Ktl-icon-tai-lieu

nhiệt phân hoá học

Được đăng lên bởi nguyenhanh20610
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 618 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề

PHẢN ỨNG NHIỆT PHÂN

A – LÍ THUYẾT
I/ Khái niệm - Bản chất của phản ứng:
- Khái niệm: Phản ứng nhiệt phân là phản ứng phân huỷ các hợp chất hoá học dưới tác dụng của
nhiệt độ.
- Bản chất: Phân cắt các liên kết kém bền trong phân tử hợp chất vô cơ hay hữu cơ bởi nhiệt độ.
* Lưu ý:
(1) Phản ứng nhiệt phân có thể thuộc phản ứng oxi hoá - khử hoặc không:
VD:

t0

2KClO3
CaCO3

2KCl + 3O2 : Thuộc phản ứng oxi hoá - khử.

t0

CaO + CO2 : Không thuộc phản ứng oxi hoá - khử.

(2) Phản ứng điện phân nóng chẩy không thuộc phản ứng nhiệt phân vì nó phân huỷ dưới
tác dụng của dòng điện một chiều.
II/ Các trường hợp nhiệt phân:
1/ Nhiệt phân hiđroxit:
* NX: Các bazơ không tan đều bị phân huỷ ở t0 cao:
PƯ:

t0

2M(OH)n

M2On + nH2O. (Với M khác Li; Na; K; Ca; Ba)

* Lưu ý:
+ Phản ứng nhiệt phân Fe(OH)2 có mặt không khí:
4Fe(OH)2 + O2

t0

2Fe2O3 + 4H2O

+ Với AgOH và Hg(OH)2 : Không tồn tại ở nhiệt độ thường.
2AgOH

Ag2O + H2O

Hg(OH)
2 

HgO + H2O

Ở nhiệt độ cao thì Ag2O và HgO tiếp tục bị phân huỷ:
2Ag2O
2HgO

t0
t0

4Ag + O2
2Hg + O2

2/ Nhiệt phân muối:
a/ Nhiệt phân muối amoni (NH4+):
* NX:
- Tất cả các muối amoni đều kém bền nhiệt và bị phân huỷ khi nung nóng.
- Nguyên nhân: Do cấu trúc của ion NH4+ không bền.
- Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân phụ thuộc vào bản chất của anion gốc axit trong muối (có
hay không có tính oxi hoá).
* TH1: Nếu anion gốc axit trong muối không có tính oxi hoá (VD: X-; PO43-; CO32-...)
t0

PƯ:

(NH4)nA

VD:

NH4Cl (rắn)

nNH3 + HnA : Không thuộc phản ứng oxi hoá khử.
t0

NH3 (k) + HCl (k)

* TH2: Nếu anion gốc axit trong muối có tính oxi hoá (VD: NO 3-; NO2- ; Cr2O42-...) thì sản phẩm
của phản ứng không phải là NH3 và axit tương ứng:

1

VD:

NH4NO3

t0

N2O + 2H2O

NH4NO2

t0

N2 + 2H2O

(NH4)2Cr2O4

t0

(Nếu nung ở > 5000C có thể cho N2 và H2O)

Cr2O3 + N2 + 4H2O

b/ Nhiệt phân muỗi nitrat (NO3-):
* NX:
- Tất cả các muối nitrat đều dễ bị nhiệt phân.
- Nguyên nhân: Do cấu trúc của ion NO3- kém bền với nhiệt.
- Sản phẩm của quá trình nhiệt phân phụ thuộc vào khả năng hoạt động của kim loại có trong muối.
Có 3 trường hợp:
TH1:
TH2
TH3
K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Co Ni Sn Pb H2 Cu Hg Ag Pt Au
Muối sunfit + O2
Oxi + NO2 + O2
Kim loại + NO2 + O2
VD:

2NaNO3

t0

2NaNO2 + O2
t0

2Cu(NO3)2
2AgNO3

t0

2CuO + 4NO2 + O2
2Ag + 2NO2 + O2

* Lưu ý:
+ Ba(NO3)2 thuộc TH2
+ Tất cả các phản ứng nhiệt phân muỗi nitrat đều thuộc phản ứng oxi hoá - khử.
+ Khi nhiệt phân NH4NO3
NH4NO3 

t0

N2O + 2H2O

+ Khi nhiệt p...
Chuyên đề PHẢN ỨNG NHIỆT PHÂN
A – LÍ THUYẾT
I/ Khái niệm - Bản chất của phản ứng:
- Khái niệm: Phản ứng nhiệt phân phản ứng phân huỷ các hợp chất hoá học dưới tác dụng của
nhiệt độ.
- Bản chất: Phân cắt các liên kết kém bền trong phân tử hợp chất vô cơ hay hữu cơ bởi nhiệt độ.
* Lưu ý:
(1) Phản ứng nhiệt phân có thể thuộc phản ứng oxi hoá - khử hoặc không:
VD: 2KClO
3
0
t

2KCl + 3O
2
: Thuộc phản ứng oxi hoá - khử.
CaCO
3
0
t

CaO + CO
2
: Không thuộc phản ứng oxi hoá - khử.
(2) Phản ứng điện phân nóng chẩy không thuộc phản ứng nhiệt phân vì nó phân huỷ dưới
tác dụng của dòng điện một chiều.
II/ Các trường hợp nhiệt phân:
1/ Nhiệt phân hiđroxit:
* NX: Các bazơ không tan đều bị phân huỷ ở t
0
cao:
PƯ: 2M(OH)
n
0
t

M
2
O
n
+ nH
2
O. (Với M khác Li; Na; K; Ca; Ba)
* Lưu ý:
+ Phản ứng nhiệt phân Fe(OH)
2
có mặt không khí:
4Fe(OH)
2
+ O
2
0
t

2Fe
2
O
3
+ 4H
2
O
+ Với AgOH và Hg(OH)
2
: Không tồn tại ở nhiệt độ thường.
2AgOH

Ag
2
O + H
2
O
Hg(OH)
2

HgO + H
2
O
Ở nhiệt độ cao thì Ag
2
O và HgO tiếp tục bị phân huỷ:
2Ag
2
O
0
t

4Ag + O
2
2HgO
0
t

2Hg + O
2
2/ Nhiệt phân muối:
a/ Nhiệt phân muối amoni (NH
4
+
):
* NX:
- Tất cả các muối amoni đều kém bền nhiệt và bị phân huỷ khi nung nóng.
- Nguyên nhân: Do cấu trúc của ion NH
4
+
không bền.
- Sản phẩm của phản ng nhiệt phân phụ thuộc vào bản chất của anion gốc axit trong muối (có
hay không có tính oxi hoá).
* TH
1
: Nếu anion gốc axit trong muối không có tính oxi hoá (VD: X
-
; PO
4
3-
; CO
3
2-
...)
PƯ: (NH
4
)
n
A
0
t

nNH
3
+ H
n
A : Không thuộc phản ứng oxi hoá khử.
VD: NH
4
Cl
(rắn)
0
t

NH
3 (k)
+ HCl
(k)
* TH
2
: Nếu anion gốc axit trong muối tính oxi hoá (VD: NO
3
-
; NO
2
-
; Cr
2
O
4
2-
...) thì sản phẩm
của phản ứng không phải là NH
3
và axit tương ứng:
1
nhiệt phân hoá học - Trang 2
nhiệt phân hoá học - Người đăng: nguyenhanh20610
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
nhiệt phân hoá học 9 10 76