Ktl-icon-tai-lieu

Nhận diện từ Hán Việt

Được đăng lên bởi The Reaper
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1127 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ph¹m ThÞ Minh HiÒn
TiÕt 1

Trêng THCS Yªn B×nh

NhËn diÖn tõ H¸n ViÖt

A. Môc tiªu cÇn ®¹t
- Gióp häc sinh: N¾m ®îc mét sè ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña tõ H¸n ViÖt ®Ó tõ ®ã cã thÓ nhËn
biÕt vµ ph©n biÖt ®uîc tõ H¸n ViÖt vµ tõ thuÇn ViÖt.
B. ChuÈn bÞ
- Gi¸o viªn: Tham kh¶o tµi liÖu, so¹n bµi
- Häc sinh: ¤n l¹i kiÕn thøc tõ HV ®· häc ë líp 6, 7.
C. TiÕn tr×nh d¹y häc
1. KiÕm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh
2. Bµi míi
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Néi dung bµi häc
I. NhËn biÕt yÕu tè H¸n ViÖt
Nh¾c l¹i kh¸i niÖm tõ HV?
Lµ nh÷ng tõ gèc H¸n nhng ®îc ph¸t ©m vµ 1. NhËn biÕt yÕu tè H¸n ViÖt
®äc theo c¸ch cña ng¬i ViÖt
* Trong tõ vùng tiÕng ViÖt cã kho¶ng 70%
- Mét tØ lÖ kh¸ lín c¸c yÕu tè HV cæ ®· du vèn tõ H¸n ViÖt, 30% tõ thuÇn ViÖt, sè lnhËp vµo níc ta tõ thÕ kØ VIII trë vÒ tríc,
îng tõ Ên- ©u kh«ng nhiÒu
®· ®îc ViÖt ho¸ trë thµnh thuÇn ViÖt(mïi,
* ¸p dông mÉu: NguyÖn quyÕt cøu nguy
mïa, buång, buåm...)
- TÊt c¶ c¸c tiÕng nµo cã chøa vÇn cña bèn
tõ trªn ®Òu lµ yÕu tè H¸n ViÖt
VD:
- Uyªn: duyªn(tiÒn duyªn), tuyªn(tuyªn
chiÕn), quÕn(gia quyÕn)...
- UyÕt: tuyÕt(tuyÕt nguyÖt), quyÕt(quyÕt
tö), thuyÕt(truyÒn thuyÕt)...
- Ngo¹i lÖ c¸c tiÕng: nguyÒn, chuyÒn,
- u: cöu(Cöu tuyÒn), cøu( cøu c¸nh), bu(bu chuyÖn lµ tõ thuÇn ViÖt
chÝnh)...
- Uy: tuú(tuú tïng), quy(quy lai), tuû(cèt
tuû)...
2. Mét sè mÑo nhËn diÖn tõ H¸n ViÖt
Tõ H¸n ViÖt
Nh÷ng vÇn cã
Nh÷ng vÇn kh«ng
cã
-c
- ut
a. Tõ HV kh«ng cã vÇn ut chØ vÇn c, VD:
- ¨c
- ¨t
tøc kh¾c, khu vùc, cïng cùc, chøc vô. phøc
- ©t
- ©c,¬t
hîp, ý thøc, uy lùc...
- ©n
- ©ng
b. nguyªn t¾c, ph¶n tr¾c, nghi hoÆc, nghiªm
- iªn
- iªng
kh¾c, b¾c nam...
- uèc
- uèt
d. biÕn ho¸, yªn phËn,tiÕn ho¸, kiªn tr×,
- iªm
- im
chiÕn ®Êu...
(trõ trêng hîp kim)
3. NhËn biÕt tõ thuÇn ViÖt
- TÊt c¶ c¸c tiÕng cã kÕt hîp víi vÇn Õt, ng
®Òu lµ tõ thuÇn ViÖt. Ngo¹i lÖ cã: kÕt, ng,
øng, ngng lµ tõ HV
- TÊc c¶ c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu lµ r ®Òu lµ
tõ thuÇn ViÖt.
II. Bµi tËp
Bµi 1
a.
a. T×m c¸c tõ HV cã chøa vÇn: uèc, ©n,
- quèc gia, th©n thuéc, chiÕn cuéc
iªm, Êt
- nh©n d©n, trÇn tôc, th©n tÝn, ch©n thôc,
b. §Æt c©u víi c¸c tõ H¸n viÖt trªn.
kiªn nhÉn, trËn m¹c, thanh t©n, gian lËn...

