Ktl-icon-tai-lieu

NHÔM

Được đăng lên bởi Viaimaanhphai Onlinegionay
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1755 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luyện thi đại học môn Hoá học

CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM - 1
DẠNG I. HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG = 100%.
Bài 1. Trộn 8,1 gam Al và 48 gam Fe 2O3 rồi cho tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không
có không khí, kết thúc thí nghiệm thu được m gam hỗn hợp rắn. Giá trị của m là:
61,5 gam
B. 56,1 gam.
C. 65,1 gam
D. 51,6 gam
Bài 2. Dùng m g Al để khử hoàn toàn một lượng Fe 2O3 sau phản ứng thấy khối lượng oxit giảm 0,58 g.
Hỏi lượng nhôm đã dùng m là:
m = 0,27 g
B. m = 2,7g
C. m = 0,54 g
D. m = 1,12 g.
Bài 3. Ñoát X goàm Fe2O3 vaø Al (khoâng coù khoâng khí).Nhöõng chaát raén sau phaûn öùng :
- Neáu cho taùc duïng vôùi dung dòch NaOH dö seõ thu ñöôïc 0,3 mol H2 .
- Neáu cho taùc duïng vôùi dung dòch HCl dö seõ thu ñöôïc 0,4 mol H 2.
Soá mol Al trong X laø:
A. 0,3 mol
B. 0,6 mol
C. 0,4 mol
D. 0,25 mol
Bài 4. Có 26,8g hỗn hợp bột nhôm và Fe 2O3. Tiến hành nhiệt nhôm hoàn toàn rồi hòa tan hết hỗn hợp
sau phản ứng bằng dung dịch HCl được 11,2 lít H 2(đktc). Khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu
là?
A. mAl=5,4g; m Fe2 O3 =21,4g

