Ktl-icon-tai-lieu

Những dạng toán HSG lớp 5

Được đăng lên bởi troubleisafriend95
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 404 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bµi1: Hai sè cã tæng b»ng 6479, nÕu gi÷ nguyªn sè thø nhÊt, gÊp sè thø hai lªn 6 lÇn th× ®îc tæng míi b»ng
6789. H·y t×m hai sè h¹ng ban ®Çu.
Bài giải
Tæng míi h¬n tæng cò lµ:
6789 - 6479 = 310
Số thứ hai mới hơn số thứ hai cũ là:
6 – 1 = 5 lần
Sè thứ hai lµ : 310: 5 = 62
Sè thứ nhất lµ : 6479 – 62 = 456
62 và 6417
Bµi 2: T×m hai sè cã hiÖu lµ 383, biÕt r»ng nÕu gi÷ nguyªn sè bÞ trõ vµ gÊp sè trõ lªn 4 lÇn th× ® îc hiÖu míi lµ
158.
Bài giải
HiÖu míi gi¶m lµ:
383 - 158 = 225
Sè trõ cò lµ: 225 - (4-1) = 75
Sè bÞ trõ lµ : 75 + 383 = 458
TL¹i: 458 – 75 = 383
458 – (75 x 4) = 158 ®óng
Bµi gi¶i
T¨ng thõa sè thø hai lªn 6 ®¬n vÞ th× 6 lÇn thõa sè tø nhÊt lµ:
6048 – 5292 = 756
Thõa sè thø hai lµ:
756 : 6 = 126
Thõa sè thø nhÊt lµ :
5292 : 126 = 42
Bµi 3: §Ó ®¸nh sè trang s¸ch cña mét cuèn s¸ch dµy 130 trang, ngêi ta
ph¶i dïng bao nhiªu lît ch÷ sè?
Bµi gi¶i
Tõ trang 1 ®Õn trang 9 cã sè trang lµ :
(9-1 ) : 1 + 1 = 9 trang
Tõ trang 1 ®Õn trang 9 cÇn sã ch÷ sè lµ:
9 x 1 = 9 ch÷ sè
Tõ trang 10 ®Õn trang 90 cã sè trang lµ :
(90- 10 ) :1 + 1 = 90 trang
Tõ trang 1 ®Õn trang 9 cÇn sã ch÷ sè lµ:
90 x 2 = 180 ch÷ sè
Sè trang ph¶i ®¸nh 3 ch÷ sè lµ:
130 - 90 - 9 = 31 trang
Sè ch÷ sè ®Ó ®¸nh 31 trang lµ :
31 x 3 = 93 ch÷ sè
Sè ch÷ sè cÇn ®Ó ®¸nh cuèn s¸ch 220 tang lµ :
93+ 180 + 9 = 282( ch÷ sè)
Bai 4: §Ó ®¸nh sè thø tù c¸c trang s¸ch cña s¸ch gi¸o khoa To¸n 4, ngêi ta ph¶i dïng 216 lît c¸c ch÷ sè. Hái
cuèn s¸ch ®ã dµy bao nhiªu trang?
1

Bµi gi¶i
Sè trang ®¸nh 1 ch÷ sè lµ :
1 x9 = 9 trang
Sè trang ®¸nh hai ch÷ sè lµ :
90 -10 ) : 1 + 1+ 90 trang
Sè ch÷ sè ®Ó ®¸nh 90 trang s¸ch lµ
90 x 2 = 180 ch÷ sè
Sè trang ph¶I ®¸nh 3 ch÷ sè lµ:
216 – 180 – 9 = 27 ch÷ sè
Sè trang s¸ch ph¶I ®¸nh 3 ch÷ sè lµ :
27 : 3 = 9 trang
Cuèn s¸ch ®ã cã sè trang lµ :
9 + 90 = 9 = 108 trang
Bµi 5: T×m a vµ b ®Ó

56a3b

chia hÕt cho 36.

