Ktl-icon-tai-lieu

Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê

Được đăng lên bởi pinkcup95
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 958 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN

TIỂU CHỦ ĐỀ 3.8.
KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT THỐNG KÊ
I. THÔNG TIN CƠ BẢN
Giả sử biến ngẫu nhiên X có hàm phân phối F(x, θ), trong đó θ là tham số.
Những giả thiết đặt ra đối với tham số θ của F(x, θ) ta gọi là giả thiết thống kê, thường kí
hiệu là H.
Những giả thiết đặt ra đối với tham số θ của F(x, θ) nhưng khác với H ta gọi là đối thiết,
thường kí hiệu là K.
Tham số θ ở đây có thể là giá trị trung bình, phương sai của biến ngẫu nhiên hoặc xác suất p
của biến cố A trong quan sát,...
Trong phần này ta giải quyết các bài toán:
– So sánh số trung bình của mẫu quan sát với số trung bình theo lí thuyết: độ sai lệch là đáng
kể hay không?
– So sánh tần suất của biến cố A trong mẫu quan sát với xác suất của biến cố A theo lí thuyết:
độ sai lệch là đáng kể hay không?
– So sánh hai số trung bình trên hai mẫu quan sát để rút ra hai số trung bình theo lí thuyết sai
lệch là đáng kể hay không?
– So sánh hai tần suất của biến cố A trong hai mẫu quan sát để rút ra hai xác suất của biến cố
A theo lí thuyết sai lệch có đáng kể hay không?
Để giải quyết các bài toán nêu trên, thông tin duy nhất ta có là các số liệu quan sát trên tập mẫu.
Vận dụng công cụ của lí thuyết xác suất ta sẽ tìm được miền T sao cho nếu mẫu (X1, ... Xn) ∈ T
thì ta bác bỏ giả thiết H, ngược lại, ta chấp nhận H cho đến khi có thông tin mới.
Miền T nói trên ta gọi là miền tiêu chuẩn.
Khi bác bỏ hay chấp nhận giải thiết H ta có thể mắc phải hai loại sai lầm dưới đây
- Sai lầm loại I: Ta bác bỏ giả thiết H trong khi H đúng;
- Sai lầm loại II: Ta chấp nhận giả thiết H trong khi H sai.
Ta cố gắng hạn chế tới mức tối thiểu cả hai loại sai lầm này. Nhưng khi kích thước mẫu cố
định thì điều này khó khả thi. Do vậy người ta thường cho phép được mắc sai lầm loại I với
xác suất α (thường gọi là mức ý nghĩa α hay độ tin cậy 1 – α). Sau đó hạn chế đến mức tối
thiểu việc mắc sai lầm loại II.
88

NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN

8.1. Kiểm định giá trị trung bình a của tổng thể có phương sai σ2 đã biết
Giả sử kết quả quan sát trên tập mẫu có kích thước n đại lượng X có phân phối chuẩn N(a, s2),
với phương sai đã biết σ2 ta nhận được dãy số liệu (X1, X2, ......Xn).
Ta kiểm định giả thiết H: a = a0 với đối thiết K: a ≠ a0 và mức ý nghĩa α (hay độ tin cậy 1 α).
Trước hết ta tính

u=

| X − a0 | n
; trong đó X là trung bình mẫu.
σ

- Nếu u < z α ; thì sự khác nhau là không có ý nghĩa hay ta chấp nhận giả thiết H: a = a0 với
2

mức ý nghĩa α (độ tin cậy 1 – α).
- Nếu u ≥ ...
NHP MÔN LÍ THUYT XÁC SUT VÀ THNG KÊ TOÁN
88
TIU CH ĐỀ 3.8.
KIM ĐỊNH GI THIT THNG KÊ
I. THÔNG TIN CƠ BN
Gi s biến ngu nhiên X có hàm phân phi F(x, θ), trong đó θ là tham s.
Nhng gi thiết đặt ra đối vi tham s θ ca F(x, θ) ta gi là gi thiết thng kê, thường kí
hiu là H.
Nhng gi thiết đặt ra đối vi tham s θ ca F(x, θ) nhưng khác vi H ta gi là đối thiết,
thường kí hiu là K.
Tham s θ đây có th là giá tr trung bình, phương sai ca biến ngu nhiên hoc xác sut p
ca biến c A trong quan sát,...
Trong phn này ta gii quyết các bài toán:
So sánh s trung bình ca mu quan sát vi s trung bình theo lí thuyết: độ sai lch là đáng
k hay không?
So sánh tn sut ca biến c A trong mu quan sát vi xác sut ca biến c A theo lí thuyết:
độ sai lch là đáng k hay không?
So sánh hai s trung bình trên hai mu quan sát để rút ra hai s trung bình theo lí thuyết sai
lch là đáng k hay không?
So sánh hai tn sut ca biến c A trong hai mu quan sát để rút ra hai xác sut ca biến c
A theo lí thuyết sai lch có đáng k hay không?
Để gii quyết các bài toán nêu trên, thông tin duy nht ta có là các s liu quan sát trên tp mu.
Vn dng công c ca lí thuyết xác sut ta s tìm được min T sao cho nếu mu (X
1
, ... X
n
) T
thì ta bác b gi thiết H, ngược li, ta chp nhn H cho đến khi có thông tin mi.
Min T nói trên ta gi là min tiêu chun.
Khi bác b hay chp nhn gii thiết H ta có th mc phi hai loi sai lm dưới đây
- Sai lm loi I: Ta bác b gi thiết H trong khi H đúng;
- Sai lm loi II: Ta chp nhn gi thiết H trong khi H sai.
Ta c gng hn chế ti mc ti thiu c hai loi sai lm này. Nhưng khi kích thước mu c
định thì điu này khó kh thi. Do vy người ta thường cho phép được mc sai lm loi I vi
xác sut α (thường gi là mc ý nghĩa α hay độ tin cy 1 – α). Sau đó hn chế đến mc ti
thiu vic mc sai lm loi II.
Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê - Người đăng: pinkcup95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê 9 10 506