Ktl-icon-tai-lieu

NHẬP MÔN DÂN SỐ PHÁT TRIỂN

Được đăng lên bởi Thanh Trần
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 975 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NHẬP MÔN DÂN SỐ
PHÁT TRIỂN
Ths Nguyễn Tấn Đạt

12/10/14

1

Mục tiêu
1. Nêu được khái niệm, mục đích, đối
tượng, phạm vi, và phương pháp của
môn DS & PT
2. Trình bày được những nét khái quát
của tình hình dân số TG và dân số VN
3. Hiểu được mối liên quan giữa dân số
với các vấn đề kinh tế, xã hội, và môi
trường
12/10/14

2

Khái niệm chung
Dân số học (Demography)
Từ này có nguồn gốc từ Hy lạp:
 demos là dân số
 graphie là nghiên cứu.
 Thuật ngữ "dân số học" (démographie,
demography) được A.Guillard dùng đầu tiên 1855

Ngày nay, từ này được dùng chỉ ngành khoa
học nghiên cứu về dân số.
12/10/14

3

Khái niệm chung
Dân cư là tập hợp những con người
cùng cư trú trên một lãnh thổ nhất định
Dân số là dân cư được xem xét, và
nghiên cứu ở góc độ quy mô và cơ cấu”

12/10/14

4

Phương trình cân bằng dân số
Phương trình cân bằng dân số:
P1 = P0 + (B – D) + (I – O)
Trong đó :







P1 : Dân số vào cuối kỳ.
P0 : Dân số vào đầu kỳ.
B : Số trẻ em sinh ra trong kỳ (Số sinh).
D : Số người chết trong kỳ (Số chết).
I : Số người nhập cư.
O : Số người xuất cư.
12/10/14

5

Phát triển là gì?
“Phát triển là quá trình một xã hội đạt
đến mức thoả mãn các nhu cầu mà xã
hội ấy coi là thiết yếu”

12/10/14

6

Ngân hàng thế giới đã cụ thể hoá các nhu cầu thiết yếu
bằng các chỉ tiêu sau:
Dinh dưỡng: Lượng calo, chất đạm được cung cấp
bình quân đầu người, tỷ lệ đạt được so với yêu cầu
Giáo dục: tỷ lệ biết chữ; tỷ lệ học sinh tiểu học (tính
trên số dân từ 5 đến 14 tuổi)
Dân số, sức khoẻ: tỷ lệ chết trẻ em, tuổi thọ bình
quân
Vệ sinh: tỷ lệ dân số được hưởng các phương tiện
vệ sinh, tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch.
12/10/14

7

Mở rộng các nhu cầu thiết yếu và chú ý
nhiều đến yếu tố xã hội, một quan niệm
khác cho rằng:
Nếu coi phát triển là đối lập với nghèo
khổ thì phát triển được coi là quá trình
giảm dần, đi đến loại bỏ nạn đói ăn,
bệnh tật, mù chữ, tình trạng mất vệ sinh,
thất nghiệp và bất bình đẳng.
12/10/14

8

Phát triển bền vững
Phát triển bền vững là sự phát triển đạt
được 4 nhóm mục tiêu là:
 bền vững về kinh tế,
 bền vững về xã hội,
 bền vững về môi trường,
 đảm bảo quốc phòng, an ninh.

12/10/14

9

Các nhóm mục tiêu phát triển bền vững

12/10/14

10

Liên hiệp quốc đưa ra cách tính chỉ số phát triển
con người (HDI), năm 1990, để đánh giá trình độ
phát triển của các nước.
HDI tối đa là 1, tối thiểu là 0.
Thông qua DHI năm 2001 của 162 nước
Nước có trình độ phát triển cao: HDI từ 0,8 trở
lên (48 nước)
Nước có trình độ phát triển trung bình: HDI t...
12/10/14 1
NHẬP MÔN DÂN SỐ
PHÁT TRIỂN
Ths Nguyễn Tấn Đạt
NHẬP MÔN DÂN SỐ PHÁT TRIỂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHẬP MÔN DÂN SỐ PHÁT TRIỂN - Người đăng: Thanh Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
NHẬP MÔN DÂN SỐ PHÁT TRIỂN 9 10 887