Gi¸o ¸n d¹y thªm Ng÷ v¨n 7

1

N¨m häc 2008-2009

Ph¹m ThÞ Minh HiÒn

Trêng THCS Yªn B×nh
- kh©m liÖm, t©m niÖm, ch©m biÕm...
- nhÊt trÝ, tÊt yÕu, thùc chÊt, bÊt tµi, tæn
thÊt, cÈn mËt, trËt tù, bÖnh tËt...
b.
- ViÖt Nam lµ quèc gia ®øng ®Çu §«ng
Nam ¸ vÒ xuÊt khÈu g¹o.
- C©y tre ®· trë thµnh h×nh ¶nh th©n thuéc
®èi víi mçi lµng quª ViÖt Nam
- T«i lu«n t©m niÖm r»ng: m×nh ph¶i häc
thËt giái ®Ó kh...
Ph¹m ThÞ Minh HiÒn Trêng THCS Yªn B×nh
TiÕt 1 NhËn diÖn tõ H¸n ViÖt
A. Môc tiªu cÇn ®¹t
- Gióp häc sinh: N¾m ®îc mét sè ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña tõ H¸n ViÖt ®Ó tõ ®ã cã thÓ nhËn
biÕt vµ ph©n biÖt ®uîc tõ H¸n ViÖt vµ tõ thuÇn ViÖt.
B. ChuÈn bÞ
- Gi¸o viªn: Tham kh¶o tµi liÖu, so¹n bµi
- Häc sinh: ¤n l¹i kiÕn thøc tõ HV ®· häc ë líp 6, 7.
C. TiÕn tr×nh d¹y häc
1. KiÕm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh
2. Bµi míi
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung bµi häc
Nh¾c l¹i kh¸i niÖm tõ HV?
Lµ nh÷ng tõ gèc H¸n nhng ®îc ph¸t ©m vµ
®äc theo c¸ch cña ng¬i ViÖt
- Mét tØ lÖ kh¸ lín c¸c yÕu tè HV cæ ®· du
nhËp vµo níc ta tõ thÕ kØ VIII trë vÒ tríc,
®· ®îc ViÖt ho¸ trë thµnh thuÇn ViÖt(mïi,
mïa, buång, buåm...)
VD:
- Uyªn: duyªn(tiÒn duyªn), tuyªn(tuyªn
chiÕn), quÕn(gia quyÕn)...
- UyÕt: tuyÕt(tuyÕt nguyÖt), quyÕt(quyÕt
tö), thuyÕt(truyÒn thuyÕt)...
- u: cöu(Cöu tuyÒn), cøu( cøu c¸nh), bu(bu
chÝnh)...
- Uy: tuú(tuú tïng), quy(quy lai), tuû(cèt
tuû)...
a. Tõ HV kh«ng cã vÇn ut chØ vÇn c, VD:
tøc kh¾c, khu vùc, cïng cùc, chøc vô. phøc
hîp, ý thøc, uy lùc...
b. nguyªn t¾c, ph¶n tr¾c, nghi hoÆc, nghiªm
kh¾c, b¾c nam...
d. biÕn ho¸, yªn phËn,tiÕn ho¸, kiªn tr×,
chiÕn ®Êu...
a. T×m c¸c tõ HV cã chøa vÇn: uèc, ©n,
iªm, Êt
b. §Æt c©u víi c¸c tõ H¸n viÖt trªn.
I. NhËn biÕt yÕu tè H¸n ViÖt
1. NhËn biÕt yÕu tè H¸n ViÖt
* Trong tõ vùng tiÕng ViÖt cã kho¶ng 70%
vèn tõ H¸n ViÖt, 30% tõ thuÇn ViÖt, sè l-
îng tõ Ên- ©u kh«ng nhiÒu
* ¸p dông mÉu: NguyÖn quyÕt cøu nguy
- TÊt c¶ c¸c tiÕng nµo cã chøa vÇn cña bèn
tõ trªn ®Òu lµ yÕu tè H¸n ViÖt
- Ngo¹i lÖ c¸c tiÕng: nguyÒn, chuyÒn,
chuyÖn lµ tõ thuÇn ViÖt
2. Mét sè mÑo nhËn diÖn tõ H¸n ViÖt
Tõ H¸n ViÖt
Nh÷ng vÇn cã Nh÷ng vÇn kh«ng
-c
- ¨c
- ©t
- ©n
- iªn
- uèc
- iªm
- ut
- ¨t
- ©c,¬t
- ©ng
- iªng
- uèt
- im
(trõ trêng hîp kim)
3. NhËn biÕt tõ thuÇn ViÖt
- TÊt c¶ c¸c tiÕng cã kÕt hîp víi vÇn Õt, ng
®Òu lµ tõ thuÇn ViÖt. Ngo¹i lÖ cã: kÕt, ng,
øng, ngng lµ tõ HV
- TÊc c¶ c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu lµ r ®Òu lµ
tõ thuÇn ViÖt.
II. Bµi tËp
Bµi 1
a.
- quèc gia, th©n thuéc, chiÕn cuéc
- nh©n d©n, trÇn tôc, th©n tÝn, ch©n thôc,
kiªn nhÉn, trËn m¹c, thanh t©n, gian lËn...
Gi¸o ¸n d¹y thªm Ng÷ v¨n 7 N¨m häc 2008-2009
1
Nhận diện từ Hán Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhận diện từ Hán Việt - Người đăng: The Reaper
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Nhận diện từ Hán Việt 9 10 53