Ktl-icon-tai-lieu

NHỮNG KHÁI NIỆM VỀ CHUYÊN NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG

Được đăng lên bởi daodacchip-dao
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 1512 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHƢƠNG 1

NHỮNG KHÁI NIỆM VỀ CHUYÊN
NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG

GV: Nguyễn Tấn Nhơn

1

BÀI 1.1. NHIỆM VỤ VÀ MỤC ĐÍCH CỦA
CHUYÊN NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG
Nhiệm vụ:
• Nhiệm vụ của ngƣời xây dựng là phải sử dụng
hiệu qủa vốn đầu tƣ để đạt đƣợc mục đích đề ra
trong giai đoạn ngắn nhất.
• Nhiệm vụ của môn học tổ chức xây dựng là hoàn
thiện hệ thống quản lý, xác định các phƣơng án tổ
chức, chỉ đạo xây dựng một cách khoa học đảm
bảo hiệu quả kinh tế kỹ thuật tối ƣu khi xây dựng
công trình cũng nhƣ khi xây dựng một liên hiệp
công trình dân dụng và công nghiệp.
GV: Nguyễn Tấn Nhơn

2

BÀI 1.1. NHIỆM VỤ VÀ MỤC ĐÍCH CỦA
CHUYÊN NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG
Mục đích cơ bản của tổ chức xây dựng là:
• Xây dựng công trình đúng thời hạn.
• Bảo đảm năng suất lao động cao.
• Bảo đảm chất lƣợng cao công trình.
• Đạt hiệu quả kinh tế cao.

GV: Nguyễn Tấn Nhơn

3

BÀI 1.1. NHIỆM VỤ VÀ MỤC ĐÍCH CỦA
CHUYÊN NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG
Khả năng và sức cạnh tranh của đơn vị xây lắp thể
hiện năng lực sẵn sàng thực hiện những điều kiện
của thị trường cụ thể là:
1) Sẵn sàng triển khai sản xuất theo quy mô công
trình nhận thầu.
2) Có sẵn cơ sở vật chất kỹ thuật.
3) Lựa chọn phƣơng án công nghệ xây lắp hợp lý.
4) Đảm bảo cung ứng tài nguyên cần thiết cho sản
xuất.
5) Lập tiến độ và chi đạo sản xuất có hiệu quả.
GV: Nguyễn Tấn Nhơn

4

BÀI 1.2.
ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG
TÁC SẢN XUẤT XÂY DỰNG.
1. Sản phẩm của sản xuất xây dựng là những công
trình, kết tinh từ các thành quả khoa học- công
nghệ, là kết quả của nhiều ngành, nhiều tổ chức
kinh tế – xã hội, điều đó cho thấy muốn một dự
án thành công tốt phải có sự phối hợp của nhiều
bên liên quan và luôn nằm dƣới sự chỉ đạo của
nhà nƣớc.
2. Công trình xây dựng thƣờng có vốn đầu tƣ lớn
chiếm tỷ trọng cao trong ngân sách quốc gia.
Nên đầu tƣ xây dựng luôn là trọng điểm của nhà
nƣớc.
GV: Nguyễn Tấn Nhơn

5

BÀI 1.2.
ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG
TÁC SẢN XUẤT XÂY DỰNG.
3. Sản xuất xây dựng luôn gắn liền với sự phát
triển của các ngành kinh tế và mức sống của
nhân dân.
4. Trong sản xuất xây dựng gần nhƣ ngƣời đầu tƣ
và ngƣời sử dụng sản phẩm không phải là ngƣời
thực hiện xây dựng. Nên luôn cần hoạt động tƣ
vấn, giám sát, kiểm định.
5. Sản phẩm xây dựng là những công trình gắn
liền với địa điểm nhất định do đó sản xuất xây
dựng chịu nhiều yếu tố của địa phƣơng.
GV: Nguyễn Tấn Nhơn

6

BÀI 1.2.
ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG
TÁC SẢN XUẤT XÂY DỰNG.
Sản xuất xây dựng mang tính xã hội và thay đổi theo thời gian nó
chịu ảnh hƣởng của phong tục, tập quán, trình độ văn hoá và quan
điểm của ngƣời sử ...
CHƢƠNG 1
NHỮNG KHÁI NIỆM VỀ CHUYÊN
NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG
GV: Nguyễn Tấn Nhơn 1
NHỮNG KHÁI NIỆM VỀ CHUYÊN NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHỮNG KHÁI NIỆM VỀ CHUYÊN NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG - Người đăng: daodacchip-dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
NHỮNG KHÁI NIỆM VỀ CHUYÊN NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG 9 10 140