B. mAl=1,08g; m Fe2 O3 =16g

C. mAl=8,1g; m Fe 2 O3 =18,7g
D. mAl=10,8g; m Fe2 O3 =16g
Bài 5. Dùng m gam Al để khử hết 1,6 gam Fe2O3 (H=100%). Sản phẩm sau phản ứng tác dụng với
lượng dư dung dịch NaOH tạo 0,672 lít khí (đktc). Tính m.
A. 0,540 gam
B. 0,810 gam
C. 1,080 gam
D. 1,755 gam
Bài 6. ĐH Khối A-2008. Nung hỗn hợp gồm 15,2 gam Cr2O3 (Cr = 52) và m gam Al. Sau phản ứng
hoàn toàn, được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ X phản ứng với axit HCl dư thoát ra V lít H2
(đktc). V là
A. 4,48.
B. 11,2.
C. 7,84.
D. 10,08.
Bài 7. Nung hçn hîp A gåm Al vµ Fe2O3 ®îc hçn hîp B. Chia hçn hîp B thµnh hai phÇn b»ng nhau.
- PhÇn 1: Hoµ tan trong dung dịch H2SO4 d thu ®îc 2,24(l) khÝ (®ktc).
- PhÇn 2: Hoµ tan trong dung dịch KOH d th× khèi lîng chÊt r¾n kh«ng tan lµ 8,8(g).
BiÕt c¸c phản ứng x¶y ra hoµn toµn.
Khèi lîng c¸c chÊt trong hçn hîp A là:
A. Al: 5,4 gam; Fe2O3: 22,4 gam
B. Al: 3,4 gam; Fe2O3: 24,4 gam.
C. Al: 5,7 gam; Fe2O3: 22,1 gam.
D. Đáp án khác.
Bài 8. Nung Al vµ Fe3O4 (kh«ng cã kh«ng khÝ, ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn) thu ®îc hçn hîp A.
- NÕu cho A t¸c dông víi dung dịch KOH d th× thu ®îc 0,672 lÝt khÝ (®ktc).
- NÕu cho A t¸c dông víi H2SO4 đặc, nóng d ®îc 1,428 lÝt SO2 duy nhÊt (®ktc).
% khèi lîng Al trong hçn hîp ban ®Çu là:
A. 33,69%
B. 26,33%
C. 38,30%
D. 19,88%
Bài 9. Khi cho 41,4 gam X gồm Fe2O3, Cr2O3 và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH đặc (dư),
sau phản ứng được 16 gam chất rắn. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phản ứng nh...
Luyện thi đại học môn Hoá học
CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM - 1
DẠNG I. HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG = 100%.
Bài 1. Trộn 8,1 gam Al và 48 gam Fe
2
O
3
rồi cho tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không
có không khí, kết thúc thí nghiệm thu được m gam hỗn hợp rắn. Giá trị của m là:
61,5 gam B. 56,1 gam. C. 65,1 gam D. 51,6 gam
Bài 2. Dùng m g Al để khử hoàn toàn một lượng Fe
2
O
3
sau phản ứng thấy khối lượng oxit giảm 0,58 g.
Hỏi lượng nhôm đã dùng m là:
m = 0,27 g B. m = 2,7g C. m = 0,54 g D. m = 1,12 g.
Bài 3. Ñoát X goàm Fe
2
O
3
vaø Al (khoâng coù khoâng khí).Nhöõng chaát raén sau phaûn öùng :
- Neáu cho taùc duïng vôùi dung dòch NaOH dö seõ thu ñöôïc 0,3 mol H
2
.
- Neáu cho taùc duïng vôùi dung dòch HCl dö seõ thu ñöôïc 0,4 mol H
2
.
Soá mol Al trong X laø:
A. 0,3 mol B. 0,6 mol C. 0,4 mol D. 0,25 mol
Bài 4. 26,8g hỗn hợp bột nhôm Fe
2
O
3
. Tiến hành nhiệt nhôm hoàn toàn rồi hòa tan hết hỗn hợp
sau phản ứng bằng dung dịch HCl được 11,2 lít H
2
(đktc). Khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu
là?
A. m
Al
=5,4g; m
32
OFe
=21,4g B. m
Al
=1,08g; m
32
OFe
=16g
C. m
Al
=8,1g; m
32
OFe
=18,7g D. m
Al
=10,8g; m
32
OFe
=16g
Bài 5. Dùng m gam Al để khử hết 1,6 gam Fe
2
O
3
(H=100%). Sản phẩm sau phản ứngc dụng với
lượng dư dung dịch NaOH tạo 0,672 lít khí (đktc). Tính m.
A. 0,540 gam B. 0,810 gam C. 1,080 gam D. 1,755 gam
Bài 6. ĐH Khối A-2008. Nung hỗn hợp gồm 15,2 gam Cr
2
O
3
(Cr = 52)
m gam Al. Sau phản ứng
hoàn toàn, được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ X phản ứng với axit HCl thoát ra
V lít H
2
(đktc). V là
A. 4,48. B. 11,2. C. 7,84. D. 10,08.
Bài 7. Nung hçn hîp A gåm Al vµ Fe
2
O
3
®îc hçn hîp B. Chia hçn hîp B thµnh hai phÇn b»ng nhau.
- PhÇn 1: Hoµ tan trong dung dịch H
2
SO
4
d thu ®îc 2,24(l) khÝ (®ktc).
- PhÇn 2: Hoµ tan trong dung dịch KOH d th× khèi lîng chÊt r¾n kh«ng tan lµ 8,8(g).
BiÕt c¸c phản ứng x¶y ra hoµn toµn.
Khèi lîng c¸c chÊt trong hçn hîp A l :à
A. Al: 5,4 gam; Fe
2
O
3
: 22,4 gam B. Al: 3,4 gam; Fe
2
O
3
: 24,4 gam.
C. Al: 5,7 gam; Fe
2
O
3
: 22,1 gam. D. Đáp án khác.
Bài 8. Nung Al vµ Fe
3
O
4
(kh«ng cã kh«ng khÝ, ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn) thu ®îc hçn hîp A.
- NÕu cho A t¸c dông víi dung dịch KOH d th× thu ®îc 0,672 lÝt khÝ (®ktc).
- NÕu cho A t¸c dông víi H
2
SO
4
đặc, nóng d ®îc 1,428 lÝt SO
2
duy nhÊt (®ktc).
% khèi lîng Al trong hçn hîp ban ®Çu l :à
A. 33,69% B. 26,33% C. 38,30% D. 19,88%
Bài 9. Khi cho 41,4 gam X gồm Fe
2
O
3
, Cr
2
O
3
Al
2
O
3
tác dụng với dung dịch NaOH đặc (dư),
sau phản ứng được 16 gam chất rắn. Để khử hoàn
toàn 41,4 gam X bằng phản ứng nhiệt nhôm, phải
dùng 10,8 gam Al. % khối lượng của Cr
2
O
3
trong X là (H= 100%, Cr = 52)
NHÔM - Trang 2
NHÔM - Người đăng: Viaimaanhphai Onlinegionay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
NHÔM 9 10 564