Ktl-icon-tai-lieu

Nhiệm vụ và vai trò của người Đảng viên

Được đăng lên bởi trinhthanhit
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 6511 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Bài 9
KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG
VỚI DANH HIỆU NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
I. VỊ TRÍ, VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG
CỘNG SẢN VIỆT NAM
1. Vị trí, vai trò của người đảng viên
a) Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp
công nhân Việt Nam, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua tại Đại hội XI của Đảng
khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân,
đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại
biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”.
Trước hết, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công
nhân Việt Nam, nên từng đảng viên của Đảng phải là chiến sĩ cách mạng tiên
phong của giai cấp công nhân, phấn đấu vì lợi ích của giai cấp. Toàn bộ sức mạnh,
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đều được tạo thành từ từng người
đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Để lãnh đạo cách mạng Đảng phải
mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”.
Thứ hai, Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời là đội tiên phong của dân tộc
Việt Nam. Vì vậy, đảng viên là người tiên tiến nhất trong nhân dân lao động và của
dân tộc. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ đều bắt nguồn từ việc
Đảng giải quyết đúng đắn mối quan hệ mật thiết giữa giai cấp và dân tộc, mỗi
người đảng viên của Đảng luôn luôn phấn đấu vì lợi ích của giai cấp công nhân,
nhân dân lao động và cả dân tộc, nhờ đó mà Đảng được cả dân tộc gọi là Đảng ta.
Mỗi đảng viên đều đặt lợi ích của giai cấp và dân tộc lên trên hết, trước hết.
Thứ tư, Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền, được toàn dân
thừa nhận là đội tiên phong lãnh đạo nhân dân, nên mỗi đảng viên là người tiên
phong, gương mẫu trước quần chúng nhân dân.
b) Đội ngũ đảng viên là những người có trách nhiệm góp phần xây dựng
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; đồng thời có trách nhiệm tổ chức
thực hiện mọi đường lối, chủ trương, chính sách đó.
- Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam bằng việc định ra
đường lối, chủ trương, chính sách lớn; công tác cán bộ và vai trò gương mẫu của
đội ngũ đảng viên.

- Đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách
mạng. Đường lối của Đảng là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng. Mỗi đảng viên của
Đảng đều có trách nhiệm trong việc xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách
của Đảng qua tham gia xây dựng các ...
Bài 9
KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG
VỚI DANH HIỆU NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
I. VỊ TRÍ, VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG
CỘNG SẢN VIỆT NAM
1. Vị trí, vai trò của người đảng viên
a) Đảng viên chiến cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp
công nhân Việt Nam, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua tại Đại hội XI của Đảng
khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong của giai cấp công nhân,
đồng thời đội tiên phong của nhân dân lao động của dân tộc Việt Nam; đại
biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”.
Trước hết, Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong của giai cấp công
nhân Việt Nam, nên từng đảng viên của Đảng phải chiến sĩ ch mạng tiên
phong của giai cấp công nhân, phấn đấu lợi ích của giai cấp. Toàn bộ sức mạnh,
năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng đều được tạo thành từ từng người
đảng viên. Chủ tịch Hồ C Minh đã dạy: “Để lãnh đạo cách mạng Đảng phải
mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”.
Thứ hai, Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời đội tiên phong của dân tộc
Việt Nam. Vì vậy, đảng viên là người tiên tiến nhất trong nhân dân lao động và của
dân tộc. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ đều bắt nguồn từ việc
Đảng giải quyết đúng đắn mối quan hệ mật thiết giữa giai cấp và dân tộc, mỗi
người đảng viên của Đảng luôn luôn phấn đấu lợi ích của giai cấp công nhân,
nhân dân lao động cả dân tộc, nhờ đó Đảng được cả dân tộc gọi Đảng ta.
Mỗi đảng viên đều đặt lợi ích của giai cấp và dân tộc lên trên hết, trước hết.
Thứ tư, Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền, được toàn dân
thừa nhận đội tiên phong lãnh đạo nhân dân, nên mỗi đảng viên người tiên
phong, gương mẫu trước quần chúng nhân dân.
b) Đội ngũ đảng viên những người trách nhiệm góp phần xây dựng
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; đồng thời trách nhiệm tổ chức
thực hiện mọi đường lối, chủ trương, chính sách đó.
- Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam bằng việc định ra
đường lối, chủ trương, chính sách lớn; công tác cán bộ vai trò gương mẫu của
đội ngũ đảng viên.
Nhiệm vụ và vai trò của người Đảng viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhiệm vụ và vai trò của người Đảng viên - Người đăng: trinhthanhit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Nhiệm vụ và vai trò của người Đảng viên 9 10 282