Ktl-icon-tai-lieu

NHÌN LẠI PHƯƠNG PHÁP VIẾT MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU CỦA MỘT KHÓA HỌC, BÀI GIẢNG

Được đăng lên bởi lunhopro
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 552 lần   |   Lượt tải: 3 lần
NHÌN LẠI PHƯƠNG PHÁP VIẾT MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU CỦA
MỘT KHÓA HỌC, BÀI GIẢNG
TS. NGUYỄN VĂN BẢY

L

à một giảng viên, một người huấn
luyện trong công tác đào tạo nguồn
nhân lực có lẽ ai cũng muốn học viên,
sinh viên của mình đạt được sự tiến bộ
tối đa trong học tập dù là lớp bồi dưỡng
hay lớp đào tạo chính quy dài hạn. Và
một ai đó thiết kế một chương trình, một
khóa học đều cũng muốn khoá học thành
công mỹ mãn và học viên thu nhận được
kết quả cao nhất và sẽ thực hành tốt
những kiến thức, kỹ năng và thái độ đã
được huấn luyện và chuyển giao. Đồng
thời cơ quan đào tạo cũng muốn có cơ sở
dữ liệu đánh giá lại chương trình đào tạo,
tập huấn mà cơ quan đào tạo đã thiết kế
và giảng viên cũng có cơ sở xem xét lại
bài giảng của mình có đạt kết quả như
mục tiêu đã đề ra hay không? Vì thế,
theo tôi, một chương trình, một khóa học
hay một bài giảng được thiết kế cần thiết
phải viết mục đích, mục tiêu rõ ràng và
đúng cách.
Khi xác định mục đích, mục tiêu
của chương trình, khóa học hay bài giảng
thì mỗi giảng viên hay tập huấn viên nên
có trong đầu của mình những câu hỏi:
- Chúng ta mong đợi học viên,
sinh viên có thể làm được gì sau khi kết
thúc một khóa học hay sau khi học xong
một bài?
- Những kiến thức cơ bản cần phải
đạt được ở học viên trong khoá học là gì?
- Liệu có những kỹ năng và thái
độ mà học viên nên phát triển để đạt
được những mục tiêu này hay không?

- Học viên sẽ thể hiện họ đạt
được những mục tiêu của bài giảng hay
của cả khoá học như thế nào?
- Những chuẩn bị gì của của
giảng vin liên quan đến bài giảng, đến
khoá học?
Mục đích khóa tập huấn
Mục đích là những chủ ý sư phạm
miêu tả kết quả mong đợi của cơ quan cử
người đi học và của tập huấn viên. Viết
mục đích khoá tập huấn hay của một bài
giảng là để định hướng hoạt động giảng
dạy của giảng viên hay tập huấn viên.
Khi xây dựng chương trình hay
khoá huấn luyện hoặc bài giảng, mục
đích có thể được viết ở các cấp độ khác
nhau như sau:
- Mục đích của khoá tập huấn
- Mục đích của chuyên đề/bài giảng
- Mục đích của một chương/phần
trong bài giảng
Mục đích dành để viết cho tổ
chức đào tạo hay cho giảng viên.
Mục tiêu là gì?
Mục tiêu nói về việc người học sẽ
như thế nào hoặc có khả năng làm được
gì sau khi kết thúc khoá học hay một bài
giảng hoặc được trải qua một kinh
nghiệm học tập nào đó.
Tại sao phải viết mục tiêu?
Giúp đánh dấu cho quá trình từ
điểm khởi đầu đến điểm kết thúc.
Giúp tập huấn viên lựa chọn
phương pháp và kỹ thuật huấn luyện
phù hợp.
49

Tạo điều kiện cho việc chuẩn bị
giáo án, chương trình ...
NHÌN LẠI PHƯƠNG PHÁP VIẾT MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU CỦA
MỘT KHÓA HỌC, BÀI GIẢNG
TS. NGUYỄN VĂN BẢY
à một giảng viên, một người huấn
luyện trong công tác đào tạo nguồn
nhân lực có l ai cũng muốn học viên,
sinh viên của mình đạt được sự tiến bộ
tối đa trong học tập lớp bồi dưỡng
hay lớp đào tạo chính quy dài hạn. Và
một ai đó thiết kế một chương trình, một
khóa học đều cũng muốn khoá học thành
công mỹ mãn và học viên thu nhận được
kết qu cao nhất và sẽ thực hành tốt
những kiến thức, k ng và thái độ đã
được huấn luyện chuyển giao. Đồng
thời cơ quan đào tạo cũng muốn có cơ sở
dữ liệu đánh giá lại chương trình đào tạo,
tập huấn cơ quan đào tạo đã thiết kế
giảng viên cũng có cơ s xem xét lại
bài giảng của mình có đạt kết qu n
mục tiêu đã đề ra hay không? Vì thế,
theo tôi, một chương trình, một khóa học
hay một bài giảng được thiết kế cần thiết
phải viết mục đích, mục tu ràng và
đúng cách.
L
Khi xác định mục đích, mục tiêu
của chương trình, khóa học hay bài giảng
thì mỗi giảng viên hay tập huấn viên nên
trong đầu củanh những câu hỏi:
- Chúng ta mong đợi học viên,
sinh viên có thể làm được sau khi kết
thúc một khóa học hay sau khi học xong
một bài?
- Những kiến thức cơ bản cần phải
đạt được hc viên trong khhọc là gì?
- Liệu có những k năng thái
độ học viên nên phát triển để đạt
được những mục tiêu này hay không?
- Học viên sẽ thể hiện h đạt
được những mục tiêu của bài giảng hay
của cả khoá học như thế nào?
- Những chuẩn bị của của
giảng vin liên quan đến bài giảng, đến
khoá học?
Mục đích khóa tập huấn
Mục đích là những chủ ý phạm
miêu tả kết quả mong đợi của cơ quan c
người đi học của tập huấn viên. Viết
mục đích khoá tập huấn hay của một bài
giảng để định hướng hoạt động giảng
dạy của giảng viên hay tập huấn vn.
Khi xây dựng chương trình hay
khoá huấn luyện hoặc i giảng, mục
đích thể được viết c cấp độ khác
nhau như sau:
- Mục đích của khoá tập huấn
- Mc đích ca chuyên đề/bài ging
- Mục đích của một chương/phần
trong bài giảng
Mục đích dành để viết cho tổ
chức đào tạo hay cho giảng viên.
Mục tiêu là gì?
Mục tiêu nói về việc người học sẽ
như thế nào hoặc khả năng làm được
gì sau khi kết thúc khoá học hay một bài
giảng hoặc được trải qua một kinh
nghiệm học tập nào đó.
Tại sao phải viết mục tiêu?
Giúp đánh dấu cho quá trình từ
điểm khởi đầu đến điểm kết thúc.
Giúp tập huấn viên lựa chọn
phương pháp và k thuật huấn luyện
phù hợp.
49
NHÌN LẠI PHƯƠNG PHÁP VIẾT MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU CỦA MỘT KHÓA HỌC, BÀI GIẢNG - Trang 2
NHÌN LẠI PHƯƠNG PHÁP VIẾT MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU CỦA MỘT KHÓA HỌC, BÀI GIẢNG - Người đăng: lunhopro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
NHÌN LẠI PHƯƠNG PHÁP VIẾT MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU CỦA MỘT KHÓA HỌC, BÀI GIẢNG 9 10 524