Ktl-icon-tai-lieu

Nhận dạng tam giác

Được đăng lên bởi khoahoc012345678
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2988 lần   |   Lượt tải: 9 lần
CHÖÔNG XI: NHAÄN DAÏNG TAM GIAÙC
I. TÍNH CAÙC GOÙC CUÛA TAM GIAÙC
Baøi 201: Tính caùc goùc cuûa
A
BCΔ
neáu :
()()()()
3
sin B C sin C A cos A B *
2
++ ++ +=
Do
A
BC
+
+=π
Neân:
()
3
*sinAsinBcosC
2
+−=
+−
⎛⎞
⇔−
⎜⎟
⎝⎠
⇔−=
⇔− +=
−−
⎛⎞
=
−+
⎜⎟
⎝⎠
−−
⎛⎞
⇔− + =
⎜⎟
⎝⎠
=
=
==
2
2
2
2
2
2
2
=
A
BAB C 3
2 sin cos 2 cos 1
22 2
CAB C1
2cos cos 2cos
22 22
CCAB
4cos 4cos cos 1 0
222
CAB AB
2cos cos 1 cos 0
22 2
CAB AB
2 cos cos sin 0
22 2
CAB
2cos cos
22
AB
sin 0
2
C
2cos cos0 1
2
A
2
π
=
⎪⎪
⎨⎨
⎪⎪
=
=
π
==
π
=
C
23
B
AB
0
2
AB
6
2
C
3
Baøi 202: Tính caùc goùc cuûa
A
BC
Δ
bieát:
()
5
cos2A 3 cos 2B cos2C 0 (*)
2
+++=
Ta coù:
() ()()
2
5
*2cosA123cosBCcosBC
2
0
−+ + + =
⎡⎤
⎣⎦
Nhận dạng tam giác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhận dạng tam giác - Người đăng: khoahoc012345678
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Nhận dạng tam giác 9 10 763