Ktl-icon-tai-lieu

Nhập Môn Hoá Lượng Tử

Được đăng lên bởi chris-duong
Số trang: 217 trang   |   Lượt xem: 6332 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giáo trình Nhập môn hóa lượng tử
Lâm Ngọc Thiềm
Lê Kim Long
NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2006. 188 tr.
Từ khoá:.
Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể được sử dụng cho
mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in
ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và
tác giả.

Mục lục
LỜI NÓI ĐẦU................................................................................................................................... 3
Chương 1 ........................................................................................................................................... 4
Cơ sở của cơ học lượng tử rút gọn .................................................................................................. 4

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9

1.2
1.3

Lí thuyết tóm lược............................................................................................4
Định nghĩa toán tử ......................................................................................................4
Toán tử tuyến tính.......................................................................................................4
Phương trình hàm riêng và trị riêng .........................................................................4
Hệ hàm trực chuẩn .....................................................................................................5
Hệ hàm đầy đủ.............................................................................................................5
Toán tử Hermite..........................................................................................................5
Hệ tiên đề .....................................................................................................................5
Điều kiện để hai đại lượng vật lí có giá trị đồng thời xác định ở cùng một trạng
thái................................................................................................................................7
Một số biểu thức cần ghi nhớ .....................................................................................8

Bài tập áp dụng ................................................................................................9
Bài tập chưa có lời giải .................................................................................39

Chương 2 ............................................................................................................
NXB Đại hc quc gia Hà Ni 2006. 188 tr.
T khoá:.
Tài liu trong Thư vin đin t ĐH Khoa hc T nhiên có th được s dng cho
mc đích hc tp và nghiên cu cá nhân. Nghiêm cm mi hình thc sao chép, in
n phc v các mc đích khác nếu không được s chp thun ca nhà xut bn và
tác gi.
Mc lc
LI NÓI ĐẦU................................................................................................................................... 3
Chương 1 ........................................................................................................................................... 4
Cơ s ca cơ hc lượng t rút gn .................................................................................................. 4
1.1 Lí thuyết tóm lược............................................................................................4
1.1.1 Định nghĩa toán t ......................................................................................................4
1.1.2 Toán t tuyến tính.......................................................................................................4
1.1.3 Phương trình hàm riêng và tr riêng.........................................................................4
1.1.4 H hàm trc chun .....................................................................................................5
1.1.5 H hàm đầy đủ.............................................................................................................5
1.1.6 Toán t Hermite..........................................................................................................5
1.1.7 H tiên đề .....................................................................................................................5
1.1.8 Điu kin để hai đại lượng vt lí có giá tr đồng thi xác định cùng mt trng
thái................................................................................................................................7
1.1.9 Mt s biu thc cn ghi nh.....................................................................................8
1.2 Bài tp áp dng ................................................................................................9
1.3 Bài tp chưa có li gii .................................................................................39
Chương 2 ......................................................................................................................................... 42
Áp dng cơ hc lượng t vào cu to nguyên t..........................................................................42
2.1 Lí thuyết tóm lược..........................................................................................42
2.1.1 Electron chuyn động trong giếng thế.....................................................................42
2.1.2 Bài toán nguyên t hiđro trong trường xuyên tâm................................................43
2.2 Bài tp áp dng ..............................................................................................49
Chương 3 ......................................................................................................................................... 92
ÁP DNG CƠ HC LƯỢNG T VÀO CU TO PHÂN T ................................................ 92
3.1 Lí thuyết tóm lược..........................................................................................92
Giáo trình Nhp môn hóa lượng t
Lâm Ngc Thim
Lê Kim Lon
g
Nhập Môn Hoá Lượng Tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhập Môn Hoá Lượng Tử - Người đăng: chris-duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
217 Vietnamese
Nhập Môn Hoá Lượng Tử 9 10 520