Ktl-icon-tai-lieu

Nhân cách và các yếu tố hình thành nhân cách

Được đăng lên bởi anhron
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 425 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHAÂN CAÙCH

VAØ
SÖÏ HÌNH THAØNH NHAÂN CAÙCH
CHÖÔNG 6
TAÂM LYÙ HOÏC ÑAÏI CÖÔNG

I.

KHAÙI NIEÄM VEÀ NHAÂN CAÙCH
1. Caùc khaùi nieäm lieân quan

Khaùi nieäm CON NGÖÔØI:
• Laø moät thöïc theå töï nhieân: coù ñaëc
ñieåm veà di truyeàn, giaùc quan, heä
thaàn kinh vaø boä naõo.
• Laø moät thöïc theå xaõ hoäi: chuû theå
cuûa caùc moái quan heä xaõ hoäi.

I.

KHAÙI NIEÄM VEÀ NHAÂN CAÙCH
1. Caùc khaùi nieäm lieân quan

Khaùi nieäm CAÙ NHAÂN:
• Laø moät ngöôøi cuï theå.
– Maët Töï nhieân: caùc ñaëc ñieåm cô theå.
– Maët Xaõ hoäi: caùc quan heä xaõ hoäi.
– Maët Taâm Lyù: goàm nhaän thöùc, xuùc caûm,
haønh ñoäng, caùc bieåu hieän veà tính caùch
vaø naêng löïc.

I.

KHAÙI NIEÄM VEÀ NHAÂN CAÙCH
1. Caùc khaùi nieäm lieân quan

Khaùi nieäm NHAÂN CAÙCH:
• - Chæ bao haøm phaàn xaõ hoäi, taâm lí cuûa
caù nhaân.
• - Giöõ tö caùch laø thaønh vieân cuûa moät xaõ
hoäi nhaát ñònh, laø chuû theå coù yù thöùc cuûa
caùc quan heä ngöôøi – ngöôøi.

I.

KHAÙI NIEÄM NHAÂN CAÙCH
trong Taâm lyù hoïc

Coù nhieàu ñònh nghóa veà nhaân caùch.
Ta duøng ñònh nghóa sau:

Nhaân caùch laø toå hôïp nhöõng ñaëc ñieåm
taâm lí cuûa caù nhaân, bieåu hieän baûn
saéc vaø giaù trò xaõ hoäi cuûa con ngöôøi.
(giaù trò laøm NGÖÔØI cuûa moãi caù nhaân)

I. 2. CAÙC ÑAËC ÑIEÅM CÔ BAÛN CUÛA
NHAÂN CAÙCH

Tính
Tính
Tính
Tính

thoáng nhaát
oån ñònh.
tích cöïc.
giao löu

II. CAÁU TRUÙC TAÂM LYÙ CUÛA NHAÂN CAÙCH

1. Caáu truùc 2 thaønh phaàn:
ÑÖÙC & TAØI

ĐỨC

TÀI

II. CAÁU TRUÙC TAÂM LYÙ CUÛA NHAÂN CAÙCH

2. Caáu truùc 4 nhoùm thuoäc tính:
- Xu höôùng
- Tính caùch
- Khí chaát
- Naêng löïc

II. CAÁU TRUÙC TAÂM LYÙ CUÛA NHAÂN CAÙCH
PHAÅM CHAÁT (ÑÖÙC)

- Phaåm chaát xaõ hoäi
(ñaïo ñöùc, chính trò)
nhö: theá giôùi quan,
nieàm tin, laäp
tröôøng, thaùi ñoä, ..

NAÊNG LÖÏC (TAØI)

- Naêng löïc xaõ hoäi
hoùa: khaû naêng
thích öùng, hoøa
nhaäp, tính meàm
deûo cô ñoäng, linh
hoaït trong cuoäc
soáng, vv..

II. CAÁU TRUÙC TAÂM LYÙ CUÛA NHAÂN CAÙCH
PHAÅM CHAÁT (ÑÖÙC)

- Phaåm chaát caù
nhaân (ñaïo ñöùc, tö
caùch, caùi neát, thoùi
quen, caùc ham
muoán, ..)

NAÊNG LÖÏC (TAØI)

- Naêng löïc chuû theå
hoùa: khaû naêng theå
hieän tính ñoäc ñaùo,
ñaëc saéc, khaû naêng
theå hieän caùi rieâng,
caùi “baûn lónh” cuûa
caù nhaân.

II. CAÁU TRUÙC TAÂM LYÙ CUÛA NHAÂN CAÙCH
PHAÅM CHAÁT (ÑÖÙC)

NAÊNG LÖÏC (TAØI)

- Phaåm chaát yù chí:
tính muïc ñích, tính
töï chuû, tính kyû luaät,
tính quaû quyeát, tính
pheâ phaùn, vv..

- Naêng löïc haønh
ñoäng: khaû naêng
haønh ñoäng coù muïc
ñích, chuû ñoäng, tích
cöïc coù hieäu quaû.

II. CAÁU T...
NHAÂN CAÙCH
VAØ
SÖÏ HÌNH THAØNH NHAÂN CAÙCH
CHÖÔNG 6
TAÂM LYÙ HOÏC ÑAÏI CÖÔNG
Nhân cách và các yếu tố hình thành nhân cách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhân cách và các yếu tố hình thành nhân cách - Người đăng: anhron
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Nhân cách và các yếu tố hình thành nhân cách 9 10 457