Ktl-icon-tai-lieu

nhị thức newton

Được đăng lên bởi manmantx1992
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1285 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề: TÌM HỆ SỐ - HỆ SỐ LỚN
NHẤT TRONG KHAI TRIỂN NHỊ THỨC
NIUTƠN
A/ LÝ THUYẾT
* Công thức khai triển của nhị thức Niu - tơn:
n

 a  b    Cnk .a nk .bk
n

k 0

 Cn0 .a n  Cn1 .a n 1.b  Cn2 .a n  2 .b 2  ...  Cnk .a n  k .b k  ...  Cnn .b n

* Các tính chất
1. Vế phải của khai triển là tổng của  n  1 số hạng
2. Số hạng thứ k + 1 là: Tk 1  Cnk .a nk .bk
Trong đó:
 Cnk : k tăng dần từ 0 đến n
 bk : số mũ của b tăng dần từ 0 đến n
 a nk : số mũ của a giảm dần từ n đến 0
 Tổng số mũ của a và b trong mỗi số hạng là  n  k   k  n
3. Cnk  Cnnk : hệ số của các số hạng cách đều hai số hạng đầu và cuối
thì bằng nhau
n
4. Cn0  Cn1  ...  Cnk  ...  Cnn1  Cnn   1  1  2n
5. C20n  C22n  C24n  ...  C22nk  ...  C22nn  C21n  C23n  ...  C22nk 1  ...  C22nn 1

B/ BÀI TẬP
I/ TÌM HỆ SỐ
Bài 1 Tìm hệ số của số hạng thứ 4 trong khai



1
triển:  x  x



10

Giải
Ta có số hạng thứ k + 1 trong khai triển



1
 x 
x


10

là

k

10  k

Tk 1  C .x
k
10

 1
.    C10k .x102 k
 x

 T4  C103 .x 4

Vậy hệ số của số hạng thứ 4 trong khai triển trên là
-1-

C103  120

Bài 2 Tìm hệ số của

x

trong khai

31



1
triển:  x  x 2



40

Giải


1
 x  2
x


Ta có số hạng thứ k + 1 trong khai triển

40

là

k

Tk 1  C .x
k
40

Tk 1

chứa

x 31

Vậy hệ số

40  k

 1
.  2  C40k .x 403k
 x

 40  3k  31
 3k  9

k 3
của x31 trong

khai triển trên là

Bài 3 Tìm hạng tử chứa

x

trong khai triển:

2

Giải
Số hạng thứ k + 1 trong khai triển



Tk 1  C7k  3 x 2
  23
 C  x 





3
C40
 9880

7k



3

x 2  x



7



3

x

2

x



7

là

.x k

7k

k
7

.x k

5 k 14

 C7k x 3
5k  14
Tk 1 chứa x 2 
2
3
 5k  14  6
k 4
Vậy hạng tử chứa x 2 trong

khai triển là

C74 .x 2  35 x 2

Bài 4
Cho khai triển

12

 3 3 2 2

 3  a   a
3
 4


Tìm xem hạng tử thứ mấy chứa

Giải
Số hạng thứ k + 1 trong khai triển là
12  k

k

 3

 2 
Tk 1  C  3 3 a 2
  a
 4

 3 
12  k
k
2
1
8 k
k
  2
k  3
3
2
 C12  

a

a

 
 64
  3
k
12

 3
 C  
 64
k
12

12  k

  2

  3

k

1
8 k
6

a

-2-

a7

Tk 1

chứa

1
 8 k  7
6
1
 k 1
6
k 6
tử chứa a 7 trong

a7

Vậy hạng

6

 3 
T7  C  
 64 
6
12

khai triển là hạng tử thứ 7

 2

 3

6

924 7
 a
326

a7

Bài 5 ( Đề ĐH Khối A - 2003)
8

Tìm hệ số của số hạng chứa x trong khai triển
biết rằng Cnn 14  Cnn 3  7  n  3
Đs C124  495
Giải
ta có Cnn ...
Chuyên đề: TÌM HỆ SỐ - HỆ SỐ LỚN
NHẤT TRONG KHAI TRIỂN NHỊ THỨC
NIUTƠN
A/ LÝ THUYẾT
* Công thức khai triển của nhị thức Niu - tơn:
0
0 1 1 2 2 2
. .
. . . . . ... . . ... .
n
n
k n k k
n
k
n n n k n k k n n
n n n n n
a b C a b
C a C a b C a b C a b C b
* Các tính chất
1. Vế phải của khai triển là tổng của
1n
số hạng
2. Số hạng thứ k + 1 là:
1
. .
k n k k
k n
T C a b
Trong đó:
k
n
C
: k tăng dần từ 0 đến n
k
b
: số mũ của b tăng dần từ 0 đến n
n k
a
: số mũ của a giảm dần từ n đến 0
Tổng số mũ của a và b trong mỗi số hạng là
n k k n
3.
k n k
n n
C C
: hệ số của các số hạng cách đều hai số hạng đầu và cuối
thì bằng nhau
4.
5.
0 2 4 2 2 1 3 2 1 2 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2
... ... ... ...
k n k n
n n n n n n n n n
C C C C C C C C C
B/ BÀI TẬP
I/ TÌM HỆ SỐ
Bài 1 Tìm hệ số của số hạng thứ 4 trong khai triển:
10
1
x
x
Giải
Ta có số hạng thứ k + 1 trong khai triển
10
1
x
x
10 10 2
1 10 10
1
. . .
k
k k k k
k
T C x C x
x
3 4
4 10
.T C x
Vậy hệ số của số hạng thứ 4 trong khai triển trên là
3
10
120C
- 1 -
nhị thức newton - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nhị thức newton - Người đăng: manmantx1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
nhị thức newton 9 10 385