Ktl-icon-tai-lieu

Nhập môn lý luận nhà nước

Được đăng lên bởi Marz Nguyen
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 591 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu hướng dẫn môn học Lý luận về nhà nước
Giáo viên: ThS. Lê Việt Tuấn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM
KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH – TỔ BỘ MÔN LÝ LUẬN

GIẢNG VIÊN

THS. LÊ VIỆT TUẤN

TÀI LIỆU CỦA CÁ NHÂN BIÊN SOẠN CHỈ PHỤC VỤ CÁC LỚP
DO TÔI TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY
NGHIÊM CẤM SAO CHÉP KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH HỌC TẬP

TP.HCM – 08/20081

Tài liệu hướng dẫn môn học Lý luận về nhà nước
Giáo viên: ThS. Lê Việt Tuấn

NHẬP MÔN LÝ LUẬN

1. THÔNG TIN CHUNG
- Tên môn học: Lý luận về Nhà nước – số tiết: 45 tiết.
- Đối tượng: sinh viên chương trình cử nhân tại trường ĐH Luật Tp.HCM.
- Giảng viên phụ trách: ThS. Lê Việt Tuấn – Giảng viên Tổ Bộ môn Lý luận, Khoa Luật
Hành chính, Trường ĐH Luật Tp. HCM.
+ Web: 
+ Email 1: lvtuan@lvtlaw.com
+ Email 2: lvtuan@hcmulaw.edu.vn

+ Yahoo!ID: tuan_leviet
2. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Mục đích: giới thiệu tổng quát giúp người học biết được Lý luận chung Nhà nước là
học điều gì và học như thế nào?
- Yêu cầu: người học cần nắm được 3 vấn đề sau đây
+ Xác định được vị trí, vai trò của môn học trong hệ thống khoa học pháp lý.
+ Tìm hiểu đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu của môn học.
+ Tìm hiểu phương pháp nghiên cứu của môn học.

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO
- ĐH Luật Hà Nội, Giáo trình Lý luận về Nhà nước và Pháp luật, NXB CAND, Hà Nội
2004.
- Khoa Luật – ĐH Quốc gia Hà Nội, NXB ĐHQGHN, Giáo trình Lý luận chung về Nhà
nước và Pháp luật, Hà Nội 2005.
- Khoa Luật Hành chính – ĐH Luật Tp.HCM, Tập bài giảng Lý luận chung về Nhà
nước và Pháp luật, Tp.HCM 2008.2

Tài liệu hướng dẫn môn học Lý luận về nhà nước
Giáo viên: ThS. Lê Việt Tuấn

4. ĐỀ CƯƠNG NỘI DUNG
4.1. VỊ TRÍ CỦA MÔN HỌC
- Khoa học pháp lý: là hệ thống toàn diện, đầy đủ các tri thức về nhà nước và pháp luật,
được thể hiện ở tổng hợp những khái niệm, phạm trù, quan điểm, nguyên tắc, những
quy luật về sự xuất hiện, tồn tại và phát triển của nhà nước và pháp luật.
- Vị trí của môn học trong hệ thống khoa học pháp lý:
Hệ thống khoa học pháp lý
Lý luận chung về Nhà nước

Khoa học pháp lý cơ bản

Lý luận chung về Pháp luật

Khoa học pháp lý chuyên ngành
Khoa học pháp lý quốc tế
Khoa học pháp lý ứng dụng

- Lý luận về Nhà nước là một khoa học độc lập trong hệ thống khoa học pháp lý.
4.2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC
Lý luận chung về Nhà nước không nghiên cứu mọi vấn đề về nhà nước, mà chỉ dừng lại
nghiên cứu một cách toàn diện những vấn đề chung nhất, khái quát nhất, thuộc về bản chất
và có tính quy luật về nhà nước.
- Những quy luật cơ bản và đặc ...
Tài liệu hướng dẫn môn học Lý luận về nhà nước
Giáo viên: ThS. Lê Việt Tuấn
WWW.LVTLAW.COM
1
TRƯNG ĐI HC LUT TP.HCM
KHOA LUT NH CHÍNH T BỘ MÔN LUN
GING VIÊN
THS. LÊ VIT TUN
I LIU CỦA CÁ NN BIÊN SOẠN CH PHC V CÁC LỚP
DO TÔI TRC TIẾP GING DY
NGHIÊM CẤM SAO CHÉP KHÔNG NHẰM MC ĐÍCH HỌC TP
TP.HCM 08/2008
Nhập môn lý luận nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhập môn lý luận nhà nước - Người đăng: Marz Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Nhập môn lý luận nhà nước 9 10 784