Ktl-icon-tai-lieu

Những điều cần biết khi lâm chung HT Tịnh Không

Được đăng lên bởi Vô Tâm
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1172 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trợ Giúp Người Khi Lâm Chung
Phương pháp trợ niệm giúp người lâm chung vãng sanh
Chúng ta được sinh ra trong cuộc đời này, cha mẹ là là bậc đại ân nhân lớn nhất đối với chúng
ta. Thân thể, sự nghiệp của chúng ta đều do ông bà cha mẹ truyền trao. Khi cha mẹ, người thân
của chúng ta bị bệnh đến lúc hấp hối, bệnh nhân như đang đứng giữa ngã rẽ giữa quỷ, người,
thánh, phàm. Sự việc này nguy hiểm vô cùng, như ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này, trong gia đình
anh em, con cháu, dâu rể phải hết lòng thương yêu đoàn kết với nhau, theo lời dạy của Phật và
các bậc thiện tri thức mà hết lòng hộ trì, chăm sóc người thân của mình đúng với chánh pháp,
thì người mất sẽ được lợi ích, an vui; người sống sẽ được phước lạc vô biên. Đó là cách trả hiếu
lớn nhất và vẹn toàn hiếu đạo. Lúc này, toàn bộ con cháu, người thân, quyến thuộc trong gia
đình phải giữ bình tĩnh, tốt nhất là niệm Phật cho người bệnh, không nên khóc lóc, kêu la.
NHỮNG ĐIỀU GIA ĐÌNH NÊN BIẾT VÀ CHUẨN BỊ LÚC NGƯỜI BỆNH LÂM CHUNG
Muốn được điều lợi ích cho người mất, xin quý vị hãy nghe theo những lời chỉ dẫn sau đây:
1. Người thân bị bệnh, gia đình phải tận tình chăm sóc, hết lòng thương yêu và chia sẻ những
khó khăn với họ, đặc biệt là trong thời điểm này.
2. Anh em con cháu và bệnh nhân khi sống khỏe mạnh đối xử với nhau như thế nào, thì lúc này
mọi người càng cần phải có sự cảm thông cho nhau để đoàn kết chăm lo, chiều ý để tâm người
bệnh thấy đó mà vui vẻ hướng tâm niệm Phật.
3. Khi thấy bệnh tình trở nặng, con cháu, người thân phải khuyên bệnh nhân nên buông bỏ hết
mọi công việc, chỉ hướng tâm niệm Phật cầu vãng sanh, phát khởi lòng kính tin Tam bảo. Nếu
người bệnh chưa quy y, thì gia đình nên thỉnh chư Tăng, các bậc đức độ đến quy y cho người
4. Trong gia đình hoặc bạn bè, có người nào khi sống gây oán thù với người bệnh, nếu không
giải tỏa và cảm thông cho nhau được, thì khi người bệnh hấp hối, những người kể trên không
được đến thăm nom, tiếp xúc, vì dễ khơi dậy lòng sân hận của người bệnh, khiến họ dễ bị đọa
lạc. Cũng vậy, người nào được người bệnh lúc còn khỏe mạnh yêu thương, gắn bó không rời, thì
khi hấp hối, người thân yêu ấy không được đứng đối diện, sẽ tạo nên tình cảm luyến ái khiến
người bệnh không thể tự tại vãng sanh được.
5. Người bệnh nằm ở bệnh viện, nếu người nhà thấy bệnh tình họ khó qua khỏi được, thì nên
lập tức đưa về nhà, sắp đặt chỗ thanh tịnh, hướng cho họ niệm Phật. Nếu thọ mạng của người
bệnh còn, thì nhờ oai lực chư Phật và Bồ Tát, bệnh tình sẽ thuyên giảm. Nếu thọ mạng đã hết,
t...


 !" #$%&##'( )*+ ,*
-.%/0 12!3'#&$1!-&%
0'4' 5+,%'  67879:%%
%#-;/#$$.3<%#=!>-#$%! ?
=%!%2.@5A$B !#C5*%=!2)$0(#
'(6#5A"?%D>0? *%
?+8 E%F,8 *)3'B-G>#@5
*+#&!#5 )!-#$%!#'"!%%9$5"!
?@7'?H%,+#(!'%C3BC>>%CB-
IJGKLMKNGOIPQKRSTIMUQVWXYKQZI[\IM
\,  1E!+%]9^4$==!7_2` $a
b-'4'% ?@(cD>%5A$B#d7
C>CD*e% f'#! .#$-
g-N=!#'C,Ch=) ,]i*5#!%?#$
e#j@>/@3! . !#C5D!%1^ .
'+$ >#d*(-
k-+$'clf%!%@C$B'B'3'h5
e3%_*(j%ClACEm'@!-5
'9$$%? ?B_D%'( 6 " 59$$!
n-! ?!f')'o%>#!C,$!<*'%5C3
@h#@3! %?C'+,%7C.BC3
 5D!%m5]%?2pC2($A(0'%C5e2p'4 e
)-q($%#! 'ACh=)$B%r'>C3%?
C+,%$B+$C3  6 ,2%8)!Bc@$5C5
'C3./) -
s-'tl'%5#+$'ceC>9Ch %?B
(6 1#%r fu4%*!e(-5e)0
'A%?!/(#Qv%'c8$B@-5e) 5%
?'>. #1w(-#@B)'
*'r j3(-!2$.'% ?@*m5
(Fi"! ?>'B'tax!2$..
03y'#-zy'#@7%2,6(-Q$B]={|Q$
],]={| 1*#|}- ?@rl5#36
_e(-1 5#!fr]5]!%>. r1#C4-
Những điều cần biết khi lâm chung HT Tịnh Không - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những điều cần biết khi lâm chung HT Tịnh Không - Người đăng: Vô Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Những điều cần biết khi lâm chung HT Tịnh Không 9 10 488