§¸p sè: ( Chia hết cho 36 thì tổng của 56a3b chia hết cho 4 và 9)
Bµi 6: T×m mét sè cã 2 ch÷ sè, biÕt r»ng sè ®ã gÊp 5 lÇn tæng c¸c ch÷ sè cña nã.
Bµi gi¶i
Gäi sè ph¶i t×m lµ ab : §KiÖn
Theo ®Çu bµi ta cã :
Ab = ( a+b) x5
Ab = a x 5 + b x 5 ( nh©n mét sè víi mét tæng)
A x 10 + b = a x 5 + bx5
A x( 5 + 5 ) + b = a x 5 + b x (1 + 4)
Ax5+ax5+b=ax5+b+bx4
A x 5 = b x 4 ( Cïng bít ®i a x5 + b)
Nõu a = 1 th× a x 5 = 1 x 5 = 5 Suy ra b kh«ng cã gi¸ trÞ thÝch hîp
Thö chän ta cã a = 5 nªn b = 4
VËy sè cÇn t×m lµ 45.
Bµi 7: ViÕt mçi ph©n sè sau thµnh tæng 2 ph©n sè tèi gi¶n cã mÉu sè kh¸c nhau.
a)

7
12

b)

13
27

a) 7/12 = 5/12 + 2/12
= 5/12 + 1/6
b) 13/27 = 9/27 + 4/27
= 1/3 + 4/2...
Bµi1: Hai sè cã tæng b»ng 6479, nÕu gi÷ nguyªn sè thø nhÊt, gÊp sè thø hai lªn 6 lÇn th× ®îc tæng míi b»ng
6789. H·y t×m hai sè h¹ng ban ®Çu.
Bài giải
Tæng míi h¬n tæng cò lµ:
6789 - 6479 = 310
Số thứ hai mới hơn số thứ hai cũ là:
6 – 1 = 5 lần
Sè th hai lµ : 310: 5 = 62
Sè th nht lµ : 6479 – 62 = 456
62 và 6417
Bµi 2: T×m hai hiÖu 383, biÕt r»ng nÕu gi÷ nguyªn trõ gÊp trõ lªn 4 lÇn th× ®îc hiÖu míi
158.
Bài giải
HiÖu míi gi¶m lµ:
383 - 158 = 225
Sè trõ cò lµ: 225 - (4-1) = 75
Sè bÞ trõ lµ : 75 + 383 = 458
TL¹i: 458 – 75 = 383
458 – (75 x 4) = 158 ®óng
Bµi gi¶i
T¨ng thõa sè thø hai lªn 6 ®¬n vÞ th× 6 lÇn thõa sè tø nhÊt lµ:
6048 – 5292 = 756
Thõa sè thø hai lµ:
756 : 6 = 126
Thõa sè thø nhÊt lµ :
5292 : 126 = 42
Bµi 3: §Ó ®¸nh sè trang s¸ch cña mét cuèn s¸ch dµy 130 trang, ngêi ta
ph¶i dïng bao nhiªu lît ch÷ sè?
Bµi gi¶i
Tõ trang 1 ®Õn trang 9 cã sè trang lµ :
(9-1 ) : 1 + 1 = 9 trang
Tõ trang 1 ®Õn trang 9 cÇn sã ch÷ sè lµ:
9 x 1 = 9 ch÷ sè
Tõ trang 10 ®Õn trang 90 cã sè trang lµ :
(90- 10 ) :1 + 1 = 90 trang
Tõ trang 1 ®Õn trang 9 cÇn sã ch÷ sè lµ:
90 x 2 = 180 ch÷ sè
Sè trang ph¶i ®¸nh 3 ch÷ sè lµ:
130 - 90 - 9 = 31 trang
Sè ch÷ sè ®Ó ®¸nh 31 trang lµ :
31 x 3 = 93 ch÷ sè
Sè ch÷ sè cÇn ®Ó ®¸nh cuèn s¸ch 220 tang lµ :
93+ 180 + 9 = 282( ch÷ sè)
Bai 4: §Ó ®¸nh thø c¸c trang s¸ch cña s¸ch gi¸o khoa To¸n 4, ngêi ta ph¶i dïng 216 lît c¸c ch÷ sè. Hái
cuèn s¸ch ®ã dµy bao nhiªu trang?
1
Những dạng toán HSG lớp 5 - Trang 2
Những dạng toán HSG lớp 5 - Người đăng: troubleisafriend95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Những dạng toán HSG lớp 5 9 10 884