Ca2+,Sr2+ phản ứng ở 
nồng độ cao là 0,1M 
­ Khi có các chất tạo phức mạnh thì dùng dư thuốc 
thử 
  3. Ion K+: 
­ Cách 1 : Tẩm thuốc thử lên một dây platin sạch, 
đem đi đốt trên đèn khí : ngọn lửa tím 
­ Cách 2 : Phản ứng với natri cobalt tinitrit 
Na3[Co(NO2)6] cho kết tủa vàng Na3[Co(NO2)6]=> 
3Na+ + [Co(NO2)6]3­ [Co(NO2)6]3­ + Na+ + 2K+ =>

K2Na[Co(NO2)6] kết tủa ­ Dung dịch có MT acid 
yếu, trung tính ­ Khi có mặt các chất oxi hóa mạnh 
hay các chất khử mạnh, cần dùng dư thuốc thử ­ 
Các ion Sb3+,Bi3+,Sn4+,(UO2)2+ cản trở phản ứng,
cần che bằng EDTA 
   4. Ion (NH4)+ 
­ Cách 1 : Dùng dung dịch kiềm, đun nóng. Sau đó, 
lấy một giấy thử, tẩm một ít phenolphtalein và đưa 
lại gần miệng ống nghiệm (tránh **ng vào miệng 
ống). Giấy chuyển sang màu hồng : (NH4)+ + OH­ 
=> NH3 + H2O
­ Cách 2 : Phản ứng với thuốc thử Nestler (là dung 
dịch kiềm của muối kali iodomecuriat K2[HgI4] + 
KOH (NH4)+ + OH­ => NH3 + H2O 2HgI4­ + NH3 
=> 2HgNH3I2 + 4I­ 2HgNh3I2 => NH2Hg2I3 kết tủa 
+ (NH4)+ + I­
   5. Ion Ba2+ 
­ Cách 1 : Cho kết tủa trắng với dung dịch chứa ion 
(SO4)2­ Ba2+ + (SO4)2­ => BaSO4 kết tủa 
­ Cách 2 : dùng K2CrO4 cho kết tủa vàng: Ba2+ + 
(CrO4)2­ => BaCrO4 ­ pH trong khoảng 4­5 ­ Thực 
tế, thường dùng MT đệm acetat
   6. Ion Ca2+: 
­ Cách 1 : Cho kết tủa trắng với dung dịch chứa ion 
(CO3)2­: 
Ca2+ (CO3)2 ­ => CaCO3 

­ Cách 2 : dùng (NH4)2C2O4 cho kết tủa trắng: 
Ca2+ + (C2O4)2­ => CaC2O4 kết tủa Cho vài giọt 
HCl vào kết tủa (sau khi li tâm), kết tủa tan ra 
   7. Ion Sr 2+: 
­ Cách 1 : Cho kết tủa trắng với dung dịch chứa ion
(SO4)2­ Sr2+ + (SO4)2­ => SrSO4 
­ Cách 2 : dùng (NH4)2C2O4 cho kết tủa trắng: Sr2+
+ (C2O4)2­ => SrC2O4 kết tủa; Cho vài giọt HCl vào
kết tủa (sau khi li tâm), kết tủa tan ra 
   8. Ion Ag+: 
dùng dung dịch HCl hay dung dịch muối chứa ion 
clorur, sẽ cho kết tủa trắng : Ag+ + Cl­ =>AgCl kết 
tủa 
   9. Ion Pb 2+: 
Cách 1 : Dùng dung dịch HCl, cho kết tủa trắng, tan 
trong nước sôi. 
Pb2+ + ...
NH N BI T 50 ION VÔ C Ơ
A. CÁC ION D NG (Cations)ƯƠ
1. Ion Li+
- Cách 1 : T m thu c th lên m t dây platin s ch,
đem đi đ t trên đèn khí : ng n l a màu đ tía
- Cách 2 : Quan sát màu quang ph , cho quang ph
v ch màu đ 671 nm
2. Ion Na+
- Cách 1 : T m thu c th lên m t dây platin s ch,
đem đi đ t trên đèn khí : ng n l a màu vàng
- Cách 2 : ph n ng v i uranyl k m acetat, cho k t ế
t a vàng nh t :
3UO2(CH3COO)2.Zn(CH3COO)2.NaCH3COO.6H2
O
- MT không nên cho có đ acid quá cao
-Các ion khác nh Ba2+,Ca2+,Sr2+ ph n ng ư
n ng đ cao là 0,1M
- Khi có các ch t t o ph c m nh thì dùng d thu c ư
th
3. Ion K+:
- Cách 1 : T m thu c th lên m t dây platin s ch,
đem đi đ t trên đèn khí : ng n l a tím
- Cách 2 : Ph n ng v i natri cobalt tinitrit
Na3[Co(NO2)6] cho k t t a vàng Na3[Co(NO2)6]=> ế
3Na+ + [Co(NO2)6]3- [Co(NO2)6]3- + Na+ + 2K+ =>
Nhận biết 50 ion vô cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhận biết 50 ion vô cơ - Người đăng: Pham Thi Thuy Nhai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Nhận biết 50 ion vô cơ 9 10 249