Ktl-icon-tai-lieu

nhiệm vụ năm học 2013 2014

Được đăng lên bởi kimthoa-as1-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 718 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1542/SGD&ĐT-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 23 tháng 8 năm 2013

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
năm học 2013-2014

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.
Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013, căn cứ Chỉ thị
số 3004/CT-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo
dục thường xuyên và giáo dục trung cấp chuyên nghiệp năm học 2013-2014, Chỉ
thị số 22/2013/CT-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh
Nghệ An về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014, căn cứ vào tình hình
thực tiễn của ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An, Sở hướng dẫn nhiệm vụ năm
học 2013-2014 như sau:
1. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục
Tổ chức rà soát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần
thứ XVII, có biện pháp chỉ đạo quyết liệt nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về
giáo dục đào tạo. Tăng cường phân cấp quản lý, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa
các sở, ban ngành và địa phương trong quản lý giáo dục; rà soát việc thực hiện
Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách
nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và Thông tư số 47/2011 của Liên Bộ, tham
mưu UBND tỉnh có sự điều chỉnh phù hợp. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
về giáo dục đối với các loại hình giáo dục. Xây dựng và trình UBND tỉnh ban
hành quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các sở có
liên quan và UBND cấp huyện, quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với người
đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT, phòng
GD&ĐT.
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35/2009/NQ-QH12 ngày 19/6/2009 của
Quốc hội về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục
và đào tạo từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015. Rà soát các cơ chế,
chính sách về giáo dục đào tạo, đề nghị bãi bỏ những vấn đề đã lạc hậu, bổ sung
những cơ chế, chính sách mới nảy sinh từ thực tiễn để thúc đẩy sự phát triển giáo
dục đào tạo
Thực hiện cải cách hành chính; nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật
phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; thực hiện
tiết kiệm chi thường xuyên, tập trung vốn đầu tư cho những công trình đang xây dựng
để hoàn thành đưa vào sử dụng. Kiểm tra các hoạt động dạy thêm, học thêm tron...
UBND TỈNH NGHỆ AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1542/SGD&ĐT-VP Nghệ An, ngày 23 tháng 8 năm 2013
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
năm học 2013-2014
Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.
Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụm học 2012-2013, căn cứ Chỉ thị
số 3004/CT-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo
dục thường xuyên và giáo dục trung cấp chuyên nghiệp năm học 2013-2014, Chỉ
thị số 22/2013/CT-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch UBND tnh
Nghệ An về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014, căn cứ vào tình nh
thực tiễn của ngành giáo dục đào tạo Nghệ An, Sở hướng dẫn nhiệm vụ năm
học 2013-2014 như sau:
1. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả ng tác quản giáo dục
Tổ chức soát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần
thứ XVII, biện pháp chỉ đạo quyết liệt nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về
giáo dục đào tạo. Tăng ờng phân cấp quản lý, hoàn thiện chế phối hợp giữa
các sở, ban ngành địa phương trong quản giáo dục; soát việc thực hiện
Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy đnh trách
nhiệm quản nhà nước về giáo dục Thông số 47/2011 của Liên Bộ, tham
mưu UBND tỉnh sự điều chỉnh phù hợp. Nâng cao hiệu quả quản nhà nước
về giáo dục đối với các loại hình giáo dục. Xây dựng trình UBND tỉnh ban
hành quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Giáo dục Đào tạo với các sở
liên quan UBND cấp huyện, quy định v tiêu chuẩn chức danh đối với người
đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc SGD&ĐT, phòng
GD&ĐT.
Tiếp tc thực hiện Nghị quyết s 35/2009/NQ-QH12 ngày 19/6/2009 ca
Quốc hội về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục
đào tạo t năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015. soát các cơ chế,
chính sách về giáo dục đào tạo, đề ngh bãi b những vấn đề đã lạc hậu, bổ sung
những cơ chế, chính sách mới nảy sinh từ thực tiễn để thúc đẩy sự phát triển giáo
dục đào tạo
Thực hiện cải cách hành chính; nghiêm túc thực hiện các quy đnh của Luật
phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thc hiện
tiết kim chi thường xuyên, tập trung vn đầu tư cho những công trình đang xây dng
để hoàn thành đưa vào sử dụng. Kiểm tra các hoạt đng dy tm, hc tm trong và
ngi nhà tng.
Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm phù
hợp với Quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-
1
nhiệm vụ năm học 2013 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nhiệm vụ năm học 2013 2014 - Người đăng: kimthoa-as1-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
nhiệm vụ năm học 2013 2014 9 10 722